ducklings2.jpg

Naujienos

URŪS informacija

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Tarybos posėdis

Data 2014-06-17

Vieta : Utenio a.11 Utenos m

(2 aukštas konsultavimo tarnyba)

Laikas :pradžia 11val.

Darbotvarkė

1.Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimo.

2.Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimo rezoliucijos.

3.Dėl konkurso ,,Metų ūkis 2014“ pravedimo.

4. Einamieji klausymai.

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis tel.861579358

NŽT informuoja

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-634 patvirtino teritoriją Utenos rajono Minčios kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimui. Minčios kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas pradedamas rengti 2014 m. birželio 17 d. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Minčios kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

                      Pradedamo rengti Minčios kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas UAB „Minorantė“, tel. 8 612 82404, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorė Audronė Čekauskienė tel. 8 612 824042, Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Minčios kadastro vietovę, Danguolė Skliaustienė tel.            (8 389) 61452, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Dėkojame už bendradarbiavimą.

ŽŪM informuoja

Tiesioginė parama: prioritetas bus teikiamas gyvulininkystei

Šiuo metu vis dar tebevyksta diskusijos dėl tiesioginės paramos 2014-2020 m. nuostatų. Žemės ūkio ministerijos įsitikinimu prioritetas turi būti teikiamas gyvulininkystės plėtrai.

Ateityje Lietuva nori tiesioginę paramą susieti su laikomais gyvuliais, tačiau Europos Komisija (EK) nepritaria bet kokiai nuostatai dėl reikalavimo laikyti gyvulius. Žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna šį klausimą vis tiek kels birželio 16–17 dienomis Liuksemburge vykstančiame Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje. „Manome, kad EK laikosi per daug griežtos pozicijos drausdama taikyti reikalavimą laikyti gyvulius pareiškėjams, deklaruojantiems pievas ir ganyklas. Atsižvelgiant į situaciją pasaulinėse rinkose, valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė pievas ir ganyklas deklaruojantį pareiškėją pripažinti aktyviu ūkininku tik tuo atveju, jei jis ankstesniais metais laikė ūkinius gyvūnus“, – įsitikinęs V. Jukna.

ŽŪM neabejoja, kad siekiant užtikrinti visapusišką paramą gyvulininkystei, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pieno ūkių rėmimui. Atsižvelgiant į Seimo Kaimo reikalų komiteto siūlymus ieškoti galimybių paremti pieninius bulius, kartu su socialiniais partneriais rastas kompromisas, kaip susietąja parama paremti gyvulininkystės šaką – 2015 m. melžiamoms karvėms būtų skirta 82,6 mln. Lt, pieniniams buliams – 15 mln. Lt, mėsiniams galvijams – 45 mln. Lt. Šio kompromiso bus laikomasi ir informuojant Europos Komisiją apie konkrečius Lietuvos sprendimus dėl susietosios paramos.

Lietuvoje 90 proc. ūkių nesiekia 30 hektarų, tačiau jie deklaruoja tik 10 procentų žemės, todėl numatoma papildomai paremti šiuos ūkius. Šiemet minėtoji paramos schema buvo taikoma pirmiesiems 30 ha, perskirstant 10 proc. tiesioginių išmokų lėšų. Atsižvelgiant į Lietuvos ūkių struktūrą, ŽŪM norėtų taikyti pirmųjų hektarų išmoką – galutinai dėl šios priemonės bus apsispręsta įvertinus šių metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo duomenis.

Ūkininkams informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-564 „DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. 3D-321

Vilnius

1. P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintų Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių 50 punktas įsigalioja 2015 m. kovo 1 d.

Žemės ūkio ministras                                                                                                                                                                                     Vigilijus Jukna

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

 

ministerijos

2014 m. kovo 24 d. raštu Nr. (10-1)-28-2249

2014 m. kovo 17 d. raštu Nr. (1.1.5-412)10-2764


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-321  

redakcija)

 

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklės (toliau – taisyklės) nustato augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai reikalavimus Lietuvos Respublikoje, siekiant apsaugoti žmonių, gyvūnų sveikatą ir aplinką. Taip pat taisyklės nustato informacijos teikimo į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) elektroninę informacinę sistemą reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu ir įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL 2009 L 309,   p. 71).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Augalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas – fizinis asmuo, kuris neturi augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo ir turi teisę įsigyti ir naudoti tik neprofesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus.

3.2. Falsifikuotas augalų apsaugos produktas – augalų apsaugos produktas, kurio 1) etiketėje nurodyta informacija neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytos informacijos ir (arba) 2) kilmė ir (ar) jo veikliosios medžiagos kilmė neatitinka registruoto Lietuvos Respublikojeaugalų apsaugos produkto ir jo veikliosios medžiagos kilmės, ir (arba) 3) kiekybinė ir kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties. Ši sąvoka neturi prejudicinės galios nustatant intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus.

