ducklings2.jpg

Naujienos

URŪS informacija

Utenos rajono ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamentas

Veikla

  1.  Šaukia visuotinius narių susirinkimus.
  2.  Vykdo visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus.

  3. Teikia susirinkimui tvirtinti dokumentų projektus, kuriuos pagal šiuos Įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus turi patvirtinti visuotinius narių susirinkimas.

  4.  Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyvių ,bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.

   5.   Teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms taryboje apsvarstytus įstatymų ar poįstatyminių aktų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su žemės ūkio veikla.

     6.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus.

     7.   Priima sprendimus dėl buveinės keitimo.

     8.   Sprendžia kitus Sąjungos veiklos, klausimus, kurie nepriskirti kitų organų kompetencijai.

     9.   Teikia visuotiniam narių susirinkimui kandidatūras į Sąjungos organus.

     10. Priima sprendimus dėl nario priėmimo, išstojimo bei pašalinimo.

     11. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo nariams

tvarką.

Darbo veiklos tvarka

     1.Taryba sudaroma iš 10 asmenų ir yra visuotinio narių susirinkimo renkama 3 metų laikotarpiui. Tarybos pirmininku yra Sąjungos pirmininkas. Sąjungos pirmininkas gali įgalioti jam pavestas funkcijas laikinai atlikti tarybos narį.

    2.Taryba priima sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių ir dalyvavusių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami sąjungos pirmininko sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

     3.Tarybos posėdžio dienotvarkę sudaro sąjungos pirmininkas įtraukiant pasiūlytus tarybos

narių klausymus svarstymui.

     4.Tarybos posėdį praveda posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

     5. Tarybos posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius išrenkamas dalyvavusių

posėdyje narių balsų dauguma.

   6. Posėdžio sekretorius surašo posėdžio protokolą, jis patvirtinamas posėdžio pirmininko ir posėdžio sekretoriaus parašais.

      7. Apie priimtus tarybos posėdžio sprendimus informuoja tarybos nariai pagal

seniūnijas Utenos rajono ūkininkų sąjungos nariams, svetainę uus.lt

       Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas                   Mečislovas Bučelis

Joomla templates by a4joomla