ducklings2.jpg

Naujienos

Informacija ūkininkams

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2018 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-851 Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas buvo papildytas nauju 3 priedu, kuriame nurodytos pasikeitusios produkcijos rūšių standartinės vertės. Šis priedas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną ir taikomas produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimui.
Įsakyme  nurodyta,  jei  Aprašo  3  priede nustatytos VED turės įtakos
valdos valdytojų, iki 2018 m. sausio 1 d. pateikusių paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, įsipareigojimų, priežiūros rodiklių ir (ar) atrankos kriterijų neįvykdymui, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) prašymą, paskaičiuos šių valdų valdytojų VED pagal Aprašo 1 priede nurodytas reikšmes ir informaciją pateiks NMA, kuri šią informaciją naudos vertindama nurodytus atvejus.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/17deddc0fb3f11e3b62ec716086f051f/HoPkIRcvwf?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b3ce9a72-1c4a-4231-bb03-bf509b085f81VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2018 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-851 Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas buvo papildytas nauju 3 priedu, kuriame nurodytos pasikeitusios produkcijos rūšių standartinės vertės. Šis priedas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną ir taikomas produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimui.
Įsakyme  nurodyta,  jei  Aprašo  3  priede nustatytos VED turės įtakos
valdos valdytojų, iki 2018 m. sausio 1 d. pateikusių paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, įsipareigojimų, priežiūros rodiklių ir (ar) atrankos kriterijų neįvykdymui, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) prašymą, paskaičiuos šių valdų valdytojų VED pagal Aprašo 1 priede nurodytas reikšmes ir informaciją pateiks NMA, kuri šią informaciją naudos vertindama nurodytus atvejus.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/17deddc0fb3f11e3b62ec716086f051f/HoPkIRcvwf?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b3ce9a72-1c4a-4231-bb03-bf509b085f81

Informacija ūkininkams

Laba diena

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2018 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 41VĮ-28-(14.41.2.) „Dėl Utenos apskrities Utenos rajono (savivaldybės) Daugailių seniūnijos Radeikių kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, rengimo“ (pridedama) nusprendė rengti Utenos apskrities Utenos rajono (savivaldybės) Daugailių seniūnijos Radeikių kadastro vietovės žemės sklypų planus, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui (toliau ‒ projektui prilyginami planai). Minėtos kadastro vietovės projektui prilyginamų planų rengimo pradžia 2018 m. vasario 13 d.  
Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Radeikių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje 
www.nzt.lt.
Pradedamų rengti Radeikių  kadastro vietovės projektui prilyginamų planų rangovas – VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. + 370 612 21931, el. p. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)" target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Radeikių kadastro vietovę – Rasa Žilinskienė, tel.  (8 706) 86 055, el. p.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Dėkojame už bendradarbiavimą.


Skyriaus vedėja                                                                                                                                            Vita Vilūnaitė

Pagarbiai

Rasa Žilinskienė
Utenos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel.:  8 706 86 055
El. Pastas:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ūkininkų dėmesiui