3.3. Neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai – Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu Lietuvos Respublikojeįregistruoti augalų apsaugos produktai, kuriuos gali naudoti augalų apsaugos produktų neprofesionalieji naudotojai ir augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai. Sprendime nurodomas augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas.

3.4. Žemės naudotojas – žemėssavininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio organizacija, juridinio asmens ar užsienio organizacijos filialas, kurie naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimų, sandorių ar kitu teisiniu pagrindu.

3.5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme.

4. Fizinių asmenų ir Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių asmenų arba kitų organizacijų ar jų padalinių (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu, tiekimu rinkai priežiūrą atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba).

 

II. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO IŠ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ, VEŽIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJA REIKALAVIMAI

 

5. Šiose taisyklėse įvežimas iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių – tai registruotų Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produktų, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, išskyrus augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams, įvežimas iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių į Lietuvos Respubliką išleidimui į laisvą apyvartą.

6. Tarnyba atlieka į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvėsvalstybių augalų apsaugos produktų, įvežamų autotransportu, geležinkeliu, vandens transportu ir paštu, dokumentų, pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo tikrinimą.

7. Į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežamų augalų apsaugos produktų dokumentinį tikrinimą ir vizualinę apžiūrą atlieka Tarnybos pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų pareigūnai ar Tarnybos regioninių skyrių pareigūnai ir muitinės pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis.

8. Į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežamų augalų apsaugos produktų dokumentinis ir pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo tikrinimas turi būti atliekamas iki augalų apsaugos produktų išleidimo į laisvą apyvartą.

9. Į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvėsvalstybių įvežant augalų apsaugos produktus per Tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postą, pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto pareigūnas privalo:

9.1. patikrinti įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinį leidimą (toliau – vienkartinis leidimas);

9.2. vizualiai apžiūrėti krovinį:

9.2.1. nustatyti augalų apsaugos produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvėsvalstybių etiketės atitiktį registruoto augalų apsaugos produkto etiketei;

9.2.2. nustatyti, ar įvežamų į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvėsvalstybių augalų apsaugos produktų forma (–os) atitinka nurodytąją (-ąsias) vienkartiniame leidime;

9.2.3. patikrinti įvežamų į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių augalų apsaugos produktų atitiktį pakavimo, klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimams, nurodytiems Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme;

9.3. esant įtarimui, kad augalų apsaugos produktas gali būti falsifikuotas, Tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto ar regioninio skyriaus pareigūnas privalo paimti ėminius pagal Tarnybos direktoriaus tvirtinamą Augalų apsaugos produktų ėminių paėmimo metodiką. Tyrimai atliekami akredituotoje laboratorijoje. Imant augalų apsaugos produktų ėminius leidžiama dalyvauti augalų apsaugos produkto gamintojui. Už augalų apsaugos produktų ėminių tyrimus moka augalų apsaugos produktų importuotojas.

10. Jei registruoti Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produktai, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, išskyrus augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams, įvežami į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių per kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teritoriją, augalų apsaugos produkto (-ų) krovinio paskirties vietoje Tarnybos regioninio skyriaus pareigūnas privalo atlikti šių taisyklių 9 punkte nurodytus veiksmus.

11. Muitinės pareigūnai augalų apsaugos produktus į laisvą apyvartą išleidžia tik Tarnybos pareigūnams atlikus augalų apsaugos produktų krovinio dokumentinį tikrinimą ir vizualinės apžiūros metu nustačius, kad į Lietuvos Respubliką įvežamo registruoto augalų apsaugos produkto etiketės informacija atitinka registruoto augalų apsaugos produkto etiketės informaciją. Tuo atveju, jei yra paimtas ėminys siekiant nustatyti, ar augalų apsaugos produktas nėra falsifikuotas, augalų apsaugos produkto krovinį išleisti į laisvą apyvartą leidžiama, tik Tarnybos pareigūnams gavus laboratorinės ekspertizės išvadą, kurioje patvirtinama augalų apsaugos produkto sudėtyje esančių medžiagų kiekybinė ir kokybinė atitiktis registruotam Lietuvos Respublikojeaugalų apsaugos produktui. Ant vienkartinio leidimo dedamas pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto apvalus spaudas, pareigūno vardinis spaudas, įrašoma data ir pareigūnas pasirašo.

III. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEŽIMO REIKALAVIMAI

12. Augalų apsaugos produktai vežami transporto priemonėse, kurios ir (ar) konteineriai ženklinami vadovaujantis pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiais teisės aktais.

13. Vežant augalų apsaugos produktų krovinį transporto priemonėse turi būti krovinio siuntėjo išduotos rašytinės instrukcijos ir saugos duomenų lapai, išskyrus 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1272/2013 (OL 2013 L 328, p. 69), 31straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį.

