Naujienos

Ūkininkams informacija

Published on Tuesday, 24 February 2015 04:49

                                                                                                                                                              

                      d.

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                     

TRĄŠŲ SAUGOJIMO, NAUDOJIMO IR APSKAITOS KONTROLĖS PIRMINĖJE PAŠARŲ GAMYBOJE APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo (toliau – Aprašas)tikslas – mažinti neigiamą poveikį gyvūnų ir žmonių sveikatai, užtikrinti trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolę pirminėje pašarų gamyboje.

2. Aprašo nuostatos taikomos žemės ūkio veiklos subjektams, Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškoje (į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) įvesti, išsaugoti ir patvirtinti duomenys)deklaravusiems 10 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, užsiimantiems pirmine pašarų gamyba ir laikantiems bei naudojantiems trąšas laukams tręšti.

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. ŠiameApraševartojamos sąvokos:

3.1. Pirminė pašarų gamyba – kaip apibrėžta 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 183/2005, nustatančiame pašarų higienos reikalavimus (OL 2005 L 35, p. 1).

3.2. Trąša – medžiaga, kurios pagrindinė funkcija – tiekti augalams maistines medžiagas.

3.3. Tręšiamasis produktas – dirvožemio gerinimo medžiaga, augalų augimo stimuliatorius, augalų augimo reguliatorius, tręšiamasis šalutinis produktas. Prie tręšiamųjų produktų priskiriamos ir auginimo terpės.

3.4. Tręšimo norma – didžiausias leidžiamas augalų maisto medžiagų ir (ar) kitų medžiagų, veikiančių augalų augimą, kiekis tręšiamo ploto vienetui, kuris gali patekti į dirvožemį ar auginimo terpę tręšiant augalus. Tręšimo norma gali būti metinė ir vienkartinė.

3.5. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimų aprašas), ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

III SKYRIUS

TRĄŠŲ SAUGOJIMO REIKALAVIMAI

4. Sandėliai (patalpos), kuriuose laikomos trąšos, turi atitikti Mineralinių trąšų ir augalų apsaugos produktų sandėlių ūkio technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 10:2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D-825 „Dėl Mineralinių trąšų ir augalų apsaugos produktų sandėlių ūkio technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 10:2013 patvirtinimo“, reikalavimus.

5. Pakuotos trąšos gali būti laikomos sandėliuose arba lauke ant padėklų, apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos kritulių taip, kad maišai nestovėtų vandenyje ir vanduo nesikauptų ant maišų.

6. Palaidos trąšos laikomos tik sandėlyje. Skirtingų rūšių palaidos trąšos sandėlyje laikomos atskirtos pertvaromis arba atskirose talpyklose.

7. Didelį azoto kiekį (N > 28 %) turinčios amonio nitrato trąšos laikomos tik supakuotos.

8. Skystosios trąšos laikomos sausame, uždarame sandėlyje, tik sandariose, atspariose atmosferos poveikiui ir nedegiose talpose.

9. Trąšos laikomos atskirai nuo kaitinimo šaltinių ar liepsnos, tepalų, degių medžiagų, rūgščių, šarmų ar kitų cheminių medžiagų, augalų apsaugos produktų, pašarų bei atsižvelgiant į kiekvieno trąšų tipo ypatybes taip, kad nekiltų pavojus joms patekti į aplinką.

10. Mėšlo ir srutų kaupimas bei laikymas ūkiuose turi atitikti Reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

11. Tręšiamųjų produktų laikymui taikomi reikalavimai, nustatyti šio aprašo 5–10 punktuose.

IV SKYRIUS

TRĄŠŲ NAUDOJIMAS AUGALAMS TRĘŠTI

12.Augalai turi būti tręšiami pagal kasmet sudaromus tręšimo planus, naudojant optimalias, aplinką tausojančias trąšų normas, rekomenduojamas mokslo įstaigų, atsižvelgiant į 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių Nr. 91/676/EEB (OL L 375, 1991, p. 1) nuostatas.

13. Ūkio subjektas, tręšiantis mėšlu ir (ar) srutomis, turilaikytis Reikalavimų apraše apibrėžtų nuostatų.

V SKYRIUS

NAUDOJAMŲ TRĄŠŲ APSKAITA

14. Ūkio subjektas, naudojantis trąšas, turi pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą (priedas), nurodydamas tręšiamų laukų plotus, tręšimo laiką, naudotų trąšų pavadinimus ir jų kiekius.

15. Ūkio subjektas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui teikia ataskaitą apie žemės ūkio valdoje naudotus trąšų kiekius per praėjusius kalendorinius metus pagal formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3D-452 „Dėl duomenų apie žemės ūkio valdose naudojamas trąšas teikimo“.

VI SKYRIUS

TRĄŠŲ KONTROLĖS ATLIKIMO TVARKA

16.Trąšų naudojimą pirminėje pašarų gamyboje kontrolę atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie   Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1150 „Dėl Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

17. Tarnyba rengia metinį trąšų kontrolės patikrinimų planą (toliau – planas), kurį tvirtina Tarnybos direktorius.

18. Tarnybos specialistas trąšų naudojimo pirminėje pašarų gamyboje kontrolę atlieka pagal sudarytą ir patvirtintą planą. Atvykęs į vietą, jis pateikia tarnybinį pažymėjimą, pavedimą dėl patikrinimo atlikimo ir supažindina su tikrinimo užduotimi ūkio subjektą ar jo atstovą.

19. Tarnybos specialistas, vykdantis trąšų naudojimo pirminėje pašarų gamyboje kontrolę, turi teisę naudotis filmavimo, fotografavimo priemonėmis.

20. Tarnybos specialistas, atliekantis trąšų naudojimo pirminėje pašarų gamyboje kontrolę, įvertina, ar trąšos naudojamos pagal optimalias, aplinką tausojančias trąšų naudojimo normas, ar kasmet sudaromi tręšimo planai.

21. Tarnybos specialistas, atlikęs trąšų saugojimo, naudojimo ir jų apskaitos įvertinimą,surašo Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Tikrinimo aktą.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22.Asmenys už šio aprašo nesilaikymą ir dėl to padarytą žalą aplinkai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Ginčai, kilę dėl aprašo vykdymo, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Tikrinimo aktą suinteresuotieji asmenys turi teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________