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/108 2018 m. sausio 23 d. dėl neatidėliotinos priemonės – paramos nuo potvynių bei liūčių nukentėjusiems tam tikrų Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos vietovių ūkininkams EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 221 straipsnio 1 dalį, kadangi: (1) 2017 m. rugpjūčio–spalio mėn. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijos pietinėje dalyje dėl liūčių buvo užtvindyta didelė dalis tų valstybių narių ariamos žemės. Bendras nuo 2017 m. rugpjūčio iki spalio mėn. iškritusių kritulių kiekis yra daug didesnis už vidutinį kritulių kiekį. Toks neįprastai ilgai užsitęsęs liūčių laikotarpis neturi precedento. Be to, anksti prasidėjus žiemai, dėl sniego ir žemos temperatūros susiklostė itin nepalankios sąlygos sėjai. Todėl nebegalima vykdyti daugelio pradėtų ir būsimų 2018–2019 prekybos metų derliui užauginti skirtų žiemos sėjos darbų; (2) Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos ūkininkai, kurių ūkiai yra užtvindytose vietovėse, ateinančiais 2018–2019 derliaus prekybos metais patirs itin didelę žalą – praras pajamų tiek dėl hektarais skaičiuojamo ploto, kuriame neįmanoma vykdyti sėjos darbų, tiek dėl jau užsėto, tačiau smarkiai užtvindyto tokio ploto. Tai yra konkreti problema, kuriai taikomas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 221 straipsnis. Šios konkrečios problemos neįmanoma išspręsti to reglamento 219 arba 220 straipsnyje numatytomis priemonėmis, nes ji nėra konkrečiai susijusi nei su esamu rinkos sutrikimu arba šiuo metu kylančiu konkrečiu tokio sutrikimo pavojumi, nei su kovos su gyvūnų ligų plitimu priemonėmis arba vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai; (3) siekiant kompensuoti ateinančiais 2018–2019 derliaus prekybos metais patirsimus ekonominius nuostolius, kaip išimtinė priemonė turėtų būti numatyta finansinė kompensacija už užtvindytose vietovėse esantį reikalavimus atitinkantį hektarais skaičiuojamą plotą; (4) Sąjungos rinkos stabilumo atžvilgiu Sąjunga suinteresuota, kad ši priemonė būtų taikoma tik tiems ūkininkams, kurie neteks pajamų dėl prarasto žiemos sėjai skirto ploto. Be to, parama turėtų būti teikiama tik labiausiai nukentėjusiems ūkininkams. Labiausiai nukentėjusiu ūkininku turėtų būti laikomas ūkininkas, praradęs tokią procentinę dalį žiemos sėjai skirto valstybėje narėje esančio ploto, kuri sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso jo žiemos sėjai skirto ploto toje valstybėje narėje. Be to, kad būtų išvengta kompensacijos permokos, paramą už užtvindyto ir todėl žiemos sėjai nepanaudojamo ploto hektarą reikėtų apriboti. Dėl šios priežasties atitinkamų valstybių narių sprendimu skiriama paramos už reikalavimus atitinkančio ploto hektarą suma neturėtų viršyti vidutinės tiesioginės išmokos už hektarą, 2017 kalendoriniais metais mokamos tose valstybėse narėse, sumos. Bendra paramos suma ir bendra iš biudžeto skiriama suma turėtų būti grindžiamos iš atitinkamų valstybių narių gauta informacija apie potvynių ir liūčių užtvindyto ploto hektarų skaičių; (5) siekiant išvengti dvigubo finansavimo, už atitinkamai prarastus reikalavimus atitinkančius hektarus neturėtų būti jau paskirta jokia nacionalinė parama arba draudimo išmoka ir parama turėtų būti skiriama tik už tuos reikalavimus atitinkančius hektarus, už kuriuos nebuvo gauta jokia kita tai pačiai žalai kompensuoti skirta Sąjungos finansinė parama; (6) atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama skirti papildomą paramą šiame reglamente nustatytomis sąlygomis ir jame nustatytu laikotarpiu; (7) parama gali būti teikiama tik pagal paraišką, pateiktą laikantis atitinkamų valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytų metodų ir terminų; 2018 1 24 L 19/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys LT (1)OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(8) reikėtų numatyti, kad kompetentingos institucijos imtųsi visų reikalingų priemonių, atliktų visas reikalaujamas
patikras ir atitinkamai informuotų Komisiją. Visų pirma turėtų būti patikrinta atitiktis reikalavimams ir paramos
paraiškos teisingumas. Reikalavimus atitinkančių hektarų skaičius turėtų būti kontroliuojamas visomis atitinkamomis
kompetentingų institucijų taikomomis priemonėmis, įskaitant patikras ūkiuose;
(9) neatidėliotina priemonė turėtų būti taikoma ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;
(10) tam, kad šios priemonės biudžeto valdymas būtų patikimas ir kad parama ūkininkams būtų išmokėta laiku, tik
išmokos, kurias atitinkamos valstybės narės paramos gavėjams išmokės ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d.,
turėtų būti tinkamos iš dalies finansuoti Sąjungos lėšomis. Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
Nr. 907/2014 (1) 5 straipsnio 2 dalis neturėtų būti taikoma;
(11) siekiant sudaryti sąlygas Sąjungai stebėti, kiek ši neatidėliotina priemonė yra veiksminga, atitinkamos valstybės
narės turėtų teikti Komisijai išsamią informaciją apie jos įgyvendinimą. Kad Sąjunga galėtų atlikti finansų
kontrolę, tos valstybės narės turėtų pateikti Komisijai mokėjimų patvirtinimą;
(12) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
1. Laikantis 2 ir 5 straipsniuose nustatytų ribų, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos ūkininkams už hektarais
skaičiuojamą plotą, kurio dėl 2017 m. spalio–rugpjūčio mėn. liūčių ir potvynių tose valstybėse narėse nebegalima
naudoti žiemos sėjai, arba jau užsėtą, tačiau dėl minėtos priežasties prarastą 2018–2019 prekybos metų derliui auginti
skirtą plotą Sąjungos parama skiriama su sąlyga, kad:
a) tokio žemės ploto hektarų skaičius sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso ūkininko žiemos sėjai skirto ploto
atitinkamoje valstybėje narėje;
b) ūkininkai tai pačiai žalai kompensuoti negavo jokios nacionalinės paramos, draudimo išmokų arba Sąjungos
finansinės paramos, išskyrus numatytą šiame reglamente.
2. Kiekvieno ūkininko reikalavimus atitinkančių hektarų skaičių nustato atitinkamos valstybės narės, laikydamosi
1 dalyje nustatytų sąlygų.
2 straipsnis
1. Laikydamasi šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų, kiekviena atitinkama valstybė narė priima sprendimą dėl
paramos už reikalavimus atitinkantį hektarą sumos.
2. Pagal 1 straipsnį Sąjungos patirtos išlaidos negali viršyti šios bendros sumos:
a) 9 120 000 EUR Lietuvai;
b) 3 460 000 EUR Latvijai;
c) 1 340 000 EUR Estijai;
d) 1 080 000 EUR Suomijai.
2018 1 24 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 19/7
(1) 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl
euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).
3.Atitinkamos valstybės narės už 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančius hektarus gali skirti papildomą paramą iki 100 proc. sumos, nustatytos pagal šio straipsnio 1 dalį. Atitinkamos valstybės narės papildomą paramą išmoka ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d. 4.Kiekvienos valstybės narės skiriamos 1 straipsnyje nurodytos paramos ir, jei taikoma, šio straipsnio 3 dalyje nurodytos papildomos paramos suma negali viršyti tiesioginės išmokos sumos, apskaičiuotos tai valstybei narei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (1) II priede 2017 kalendoriniams metams nustatytą nacionalinį finansinį paketą padalijus iš viso reikalavimus atitinkančių hektarų, deklaruotų 2017 kalendoriniais metais atitinkamoje valstybėje narėje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (2) 72 straipsnio 1 dalies a punktą, skaičiaus. 3 straipsnis 1 straipsnyje nurodyta parama mokama pagal paraišką, ūkininkų, kuriems priklauso hektarais skaičiuojamas reikalavimus atitinkantis plotas, pateiktą laikantis atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytų metodų ir terminų. 4 straipsnis Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų, atitinkamos valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, įskaitant išsamias administracines patikras ir patikras vietoje pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 58 ir 59 straipsnius. Prieš skirdamos paramą valstybės narės visų pirma atlieka: a) visų paramos paraiškų administracines patikras, per kurias, be kita ko, patikrina: i) ar pareiškėjas atitinka reikalavimus; ii) pagal 1 straipsnio 2 dalį nustatytų reikalavimus atitinkančių hektarų skaičių, remdamosi patikromis ūkiuose, ankstesniais duomenimis ir pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 809/2014 taikoma integruota administravimo ir kontrolės sistema (3); iii) ar nė vienas reikalavimus atitinkantis pareiškėjas už tuos pačius hektarus negavo finansavimo iš kitų šaltinių, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b punkte; b) patikras vietoje pareiškėjų patalpose. Patikros vietoje turi apimti bent 5 proc. visos prašomos paramos. 5 straipsnis 1.Išlaidos, susijusios su mokėjimais pagal šį reglamentą, atitinka Sąjungos finansavimo reikalavimus tik jei tie mokėjimai paramos gavėjams atlikti ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d. 2.Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 5 straipsnio 2 dalis netaikoma. 6 straipsnis 1.Per 60 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo datos atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, kurių imamasi pagal 4 straipsnį. 2018 1 24 L 19/8 Europos Sąjungos oficialusis leidinys LT (1)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608). (2)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549). (3)2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).
2.Per 15 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai išsamią šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant informaciją apie priemonių, kurių buvo imtasi pagal 4 straipsnį, įgyvendinimą ir informaciją apie pagal tą straipsnį atliktas patikras. 3.Atitinkamos valstybės narės Komisijai pateikia mokėjimų patvirtinimą. 7 straipsnis Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 23 d. Komisijos vardu Pirmininkas Jean-Claude JUNCKER 2018 1 24 L 19/9 Europos Sąjungos oficialusis leidinys LT