14. Augalų apsaugos produktams vežimo metu išsiliejus ar išsibarsčius, vežėjas privalo naudoti saugos duomenų lape ir (ar) rašytinėje instrukcijoje nurodytas priešgaisrinės saugos ir avarijų likvidavimo priemones, taip pat informuoti atsakingas institucijas apie avariją ar įvykį. Avarijos ar įvykio metu susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis pavojingų atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

15. Draudžiama transporto priemonėse, kuriose vežami augalų apsaugos produktai, vežti maistą, pašarus, trąšas.

16. Fiziniai ir juridiniai asmenys, įvežantys augalų apsaugos produktus iš Europos Sąjungos valstybių narių, per 5 darbo dienas nuo augalų apsaugos produktų įvežimo į Lietuvos Respubliką dienos privalo teikti Tarnybai informaciją elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nurodydami augalų apsaugos produkto pavadinimą, jo veikliąją medžiagą, valstybę, iš kurios vežamas augalų apsaugos produktas, augalų apsaugos produkto gamintoją, augalų apsaugos produkto kilmės šalį, augalų apsaugos produkto kiekį.

 

IV. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ REIKALAVIMAI

17. Augalų apsaugos produktai į paskirties valstybę taikant bendrąją tranzito procedūrą iš vienos muitinės įstaigos, veikiančios Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte, į kitą, turi būti vežami tik per pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postus.

18. Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto pareigūnas patikrina augalų apsaugos produktų krovinio, vežamo dengtomis, plombuotomis transporto priemonėmis iš vienos muitinės įstaigos, veikiančios Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte, į kitą taikant bendrąją tranzito procedūrą, lydimuosius tarptautinių krovinių vežimo dokumentus ir deda spaudą „Tranzitas leidžiamas“, pateikia Tarnybai informaciją elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nurodydami augalų apsaugos produktų krovinio paskirties valstybę.

 

V. AUGALŲ APSAUGOS KURSŲ ORGANIZAVIMAS, AUGALŲ APSAUGOS KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO REIKALAVIMAI

19. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas tvirtina Žemės ūkio ministerijos programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (toliau – Centras), suderinęs su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas sudarančių dalykų sąrašai nurodyti taisyklių 1 priede.

20. Augalų apsaugos mokymo kursus augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams, augalų apsaugos produktų platintojams, fiziniams asmenims, augalų apsaugos produktų platintojo juridinio asmens darbuotojams, kurie tiesiogiai vykdo veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbantiems pagal darbo sutartį, ar asmenims, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos konsultantams ir jų kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Centras ir skelbia informaciją apie šių kursų laiką Centro interneto svetainėje.

21. Išklausius augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, mokymus vykdančios įstaigos išduoda augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą, kurio forma nurodyta šių taisyklių 2 priede.

22. Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo dublikatas išduodamas asmenims, jei Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas:

22.1. prarandamas;

22.2. sugadinamas.

23. Ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo išdavimo mokymus vykdančios įstaigos privalo Centrui teikti informaciją, nurodydami fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jei yra), augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo išdavimo datą ir numerį.

24. Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimų turėtojų duomenys kaupiami Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinėje sistemoje, kurią administruoja ŽŪIKVC, vadovaudamasis Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemos nuostatais, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“.

25. Augalų apsaugos konsultantų sąrašai skelbiami Centro interneto svetainėje www. zmmc.lt viešai.

26. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, augalų apsaugos platintojai, augalų apsaugos konsultantai privalo kas 5 metus tobulinti kvalifikaciją.

 

VI. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO REIKALAVIMAI

27. Jei augalų apsaugos produktai saugomi muitinės sandėliuose, muitinės sandėliai turi atitikti taisyklių 28–35 punktų reikalavimus.

Augalų apsaugos produktų saugojimo reikalavimai prekybos leidimo turėtojams

28. Prekybos leidimo turėtojai augalų apsaugos produktus privalo saugoti saugojimo vietose ir (ar) statiniuose, kurie atitinka esminius statinio reikalavimus ir normatyvinius statinio saugos ir paskirties reikalavimus.

29. Prekybos leidimo turėtojai turi augalų apsaugos produktų saugojimo patalpą laikyti užrakintą, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpa turi būti pažymėta specialiais įspėjamaisiais ir (ar) įpareigojamaisiais ženklais pagal Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“.

30. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpa privalo atitikti šiuos reikalavimus:

30.1. grindys turi būti aukščiau žemės paviršiaus, betoninės, pakraščiuose užaukštintos;

30.2. turi būti natūralus arba įrengtas mechaninis vėdinimas;

30.3. medinės konstrukcijos turi būti padengtos ugniai atspariomis medžiagomis;

31. Augalų apsaugos produktai saugojimo patalpoje turi būti laikomi ant medinių padėklų ar lentynose, kurios padengtos ugniai atspariomis medžiagomis.

32. Prekybos leidimo turėtojai augalų apsaugos produktus saugojimo patalpoje turi saugoti laikantis augalų apsaugos produkto etiketėje, saugos duomenų lapuose nustatytų reikalavimų ir Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

33. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpose privalo būti talpyklos su smėliu, pjuvenomis ar durpėmis išsibarsčiusiems ar išsipylusiems augalų apsaugos produktams sutvarkyti ir jų kenksmingumui pašalinti. Prekybos leidimo turėtojai tuščias augalų apsaugos produktų pakuotes laikyti atskiroje saugojimo patalpos vietoje.

