ducklings2.jpg

Naujienos

Ūkininkams informacija

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITUS PLOTUS BEI PARAMOS pagal su plotu susijusias LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 m. PROGRAMOS PRIEMONes MOKĖJIMO TERMINAI

Kompensacinės išmokos mokamos nuo gruodžio 1 d.iki ateinančių metų birželio 30 d.* už paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškoje deklaruotus (-ą):

  • Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus.
  • Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ plotus.
  • KPP priemonės „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ (parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje) plotus.
  • KPP priemonės „Natura 2000 išmokos“ (parama Natura 2000 miškų teritorijose) plotus.
  • KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ plotus.
  • KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ plotus.
  • Tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų kiekį tonomis.

Pareiškėjams, kurių paraiškoms atliktos administracinės patikros ir patikros vietoje, iki gruodžio 1 d. gali būti mokamas pagrindinės išmokos avansas.

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus mokėjimo terminai nustatyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, 29 straipsnyje. Pažymėtina, kad mokėjimo terminai ir išmokų dydžiai kiekvienais metais nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“išmokos mokamos 2 etapais: 50 proc. pareiškėjui apskaičiuotos paramos sumos sumokama įvertinus paraišką, vėliausiai iki kitų metų vasario 1 d. (nenustačius neatitikčių), o likusi 50 proc. suma pagal kiekvieną pasėlių grupę atskirai sumokama po to, kai pareiškėjas pateikia Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“, iki kitų metų birželio 30 d. (nenustačius neatitikčių arba, jeigu nebuvo inicijuota patikra vietoje).

Išmokos pareiškėjams, dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“,mokamos vėliausiai iki kitų metų vasario 1 d. (nenustačius neatitikčių arba, jeigu patikra vietoje nebuvo inicijuota).

Minėti terminai yra nustatyti KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-152 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis bus pradedamos mokėti nuo 2015 m. kovo 1 d. ir turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d.

Minėti mokėjimo terminai nustatyti Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-73 „Dėl Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklių patvirtinimo“.

 

* Tuo atveju, jei paraiškoje yra neišspręstų neatitikimų, paraiškos administravimas gali būti baigtas ir po teisės aktuose nustatyto termino.

Joomla templates by a4joomla