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/108 2018 m. sausio 23 d. dėl neatidėliotinos priemonės – paramos nuo potvynių bei liūčių nukentėjusiems tam tikrų Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos vietovių ūkininkams EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 221 straipsnio 1 dalį, kadangi: (1) 2017 m. rugpjūčio–spalio mėn. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijos pietinėje dalyje dėl liūčių buvo užtvindyta didelė dalis tų valstybių narių ariamos žemės. Bendras nuo 2017 m. rugpjūčio iki spalio mėn. iškritusių kritulių kiekis yra daug didesnis už vidutinį kritulių kiekį. Toks neįprastai ilgai užsitęsęs liūčių laikotarpis neturi precedento. Be to, anksti prasidėjus žiemai, dėl sniego ir žemos temperatūros susiklostė itin nepalankios sąlygos sėjai. Todėl nebegalima vykdyti daugelio pradėtų ir būsimų 2018–2019 prekybos metų derliui užauginti skirtų žiemos sėjos darbų; (2) Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos ūkininkai, kurių ūkiai yra užtvindytose vietovėse, ateinančiais 2018–2019 derliaus prekybos metais patirs itin didelę žalą – praras pajamų tiek dėl hektarais skaičiuojamo ploto, kuriame neįmanoma vykdyti sėjos darbų, tiek dėl jau užsėto, tačiau smarkiai užtvindyto tokio ploto. Tai yra konkreti problema, kuriai taikomas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 221 straipsnis. Šios konkrečios problemos neįmanoma išspręsti to reglamento 219 arba 220 straipsnyje numatytomis priemonėmis, nes ji nėra konkrečiai susijusi nei su esamu rinkos sutrikimu arba šiuo metu kylančiu konkrečiu tokio sutrikimo pavojumi, nei su kovos su gyvūnų ligų plitimu priemonėmis arba vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai; (3) siekiant kompensuoti ateinančiais 2018–2019 derliaus prekybos metais patirsimus ekonominius nuostolius, kaip išimtinė priemonė turėtų būti numatyta finansinė kompensacija už užtvindytose vietovėse esantį reikalavimus atitinkantį hektarais skaičiuojamą plotą; (4) Sąjungos rinkos stabilumo atžvilgiu Sąjunga suinteresuota, kad ši priemonė būtų taikoma tik tiems ūkininkams, kurie neteks pajamų dėl prarasto žiemos sėjai skirto ploto. Be to, parama turėtų būti teikiama tik labiausiai nukentėjusiems ūkininkams. Labiausiai nukentėjusiu ūkininku turėtų būti laikomas ūkininkas, praradęs tokią procentinę dalį žiemos sėjai skirto valstybėje narėje esančio ploto, kuri sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso jo žiemos sėjai skirto ploto toje valstybėje narėje. Be to, kad būtų išvengta kompensacijos permokos, paramą už užtvindyto ir todėl žiemos sėjai nepanaudojamo ploto hektarą reikėtų apriboti. Dėl šios priežasties atitinkamų valstybių narių sprendimu skiriama paramos už reikalavimus atitinkančio ploto hektarą suma neturėtų viršyti vidutinės tiesioginės išmokos už hektarą, 2017 kalendoriniais metais mokamos tose valstybėse narėse, sumos. Bendra paramos suma ir bendra iš biudžeto skiriama suma turėtų būti grindžiamos iš atitinkamų valstybių narių gauta informacija apie potvynių ir liūčių užtvindyto ploto hektarų skaičių; (5) siekiant išvengti dvigubo finansavimo, už atitinkamai prarastus reikalavimus atitinkančius hektarus neturėtų būti jau paskirta jokia nacionalinė parama arba draudimo išmoka ir parama turėtų būti skiriama tik už tuos reikalavimus atitinkančius hektarus, už kuriuos nebuvo gauta jokia kita tai pačiai žalai kompensuoti skirta Sąjungos finansinė parama; (6) atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama skirti papildomą paramą šiame reglamente nustatytomis sąlygomis ir jame nustatytu laikotarpiu; (7) parama gali būti teikiama tik pagal paraišką, pateiktą laikantis atitinkamų valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytų metodų ir terminų; 2018 1 24 L 19/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys LT (1)OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(8) reikėtų numatyti, kad kompetentingos institucijos imtųsi visų reikalingų priemonių, atliktų visas reikalaujamas
patikras ir atitinkamai informuotų Komisiją. Visų pirma turėtų būti patikrinta atitiktis reikalavimams ir paramos
paraiškos teisingumas. Reikalavimus atitinkančių hektarų skaičius turėtų būti kontroliuojamas visomis atitinkamomis
kompetentingų institucijų taikomomis priemonėmis, įskaitant patikras ūkiuose;
(9) neatidėliotina priemonė turėtų būti taikoma ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;
(10) tam, kad šios priemonės biudžeto valdymas būtų patikimas ir kad parama ūkininkams būtų išmokėta laiku, tik
išmokos, kurias atitinkamos valstybės narės paramos gavėjams išmokės ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d.,
turėtų būti tinkamos iš dalies finansuoti Sąjungos lėšomis. Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
Nr. 907/2014 (1) 5 straipsnio 2 dalis neturėtų būti taikoma;
(11) siekiant sudaryti sąlygas Sąjungai stebėti, kiek ši neatidėliotina priemonė yra veiksminga, atitinkamos valstybės
narės turėtų teikti Komisijai išsamią informaciją apie jos įgyvendinimą. Kad Sąjunga galėtų atlikti finansų