34. Augalų apsaugos produktus saugoti leidžiama tik turint saugos duomenų lapus, kuriuos užpildo augalų apsaugos produktų gamintojas. Saugos duomenų lapai, susegti į aplanką, turi būti laikomi augalų apsaugos produktų saugojimo patalpoje metalinėje nerakinamoje spintelėje, pakabintoje prie pagrindinių lauko durų iš kairės pusės.

35. Augalų apsaugos produktai saugojimo patalpoje saugomi atskirai nuo mineralinių trąšų, maisto, pašaro, vandens. Jei toje pačioje patalpoje saugomos mineralinės trąšos, saugojimo patalpa turi būti atskirta aklina nedegių medžiagų siena.

36. Asmenys, priimdami saugoti augalų apsaugos produktus ir juos išduodami, privalo tvarkyti augalų apsaugos apskaitą, nurodydami priimamų saugoti ir išduodamų augalų apsaugos produktų pavadinimą, kiekį, augalų apsaugos produktų pagaminimo datą, valstybę, kurioje pagamintas augalų apsaugos produktas, augalų apsaugos produktų ženklinimo atitiktį 2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 176), I priede nustatytiems reikalavimams.

Augalų apsaugos produktų saugojimo reikalavimai augalų apsaugos produktų profesionaliesiems ir augalų apsaugos produktų neprofesionaliesiems naudotojams

37. Augalų apsaugos produktų profesionalieji ir augalų apsaugos produktų neprofesionalieji naudotojai privalo augalų apsaugos produktus ir beicuotą sėklą saugoti:

37.1. rakinamuose pagalbinio ūkio paskirties pastatuose; arba

37.2. rakinamose pagalbinio ūkio paskirties pastatų patalpose; arba

37.3. pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų atskiroje rakinamoje įspėjamaisiais pavojingumo ženklais paženklintoje dėžėje ar spintoje.

38. Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpose, kuriose saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, draudžiama laikyti maistą, vandenį, pašarus, gyvūnus. Toje pačioje patalpoje leidžiama laikyti mineralines trąšas, tik jei augalų apsaugos produktų saugojimo patalpa atskirta aklina nedegių medžiagų siena. Pagalbinio ūkio paskirties pastatai ar jų patalpos, kuriose saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, turi būti paženklinti įspėjamaisiais pavojingumo ženklais.

39. Jei profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) neprofesionaliam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai saugomi pagalbinio ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpų atskiroje rakinamoje įspėjamaisiais pavojingumo ženklais paženklintoje dėžėje ar spintoje, leidžiama pašarą, trąšas, maistą, vandenį laikyti 20 m atstumu nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų ir (ar) beicuotos sėklos.

40. Nepanaudota beicuota sėkla saugoma pakuotėse, paženklintose etikete. Ženklinimas turi atitikti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 49 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

41. Pagalbinio ūkio paskirties pastatai ar jų patalpos, kuriame (-ioje) saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, turi atitikti šiuos reikalavimus:

41.1. grindys aukščiau žemės paviršiaus, betoninės, pakraščiuose paaukštintos;

41.2. medinės konstrukcijos padengtos ugniai atspariais mišiniais;

41.3. natūralus arba įrengtas mechaninis vėdinimas;

42. Profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) beicuota sėkla laikomi lentynose arba ant medinių padėklų.

43. Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpose, kuriuose saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai privalo būti talpyklos su smėliu, pjuvenomis ar durpėmis išsibarsčiusiems ar išsipylusiems augalų apsaugos produktams sutvarkyti ir jų kenksmingumui pašalinti. Tuščios profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų ir (ar) beicuotos sėklos pakuotės laikomos atskiroje pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų vietoje.

44. Nepanaudoti profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai laikomi augalų apsaugos produkto gamintojo pakuotėse.

 

VII. REIKALAVIMAI BIČIŲ LAIKYTOJAMS IR ŽEMĖS NAUDOTOJAMS

45. Bičių laikytojas, vadovaudamasis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registre (toliau – Registras) pirmą kartą ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 20 d. pažymi registruoto bityno bičių laikymo vietas. Bičių laikytojas, vykdydamas veiklą po 2014 m. birželio 20 d., privalo vadovautis taisyklių 48 punktu.

46. Žemės naudotojas, besirengiantis apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas prieš purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) nurodo fizinio asmens vardą pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (kontrolinio žemės sklypo numeris, lauko numeris, jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas buvo deklaruotas, žemės sklypo, kito ploto tiksli vieta (savivaldybė, seniūnija, vietovė), jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas nebuvo deklaruoti) augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą. ŽŪIKVC nedelsdamas (per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia SMS žinute, el. paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos. Pranešime bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, augalų apsaugos produkto pavadinimas, žemės naudotojo kontaktinio telefono numeris ir internetinė nuoroda apie augalų apsaugos produktų panaudojimą.

