ducklings2.jpg

Naujienos

ŽŪM informuoja

GAAB reikalavimų pakeitimai 2014 m.

Primename, kad 2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-179 iš dalies pakeisti Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai, kurių aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Visuose GAAB reikalavimuose, kuriuose buvo nurodytas sutartinių gyvulių skaičius, nustatytas vienodas skaičius – 0,3  SG/ha. Atkreiptinas dėmesys, kad pakeista Gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelė: iš ūkinių gyvūnų,  kurie įskaitomi nustatant  GAAB reikalavimo dėl gyvulių laikymo deklaruojant pievas ir ganyklas įvykdymą, sąrašo lentelėje išbrauktos šinšilos, audinės, kiaunės ir lapės.

GAAB reikalavimas dėl žolės sutvarkymo nustato, kad nuo 2014 m. visoje šalyje šieno, šienainio ir siloso ritiniai ar kitu būdu supresuota nupjauta žolė turi būti išvežta iš lauko arba sukrauta į rietuves iki kiekvienų metų spalio 15 d.

GAAB reikalavimas nustato, kad plotus, deklaruotus klasifikatoriaus kodu 5PP-2 ,,Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“, būtina ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienauti. Ministerija gauna pareiškėjų paklausimų, pvz., ,,Ar 5PP-2 kodu deklaruotuose plotuose draudžiama ganyti?“ ,,Nuo kurios datos galima ganyti?“ ir pan. Pažymime, kad ganymas nėra draudžiamas, tačiau jei patikros vietoje metu nebus galima nustatyti, ar šie plotai buvo nušienauti, bus fiksuojamas pažeidimas.

Patikslintas GAAB reikalavimas dėl krūmų ir medžių draudimo ariamojoje žemėje, ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose, pakeičiant dažnai neteisingai ar iki šiol skirtingai traktuotas nuostatas nauju pavienių medžių apibrėžimu: ,,Pavieniais medžiais laikomi medžiai, kurių vidutinis aukštis – ne mažesnis kaip 5 m ir vienas nuo kito nutolę ne mažiau kaip 5 m.“

Patikslintas nuo šių metų įsigaliojęs GAAB reikalavimas dėl pavojingomis medžiagomis užterštų nuotekų:  

,, 61. Draudžiama nuotekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, nurodytomis Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472, 1 ir 2 prieduose, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį (t. y. vanduo, kuris yra po žeme ir tiesiogiai liečiasi su dirva ar podirviu). Pavojingos medžiagos turi būti laikomos taip, kad būtų išvengta jų tiesioginio ar netiesioginio patekimo į požeminį vandenį. Pavojingų medžiagų talpyklos (pvz., kuro talpyklos, augalų apsaugos priemonių ar mineralinių trąšų pakuotės, pavojingų medžiagų laikymo konteineriai) turi būti sandarios, be įtrūkimų ar kitokių mechaninių pažeidimų ir laikomos ant nelaidaus pagrindo, kuris apsaugotų nuo pavojingų medžiagų patekimo ant žemės.“

Dėl buferinių afrikinio kiaulių maro zonų:

Be to, žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu 3D-259 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, pavesta atrinkti tuos pareiškėjus, kurie laiko kiaules buferinėje zonoje ir apskaičiuojant sutartinių gyvulių skaičių, imti 2013 m. liepos 1 d. valdoje buvusių kiaulių skaičių. Taip buvo padaryta siekiant suderinti pareiškėjų galimybes įvykdyti GAAB reikalavimus ir įpareigojimus, nes kiaulių laikytojai, kurie patenka į buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje esančias vietoves, vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ ir su juo susijusių teisės aktų, kuriais siekiama apsaugoti Lietuvos Respubliką nuo galimo afrikinio kiaulių maro sukėlėjų patekimo ir paplitimo, nuostatas privalo paskersti kiaules savo reikmėms arba išvežti į skerdyklas.

ŽŪM Išmokų už plotus skyrius, 2014-05-21

Joomla templates by a4joomla