kontrolę, tos valstybės narės turėtų pateikti Komisijai mokėjimų patvirtinimą;
(12) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
1. Laikantis 2 ir 5 straipsniuose nustatytų ribų, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos ūkininkams už hektarais
skaičiuojamą plotą, kurio dėl 2017 m. spalio–rugpjūčio mėn. liūčių ir potvynių tose valstybėse narėse nebegalima
naudoti žiemos sėjai, arba jau užsėtą, tačiau dėl minėtos priežasties prarastą 2018–2019 prekybos metų derliui auginti
skirtą plotą Sąjungos parama skiriama su sąlyga, kad:
a) tokio žemės ploto hektarų skaičius sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso ūkininko žiemos sėjai skirto ploto
atitinkamoje valstybėje narėje;
b) ūkininkai tai pačiai žalai kompensuoti negavo jokios nacionalinės paramos, draudimo išmokų arba Sąjungos
finansinės paramos, išskyrus numatytą šiame reglamente.
2. Kiekvieno ūkininko reikalavimus atitinkančių hektarų skaičių nustato atitinkamos valstybės narės, laikydamosi
1 dalyje nustatytų sąlygų.
2 straipsnis
1. Laikydamasi šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų, kiekviena atitinkama valstybė narė priima sprendimą dėl
paramos už reikalavimus atitinkantį hektarą sumos.
2. Pagal 1 straipsnį Sąjungos patirtos išlaidos negali viršyti šios bendros sumos:
a) 9 120 000 EUR Lietuvai;
b) 3 460 000 EUR Latvijai;
c) 1 340 000 EUR Estijai;
d) 1 080 000 EUR Suomijai.
2018 1 24 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 19/7
(1) 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl
euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).
3.Atitinkamos valstybės narės už 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančius hektarus gali skirti papildomą paramą iki 100 proc. sumos, nustatytos pagal šio straipsnio 1 dalį. Atitinkamos valstybės narės papildomą paramą išmoka ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d. 4.Kiekvienos valstybės narės skiriamos 1 straipsnyje nurodytos paramos ir, jei taikoma, šio straipsnio 3 dalyje nurodytos papildomos paramos suma negali viršyti tiesioginės išmokos sumos, apskaičiuotos tai valstybei narei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (1) II priede 2017 kalendoriniams metams nustatytą nacionalinį finansinį paketą padalijus iš viso reikalavimus atitinkančių hektarų, deklaruotų 2017 kalendoriniais metais atitinkamoje valstybėje narėje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (2) 72 straipsnio 1 dalies a punktą, skaičiaus. 3 straipsnis 1 straipsnyje nurodyta parama mokama pagal paraišką, ūkininkų, kuriems priklauso hektarais skaičiuojamas reikalavimus atitinkantis plotas, pateiktą laikantis atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytų metodų ir terminų. 4 straipsnis Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų, atitinkamos valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, įskaitant išsamias administracines patikras ir patikras vietoje pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 58 ir 59 straipsnius. Prieš skirdamos paramą valstybės narės visų pirma atlieka: a) visų paramos paraiškų administracines patikras, per kurias, be kita ko, patikrina: i) ar pareiškėjas atitinka reikalavimus; ii) pagal 1 straipsnio 2 dalį nustatytų reikalavimus atitinkančių hektarų skaičių, remdamosi patikromis ūkiuose, ankstesniais duomenimis ir pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 809/2014 taikoma integruota administravimo ir kontrolės sistema (3); iii) ar nė vienas reikalavimus atitinkantis pareiškėjas už tuos pačius hektarus negavo finansavimo iš kitų šaltinių, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b punkte; b) patikras vietoje pareiškėjų patalpose. Patikros vietoje turi apimti bent 5 proc. visos prašomos paramos. 5 straipsnis 1.Išlaidos, susijusios su mokėjimais pagal šį reglamentą, atitinka Sąjungos finansavimo reikalavimus tik jei tie mokėjimai paramos gavėjams atlikti ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d. 2.Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 5 straipsnio 2 dalis netaikoma. 6 straipsnis 1.Per 60 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo datos atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, kurių imamasi pagal 4 straipsnį. 2018 1 24 L 19/8 Europos Sąjungos oficialusis leidinys LT (1)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608). (2)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549). (3)2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).
2.Per 15 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai išsamią šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant informaciją apie priemonių, kurių buvo imtasi pagal 4 straipsnį, įgyvendinimą ir informaciją apie pagal tą straipsnį atliktas patikras. 3.Atitinkamos valstybės narės Komisijai pateikia mokėjimų patvirtinimą. 7 straipsnis Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 23 d. Komisijos vardu Pirmininkas Jean-Claude JUNCKER 2018 1 24 L 19/9 Europos Sąjungos oficialusis leidinys LT