47. Jei žemės naudotojas, pranešime nurodytą dieną purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais nevykdys, jis nedelsdamas privalo paskelbti PPIS apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais atšaukimą. Žemės naudotojas PPIS apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais atšaukimą nurodo fizinio asmens vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais atšaukimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (kontrolinio žemės sklypo numerį, lauko numerį, jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas buvo deklaruotas, žemės sklypo, kito ploto tikslią vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas nebuvo deklaruoti), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais atšaukimą, ŽŪIKVC nedelsdamas (per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia SMS žinute, el. paštu pranešimą bičių laikytojams, laikantiems bites 2,5 km atstumu nuo atšaukiamo purkšti augalų apsaugos produktais žemės sklypo ar kito ploto ribos.

48. Bičių laikytojai, vadovaudamiesi Aprašu, prieš 3 kalendorines dienas apie būsimą bičių šeimų perkėlimą ar naujų avilių pastatymą, registruoto bičių šeimų perkėlimo ar naujų bičių avilių pastatymo vietą pažymi Registre.

49. Apie planuojamus purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais informuoti bičių laikytojai, kurių bičių šeimų laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo augalų apsaugos produktais purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos, turi naudoti priemones, siekdami apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio.

50. Žemės naudotojai, naudodamiesi elektronine bankininkyste, per PPIS kiekvienais kalendoriniais metais nuo spalio 15 d. iki spalio 31 d. privalo pateikti taisyklių 3 priede nurodytą informaciją apie kalendoriniais metais profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų naudojimą.

51. Bičių laikytojai, kurių bičių šeimų laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktais purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos, Registre gali matyti informaciją apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais.

52. Bičių laikytojai, nebelaikantys bičių, privalo išsiregistruoti iš Registro.

VIII. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ TIRPALŲ RUOŠIMAS IR AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

53. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo ruošti augalų apsaugos produktų tirpalų tiek, kiek reikės tos dienos darbams. Augalų apsaugos produktų tirpalai ruošiami prieš pradedant purškimo darbus. Jei tirpalas ruošiamas iš kelių augalų apsaugos produktų, profesionalusis naudotojas turi laikytis etiketėje nurodytų reikalavimų.

54. Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

55. Beicais sėkla apdorojama patalpose, kuriose įrengtas mechaninis vėdinimas ir beicuoti skirta augalų apsaugos produktų purškimo įranga. Beicuota sėkla į sėjos vietą vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai uždarytose paženklintose pakuotėse. Ženklinimas turi atitikti reglamento (ES) Nr. 1107/2009 49 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

56. Augalų apsaugos produktų tirpalai, skirti apdoroti šiltnamiuose augančius augalus, ruošiami patalpose, kuriose įrengta mechaninė ventiliacija, arba aikštelėse. Aikštelių danga ir patalpų vidaus apdaila turi būti iš lengvai nuplaunamų medžiagų ir turi būti įrengtos talpyklos plovimo nuotekoms surinkti. Po darbo su augalų apsaugos produktais šiltnamiai turi būti užrakinami ir pažymimi įspėjamaisiais pavojingumo ženklais.

57. Žemės naudotojas, kuris nėra augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, siekiantis apdoroti žemės ūkio naudmenų plotus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, privalo kreiptis į augalų apsaugos produktų profesionalųjį naudoją dėl paslaugos suteikimo.

58. Draudžiama palikti augalų apsaugos produktus ir purkšti paruošto augalų apsaugos tirpalo (-ų) likučius lauke be priežiūros.

59. Augalų apsaugos produktų tirpalai ruošiami laikantis augalų apsaugos produktų etiketėje nustatytų reikalavimų.

60. Draudžiama naudoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus ir (ar) falsifikuotus augalų apsaugos produktus.

61. Mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose draudžiama naudoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus .

62. Draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti dirbamoje žemėje ir (ar) kituose plotuose žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 val. iki 21 val., išskyrus Tarnybos nustatytus išimtinius atvejus. Tarnyba sudaro ir skelbia interneto svetainėje augalų apsaugos produktų ir žydinčių žemės ūkio augalų, kuriuos leidžiama purkšti augalų apsaugos produktais nuo 4 val. iki 21 val., sąrašą.

63. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, apdorodami augalų apsaugos produktais žemės sklypus, privalo naudoti sukalibruotą augalų apsaugos produktų purškimo įrangą ir užtikrinti tinkamą jos veikimą. Esant gedimams, augalų apsaugos produktų purškimo įrangą reikia nedelsiant sustabdyti ir atlikti remonto darbus.

64. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai ir augalų apsaugos produktų neprofesionalieji naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų teritorijas.

65. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, siekdami sumažinti augalų apsaugos produktų taršos už augalų apsaugos produktais apdorojamo žemės sklypo ribų riziką, susidarančią dėl purškalų slinkio, drenažinio nutekėjimo ir nuotėkio į paviršinį ar požeminį vandenį, naudodami augalų apsaugos produktus privalo laikytis:

65.1. augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytų atitinkamo dydžio buferinių zonų, skirtų apsaugoti netikslinius vandens gyvūnus;

65.2. požeminių vandens telkinių, skirtų geriamojo vandens gavybai, sanitarinių apsaugos zonų juostų, kuriose draudžiama naudoti ir saugoti augalų apsaugos produktus, reikalavimų, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-613 (toliau – Lietuvos Higienos Norma HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“);

65.3. požeminių vandens telkinių sanitarinės apsaugos zonų juostų, kuriose leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus, reikalavimų, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“;

65.4. paviršinių vandens telkinių sanitarinių apsaugos zonų, kuriose draudžiama naudoti ar saugoti augalų apsaugos produktus, reikalavimų, nurodytų Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

66. Požeminių vandens telkinių sanitarinėse apsaugos zonų juostose, nurodytose Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, kuriose leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus, augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai pirmiausia privalo naudoti augalų apsaugos produktus, kurie:

66.1. pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ pakeitimoir (ar) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, kurie nėra klasifikuojami pagal pavojingumo vandens aplinkai kriterijus ir žymimi pavojingumo simboliu „N“, piktograma, pavojingumo nuoroda „Aplinkai pavojingi“ ir atitinkamomis rizikos frazėmis R50 ir R53 arba piktograma, signaliniu žodžiu „Atsargiai“ ir atitinkamomis pavojingumo frazėmis H400, H410, H412, H413;

66.2. savo sudėtyje neturi prioritetinių pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamentų patvirtinimo“.

67. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, apdorodami žemės sklypus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, požeminių vandens telkinių apsaugos zonų juostose, kuriose leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus, visų pirma privalo naudoti tą augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, kurios technologija sumažina augalų apsaugos produktų purškimo slinkį, ypač apdorodami sodo augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais.

68. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, augalų apsaugos produktais apdoroję rekreacinės paskirties želdynų teritorijas, informuoja visuomenę per radiją, televiziją, skelbimus, interneto svetainėse. Būtina nurodyti panaudotą augalų apsaugos produktą, purškimo laiką, apdorotą teritoriją, taikomas rizikos valdymo ir saugos priemones, nurodytas augalų apsaugos produkto etiketėje.

69. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, naudodami profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, privalo laikytis augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytų asmeninių apsaugos priemonių.

70. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo tvarkyti profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede, ir pildyti šį žurnalą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas teikė augalų apsaugos produktų purškimo paslaugas, jis privalo augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalą užpildyti paslaugos gavėjui. Vieną šio žurnalo egzempliorių privalo saugoti paslaugos gavėjas, kitą – augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas.

71. Augalų apsaugos produktų purškimo įranga nuvaloma 3–5 proc. natrio arba kalio šarmo, 5 proc. natrio karbonato (skalbiamosios sodos) tirpalais, chlorkalkių skiediniu arba kalcio hidroksido (gesintų kalkių) skiediniu betoninėse arba biologinėse aikštelėse (užpildytose organiniu mišiniu, sudarytu iš durpių, šiaudų) atvirame ore arba specialiai tam įrengtose vėdinamose patalpose arba nuvalymui skirtais produktais.

 

IX. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

72. Draudžiama tiekti rinkai Lietuvos Respublikoje neregistruotus ir (ar) falsifikuotus augalų apsaugos produktus.

73. Leidimus įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti prie nuodingųjų medžiagų grupės priskirtus produktus išduoda Visuomenės sveikatos centrai apskrityse vadovaudamiesi Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perlesti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

74. Perkant profesionaliajam naudojimui skirtus produktus pardavėjas privalo reikalauti, o pirkėjas pateikti augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ir, jeigu augalų apsaugos produktas priskiriamas nuodingosioms medžiagoms, leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą. Šių dokumentų nepateikus, augalų apsaugos produktus parduoti draudžiama.

75. Profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus perkančius fizinius asmenis, juridinio asmens darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, ar asmenis, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, pardavėjas privalo įrašyti žurnale, kuris pildomas augalų apsaugos produktų prekybos vietoje. Žurnale įrašomas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, buveinės adresas arba gyvenamoji vieta, augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo numeris, augalų apsaugos produkto pavadinimas, kiekis, pardavimo data, pirkimo dokumento numeris, o pirkėjas pasirašo. Augalų apsaugos produktų pardavėjas, pasibaigus kalendorinių metų ketvirčiui, per 10 darbo dienų privalo Tarnybai elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pateikti šiuos duomenis: pirkėjo vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos arba buveinės adresą, augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimo numerį, augalų apsaugos produkto pavadinimą, kiekį, pardavimo datą.