 

Ūkininkų dėmesiui

VISUOTINIO ŽEMDIRBIŲ SUVAŽIAVIMO
„Ar reikia Lietuvai žemės ūkio?“sporto
DARBOTVARKĖ
2018-02-09
Jonavos sporto arena
Žeimių g. 17, Jonava
10.00 – 11.00 Dalyvių ir svečių registracija
11.00 Suvažiavimo pradžia
Jonavos rajono savivaldybės mero E.Sabučio sveikinimo žodis
11.05 – 11.10 Suvažiavimo darbo reglamento tvirtinimas
11.10 – 11.20 Suvažiavimo įžanginis pranešimas. Jonas Talmantas, ūkininkas,
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas, Lietuvos žemė ūkio ir maisto
tarybos pirmininkas
11.20 – 11.40 Žodis LR Seimo pirmininkui V.Pranckiečiui ir/arba LR Ministrui
pirmininkui S. Skverneliui
11.40 – 13.30 Teminiai pranešimai:
Dėl mokesčių. Aušrys Macijauskas, ūkininkas, Lietuvos grūdų augintojų
asociacijos pirmininkas
Dėl melioracijos. Zigmantas Aleksandravičius, ūkininkas, Lietuvos
ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas
Dėl situacijos gyvulininkystės sektoriuje. Jonas Vilionis, ūkininkas,
Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas
Dėl LR Žemės ūkio rūmų. Raimundas Juknevičius, ūkininkas, Šiaulių
krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas
Dėl Kaimo plėtros programos ir kofinansavimo. Rimantas Kubiliūnas,
ūkininkas, Jonavos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas
Ar Lietuvos žemės ūkis išliks konkurencingas? Andrejus Štombergas,
Jonavos r. Pauliukų Žemės ūkio bendrovės vadovas
Dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo. Ričardas
Žebrauskas, Jonavos rajono ūkininkas
Dėl nenašių žemių. Jonas Venslovas, ūkininkas, Lietuvos nederlingų
žemių naudotojų asociacija
Tiesioginės išmokos Lietuvos žemdirbiams. Peticijos “Sąjungoje,
kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!” įteikimas ES
Parlamento nariui Broniui Ropei ir įgaliojimas perduoti ją ES
Parlamento Peticijų komitetui.
13.30 – 14.00 Diskusijos, suvažiavimo dalyvių iš salės komentarai/klausimai
14.00 Suvažiavimo svečių pasisakymai: LR Seimo Kaimo reikalų komiteto
pirmininkas, LR Žemės ūkio ministras, kt.
14.45 Visuotinio žemdirbių suvažiavimo rezoliucijos priėmimas
15.00 Suvažiavimo pabaiga.

Ūkininkų dėmesiui

Ar Lietuvai vis dar reikalingas žemės ūkis?

Nors Lietuva ES sudėtyje jau beveik pusantro dešimtmečio, situacija šalies žemės ūkyje kone tragiška. Bendra šalies ekonomika auga, tačiau žemės ūkio sektoriuje padėtis ne tik negerėja, bet jau keletą metų iš eilės ritasi žemyn. Nuo šių metų pradžios išaugo žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų apmokestinimas. Grūdų, pieno žaliavinės produkcijos supirkimo kainos krenta, o ūkininkams tenkančios investicinės ES paramos krepšelis beveik išsekęs, nors iki finansinio laikotarpio pabaigos dar likę keletas metų. Šį rudenį ūkininkų nepagailėjo ir gamta – ne viename liūčių permerktame ir ežeru virtusiame lauke vietoje žiemkenčių šiandien čiuožinėja vaikai. Rudenį ūkininkams nepavyko nuimti kone trečdalio derliaus, o ir nuimtasis toli gražu ne pačios geriausios kokybės. Su nerimu laukiama, kokius rezultatus gausime ir iš kur ne kur sudygusių žiemkenčių. ES liūčių sukeltiems potvyniams kompensuoti skyrė paramą, tačiau Lietuvos vyriausybė neketina prisidėti iš nacionalinio biudžeto, nors tokią teisę turi.

Lietuvos žemdirbiai aiškiai pareiškia: jei už sunkiu darbu užaugintą produkciją mums būtų mokama sąžininga, gamybos kaštus padengianti kaina, nereikėtų ir paramos!

Kaip išgyventi žemės ūkyje?

Norėtume tiesiogiai išgirsti iš valdžios - Ar reikia Lietuvai žemės ūkio?

Šio klausimo kamuojami, visos Lietuvos žemdirbiai vasario 9 d. rinksis į suvažiavimą. Suvažiavimo tikslas –išsakyti savo problemas, realijas ir viešai paklausti valdžios – Ar reikia Lietuvai žemės ūkio? Pastaruoju metu mūsų žemdirbiai yra priešinami su visuomene, esą yra išlaikytinių luomas, nuolat prašantis paramos. Būdami Europos Sąjungos pilnateisiais nariais turime teisę dirbti tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitų ES šalių žemdirbiai. Žemės ūkio sektoriusvisose šalyse  yra remiamas ir jo vaidmuo visuomenėje yra gyvybiškai svarbus. O pas mus?

Mieli žemdirbiai, raginame Jus dalyvauti Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos organizuojamame Visuotiniame žemdirbių suvažiavime, kuris vyks

2018 m. vasario 9 d. Jonavos sporto arenoje (Žeimių g. 17, Jonava)

Suvažiavimo pradžia – 11 val.

Būkime vieningi!

Veterinarijos tarnyba informuoja

Dėl pieno kokybės tyrimo rezultatų viršutinių ribų panaikinimo

Įgyvendinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004 nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p.14) nuo šių metų sausio 1 dienos pieno kokybės rodiklių vertinimui, apskaičiuojant geometrinį vidurkį, netaikomos iki šiol buvusios viršutinės ribos: bendram bakterijų skaičiui 300 tūkst. KSV/ml, somatinių ląstelių skaičiui - 800 tūkst./ml. Įgaliotoji laboratorija VĮ „Pieno tyrimai” pieno kokybės geometrinio vidurkio apskaičiavimus atlieka nuo faktinio bakterijų ir somatinių ląstelių skaičiaus tiriamajame piene.

Pieno gamintojai, parduodantys kokybišką pieną (jame bendras bakterijų skaičius neviršija 100 tūkst. KSV/ml (tyrimai atliekami ne rečiau kaip du kartus per mėnesį), o somatinių ląstelių skaičius yra iki 400 tūkst./ml (tyrimai atliekami ne rečiau kaip tris kartus per mėnesį) nepajus jokių pokyčių, bet tai svarbu tiems ūkiams, kurių parduodamas pienas viršija minėtas ribas. Jeigu pieno gamintojai nesiima reikiamų priemonių, bus taikomos nuoskaitos ir bus greičiau nutraukiamas pieno supirkimas. Dėl to pieną gaminantiems ūkininkams norėtumėm dar kartą priminti pagrindines problemas, įtakojančias pieno kokybę, ir jų sprendimo būdus.