76. Esant įtarimui, kad augalų apsaugos produktas gali būti falsifikuotas, Tarnybos pareigūnai Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka privalo imti ėminius. Tyrimai atliekami akredituotoje laboratorijoje. Draudžiama tiekti rinkai augalų apsaugos produktus, kuriems atliekami laboratoriniai tyrimai. Už augalų apsaugos produktų ėminių tyrimus moka augalų apsaugos produktų savininkas.

77. Draudžiama augalų apsaugos produktus parduoti asmenims, jaunesniems kaip 18 metų.

78. Darbuotojų skaičius pagal Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 3 dalį laikomas pakankamu, jei prekybos leidimo turėtojas gali vykdyti prekybos leidime nurodytą veiklą. Pagal Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarką, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“, prekiauti augalų apsaugos produktais leidžiama asmenims, ne jaunesniems nei 18 metų amžiaus. Pasikeitus augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominėje erdvėje išduoto pažymėjimo turėtojui, prekybos leidimo turėtojo darbuotojai augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą turi įgyti ne vėliau kaip per 1 mėnesį.

79. Augalų apsaugos produktai prekybos paskirties patalpoje turi būti laikomi atskirose lentynose pagal fizinį būvį ir paskirtį užrakinamoje spintoje, kurioje įrengtas mechaninis vėdinimas.

80. Draudžiama augalų apsaugos produktus prekybos paskirties patalpoje laikyti kartu su maisto produktais, pašarais, trąšomis.

 

X. NEREGISTRUOTŲ IR (AR) FALSIFIKUOTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ IŠĖMIMAS IŠ APYVARTOS

 

81. Tarnybos pareigūnai, nustatę, kad augalų apsaugos produktai yra neregistruoti ir (ar) falsifikuoti, nedelsdami priima sprendimą uždrausti juos tiekti rinkai ir (ar) naudoti ir nurodo sprendimo priėmimo priežastis, motyvus ir priimto sprendimo apskundimo tvarką. Sprendime taip pat nurodomas uždrausto tiekti rinkai ir (ar) naudoti augalų apsaugos produkto pavadinimas (-ai), kiekis (-iai), terminas augalų apsaugos produktus išimti iš apyvartos. Apie šį sprendimą per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo informuojamas augalų apsaugos produktų savininkas, augalų apsaugos produktų turėtojas, augalų apsaugos produktų platintojas ir (ar) augalų apsaugos produktų profesionalusis ar augalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai per Tarnybą.

82. Augalų apsaugos produktų savininkas, augalų apsaugos produktų turėtojas, augalų apsaugos produktų platintojas ir (ar) augalų apsaugos produktų profesionalusis ar augalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas privalo savo lėšomis per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo gavimo dienos uždraustus tiekti rinkai ir (ar) naudoti augalų apsaugos produktus išimti iš apyvartos ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta žalos žmonių, gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Išimtus iš apyvartos augalų apsaugos produktus draudžiama Lietuvos Respublikoje parduoti, naudoti ar perleisti kitiems asmenims. Jei augalų apsaugos produktų platintojui ar augalų apsaugos produktų naudotojui priimtas sprendimas išimti iš apyvartos nurodytus augalų apsaugos produktus, jis sprendime nurodytus augalų apsaugos produktus pagal pavadinimą ir kiekį turi laikyti saugojimo paskirties patalpose atskirai nuo tiekiamų rinkai ir (ar) naudojamų augalų apsaugos produktų.

83. Jei augalų apsaugos produktas yra neregistruotas Lietuvos Respublikoje, Tarnybos pareigūnai augalų apsaugos produktų savininkui, augalų apsaugos produktų turėtojui, augalų apsaugos produktų platintojui ir (ar) augalų apsaugos produktų profesionaliajam ar augalų apsaugos produktų neprofesionaliajam naudotojui nurodo per 10 kalendorinių dienų savo lėšomis išvežti neregistruotą augalų apsaugos produktą iš Lietuvos Respublikos ir pateikti išvežančios įmonės išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas augalų apsaugos produkto išvežimas iš Lietuvos Respublikos.

84. Lietuvos Respublikoje atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 31 d. įsakymu           Nr. D1-85 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

85. Jei augalų apsaugos produktas yra falsifikuotas, augalų apsaugos produktų savininkas, augalų apsaugos produktų turėtojas, augalų apsaugos produktų platintojas ir (ar) augalų apsaugos produktų profesionalusis ar augalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas sprendime nurodytus augalų apsaugos produktus pagal pavadinimą ir kiekį privalo per 10 kalendorinių dienų perduoti atliekas tvarkančiai įmonei Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Augalų apsaugos produktų savininkas, augalų apsaugos produktų turėtojas, augalų apsaugos produktų platintojas ir (ar) augalų apsaugos produktų profesionalusis ar augalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas per 1 darbo dieną nuo augalų apsaugos produktų atliekų perdavimo atliekas tvarkančiai įmonei privalo Tarnybai pateikti atliekas tvarkančios įmonės išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas augalų apsaugos produktų atliekų perdavimas.