Pagrindiniai pieno užteršimo bakterijomis šaltiniai yra šie:

karvės tešmuo, oda, plaukai;

melžimo įranga;

pieno laikymo talpos;

aplinkos oras;

vanduo;

aptarnaujantis personalas;

pašarai.

SLS didėjimą lemia:

pieno liaukos uždegimas (mastitas)

medžiagų apykaitos ligos, nagų problemos, gimdos uždegimas ir pan.;

netinkama melžimo higiena (po melžimo nedezinfekuojami speniai);

sergančių karvių neatskyrimas nuo sveikų;

netikrinamas melžimo sistemos darbas, laiku nekeičiamos melžiklių gumos;

prastos karvių laikymo sąlygos;

patiriamas gyvulių stresas.

Primename 12 auksinių taisyklių kokybiškam pienui gauti:

 1. Sekite tešmens sveikatingumą, tirdami pieną mastito testu kartą per mėnesį.
 2. Numatykite melžimo tvarką. Pirmiausia melžkite jauniausias apsiveršiavusias karves, tada senesnes, o paskutines - gydomas karves, kurių pieno negalima parduoti.
 3. Naudokite pirmųjų čiurkšlių indą pirmosioms 3 pieno čiurkšlėms. Nemelžkite ant grindų. Apžiūrėkite pieno konsistenciją.
 4. Nuvalykite ir nušluostykite spenius prieš melžimą. Vieną šluostę naudokite tik vienai karvei. Labai purvinus spenius pirma nuplaukite šiltu vandeniu, o tada sausai nušluostykite.
 5. Visada patikrinkite vakuumo lygį prieš melžimą. Esant žemesniam lygiui, melžimas užsitęs, o viršijus - traumuosite spenius, o tai jau didina mastito pavojų.
 6. Paruošę tešmenį, iškart užmaukite melžiklius. Karvė atleidžia pieną, praėjus 40-90 sekundžių po pirmųjų čiurkšlių numelžimo. Prieš užmaunant melžiklius ant spenių, jie neturi įsiurbti oro, o tuo labiau vandens ir mėšlo. Vakuumo ir pieno žarnų ilgis turi būti teisingas.
 7. Neperlaikykite melžiklių! Labai padeda pieno tėkmės indikatoriai, melžimo įrengimai su automatiniu melžimo sustabdymu.
 8. Prieš nuimant melžiklius, patikrinkite, ar tešmuo tuščias. Nuimkite melžiklius po vakuumo tiekimo nutraukimo ir visus iš karto.
 9. Nuėmę melžiklius, iškart suvilgykite ar užpurkškite spenius vilgikliu. Reguliarus vilgiklių su minkštikliais naudojimas 50% sumažina mastito kilimo galimybę.
 10. Iškart po melžimo išplaukite visą įrangą. Praskalaukite melžimo linijas šiltu vandeniu. Teisingai paruoškite tinkamą plovimo tirpalą. Ryte plaukite šarminiu plovikliu, vakare - rūgštiniu 7-10 min. Ilgesnis laikas reiškia ne tik didesnį energijos sunaudojimą, bet ir riziką vandens temperatūrai nukristi žemiau kritinės +40 laipsn. C temperatūros. Praskalaukite švariu šaltu vandeniu.
 11. Iškart po melžimo atšaldykite pieną iki +4...+6 laipsn. C. Greitas atšaldymas ilgiau išlaiko natūralias pieno baktericidines savybes, todėl bakterijos nesidaugina.
 12. Nuolat sekite melžimo rezultatus ir pieno kokybę. Laiku pagal rekomendacijos keiskite melžiklius. Teisingai laikykitės patariamo ploviklių dozavimo, naudokite tam skirtus.

Siekiant užtikrinti gerą pieno kokybę būtina ne tik griežtai laikytis sanitarijos reikalavimų melžimo ir pieno laikymo metu, bet ir stengtis atšaldytą pieną kuo greičiau pristatyti į pieno supirkimo, perdirbimo įmonę, rūpintis karvių sveikata, sergančių bei užtrūkusių karvių pieno nemaišyti su bendru pienu, šėrimui naudoti kokybiškus pašarus.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Pranešimas

Pranešimas

   2017-03-24    įvyko Utenos rajono ūkininkų sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas .

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininku išrinktas Egidijus Gudonis.

   Išrinkta naujos sudėties sąjungos Taryba ir revizijos komisija.

 

Utenos rajono ūkininikų sąjungos narių dėmesiui

     Pranešu , kad 2017-03-24   11val. įvyks Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas . Susirinkimas įvyks Utenos savivaldybės patalpose

3 aukšte posėdžių salėje. Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dalyvavimas būtinas.

Telefonas pasiteiravimui 8-615-79358 .

Pagarbiai Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis

Informacija ūkininikams

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui 18,4 mln. eurų grąžinti Lietuvos ūkininkams, kurie dėl 2012–2013 m. pritaikytos moduliacijos gavo sumažintas išmokas. „Numoduliuotos“ (sumažintos) papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos (PNTI) bus kompensuotos visiems pareiškėjams, o ne tik tiems, kurie kreipėsi dėl to į teismą.

„Kompensacijas už sumažintas išmokas ūkininkai tikrai gaus šiemet, iki naujųjų metų, o gal net ir iki šv. Kalėdų“, – sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Ministerija dar spalio mėnesį kreipėsi į Finansų ministeriją prašydama rasti  papildomai apie 18 mln. eurų, kurie būtų skirti kaip kompensacija Lietuvos žemdirbiams už „numoduliuotas“  2012–2013 m. PNTI  sumas. Finansų ministerija patvirtino, kad yra reali galimybė žemės ūkio veiklos subjektams kompensuoti 18,43 mln. eurų dėl moduliacijos sumažintas nacionalinės paramos sumas.

„Žemės ūkio rūmai pastaruoju metu itin aktyviai ragino ūkininkus kreiptis į teismus, sudarinėti sutartis su advokatais ir bylinėtis su valstybe dėl „numoduliuotų“ lėšų prisiteisimo. Man net atrodo, kad taip buvo siekiama pasipinigauti ūkininkų sąskaita. Kam mokėti advokatams, jei tos „numoduliuotos“ lėšos šiaip ar taip vis vien bus gražintos. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pasirengusi išmokėti tokias kompensacijas ūkininkams“, – sako V. Baltraitienė.

Primename, kad dėl pritaikytos PNTI moduliacijos, 2012–2013 m. Lietuvos ūkininkams buvo paskirstyta tiek pinigų, kiek buvo numatyta biudžete. PNTI dydžiai už remtinus objektus buvo apskaičiuoti remiantis teorine didesne išmokėtina suma, kai, pritaikius moduliaciją, vis tiek išmokama tiek, kiek skirta iš valstybės biudžeto, t. y. 2012 m. – 109 mln. Lt, 2013 m. – 117 mln. Lt.

Pritaikius moduliaciją iš esmės buvo perskirstytos lėšos tarp smulkesniųjų ir didesniųjų  ūkininkų. Smulkesnieji, kuriems priskaičiuota išmokų suma neviršijo 5000 eurų, gavo didesnes išmokų sumas, negu būtų gavę, jei moduliacija nebūtų taikoma. Didesniesiems išmokų sumos buvo sumažintos. Taigi  ūkininkams buvo išmokėtos visos Lietuvos biudžete PNTI numatytos lėšos.

„Numoduliuotas“ išmokas ūkininkams perves Nacionalinė mokėjimo agentūra. Jokių papildomų veiksmų ūkininkams atlikti nereikia.


LR žemės ūkio ministerijos informacija

Pranešimas

Kvietimai į lapkričio 18 d. konkurso "Metų ūkis 2016"renginį, kuris vyks "Girstučio" sporto ir kultūros centre, kovo 11-osios g. 26,  praėjusią savaitę buvo išsiųsti:

 • paštu - laimėtojams pagal anketose nurodytus adresus.
 • elektroniniu paštu - merams, žemės ūkio skyrių vedėjams, LŽŪKT biurų vedėjams.

Jums taip pat siunčiu el. paštu pakvietimą. Šiemet taupumo sumetimais darėme gerokai mažiau spausdintų kvietimų, o kitus siuntėme elektroniniu paštu. Jeigu dar kažkam, kas Jums padėjo ir būtinai reikia pakvietimo, nusisųskite patys. Pridedu ir tuščią. Tačiau nereikalingų žmonių nesikvieskite, o visi atvažiavusieji privalomai turi registruotis, nes kasmet virš 100 žmonių neužsiregistruoja. Ačiū už supratimą!

Renginio pradžia 11 val. (registracija nuo 10 val.).
Planuojama pabaiga 15.30 val.  

Pranešimas

Pranešimas

Pranešu , kad 2016-05-13   11val. įvyks Utenos rajono ūkininkų sąjungos

ataskaitinis susirinkimas . Susirinkimas įvyks Utenos savivaldybės patalpose

3 aukšte posėdžių salėje. Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dalyvavimas būtinas.

Telefonas pasiteiravimui 8-615-79358 .

Pagarbiai Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis

Kvietimas

                                                                                               

 

2016 m. gegužės 3 d., 11.00 val.

Utenos rajono savivaldybė bendradarbiaudama su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru bei Utenos kolegija

kviečia Utenos rajono ūkininkus gaminančius ar ketinančius gaminti maisto produktus dalyvauti konferencijoje - atviroje diskusijoje

„Vietos produktų gamybos ir pardavimo skatinimas“

arba

„Kaip padėti rajono ūkininkams gaminti ir parduoti maisto produkciją?“

Konferencijos metu bus pristatyti sėkmingi Zarasų rajono ūkininkų maisto produktų gamybos ir pardavimo pavyzdžiai, aptartos pagalbos ūkininkams galimybės bei pasiūlytos bendradarbiavimo formos siekiant skatinti vietos produktų gamybą ir pardavimą galutiniam vartotojui.

Renginio vieta:Aukštaičių g. 5, Utena, Utenos regioninis profesinio mokymo centras.

Norinčius dalyvauti, prašome registruotis tel.: 8-687-15849, 8 389 64010,                                    el.p.:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla templates by a4joomla