86. Jei išimti iš apyvartos augalų apsaugos produktai išvežami (eksportuojami) iš Lietuvos Respublikos, vadovaujamasi Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1998 m. kovo 22 d., 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1257/2013 (OL 2013 L 330, p. 1), ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais.

87. Tarnyba apie priimtus sprendimus išimti neregistruotus ar falsifikuotus augalų apsaugos produktus iš apyvartos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo įrašo Tarnybos direktoriaus tvirtinamame registravimo žurnale, nurodydama:

87.1. eilės numerį;

87.2. įrašo datą;

87.3. augalų apsaugos produkto pavadinimą;

87.4. augalų apsaugos produkto uždraudimo tiekti rinkai ir (ar) naudoti priežastį, datą;

87.5. augalų apsaugos produkto išėmimo iš apyvartos datą;

87.6. augalų apsaugos produkto perdavimo atliekas tvarkančiai įmonei datą, augalų apsaugos produkto pavadinimą, kiekį, atliekas tvarkančios įmonės pavadinimą;

87.7. asmens, atsakingo už registravimo žurnalo pildymą, vardą ir pavardę.

88. Taisyklių 87 punkte nurodyta informacija skelbiama Tarnybos interneto svetainėje.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

89. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________________


Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių

1 priedas

AUGALŲ APSAUGOS MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA

1. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programa skirta augalų apsaugos konsultantams, augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams, augalų apsaugos platintojams.

2. Augalų apsaugos konsultantų augalų apsaugos mokymo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

2.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

2.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

2.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

2.2. supažindinimas su neregistruotų ir (ar) falsifikuotų augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

2.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

2.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Ekologinės žemdirbystės principai. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės;

2.5. augalų apsaugos produktų ir jų naudojimo metodų lyginamasis vertinimas. Mažiausią neigiamą poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, netiksliniams organizmams ir veiksmingą poveikį kenksmingiesiems organizmams naikinti turinčių registruotų augalų apsaugos produktų parinkimas;

2.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

2.7. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

2.8. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos kalibravimo reikalavimai, augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo būdai, keliantys mažiausią riziką augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui, kitiems asmenims, netikslinėms gyvūnų ir augalų rūšims, bioįvairovei ir aplinkai, įskaitant vandens šaltinius;

2.9. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, įskaitant specialias augalų apsaugos produktų purškimo technologijas (purškimas mažais kiekiais ir mažo slinkio purkštukais) ir šios įrangos priežiūros reikalavimai. Supažindinimas su augalų apsaugos produktų purškimo įrangos techninės apžiūros tikslais ir purškimo kokybės gerinimo būdais. Supažindinimas su konkrečia rizika, susijusia su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir taikytinomis rizikos valdymo priemonėmis;

2.10. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

2.11. vandenų apsaugos priemonės saugomose teritorijose ir požeminių vandens telkinių sanitarinėse apsaugos zonose;

2.12. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

3. Augalų apsaugos konsultantų kvalifikacijos tobulinimo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

3.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

3.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

3.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

3.2. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

3.3. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

3.4. augalų apsaugos produktų ir jų naudojimo metodų lyginamasis vertinimas. Mažiausią neigiamą poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, netiksliniams organizmams ir veiksmingą poveikį kenksmingiesiems organizmams naikinti turinčių registruotų augalų apsaugos produktų parinkimas;

3.5. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

3.6. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

3.7. konkreti rizika, susijusi su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir rizikos valdymo priemonių taikymas;

3.8. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

3.9. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

4. Augalų apsaugos produktų platintojų augalų apsaugos mokymo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

4.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

4.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

4.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

4.2. supažindinimas su neregistruotų ir (ar) falsifikuotų augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

4.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

4.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija ir metodai, geros augalų apsaugos praktikos taisyklės, biologiniai kenksmingų organizmų kontrolės metodai;

4.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

4.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

4.7. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

4.8. vandenų apsaugos priemonės saugomose teritorijose ir požeminių vandens telkinių sanitarinėse apsaugos zonose;

4.9. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

5. Augalų apsaugos produktų platintojų kvalifikacijos tobulinimo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

5.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

5.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

5.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

5.2. supažindinimas su neregistruotų ir (ar) falsifikuotų augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

5.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

5.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija ir metodai, geros augalų apsaugos praktikos taisyklės, biologiniai kenksmingų organizmų kontrolės metodai;

5.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

5.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

5.7. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

6. Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

6.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

6.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

6.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

6.2. supažindinimas su neregistruotų ir (ar) falsifikuotų augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

6.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

6.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Ekologinės žemdirbystės principai. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės;

6.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

6.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

6.7. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

6.8. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos kalibravimo reikalavimai, augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo būdai, keliantys mažiausią riziką augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui, kitiems asmenims, netikslinėms gyvūnų ir augalų rūšims, bioįvairovei ir aplinkai, įskaitant vandens šaltinius;

6.9. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, įskaitant specialias augalų apsaugos produktų purškimo technologijas (purškimas mažais kiekiais ir mažo slinkio purkštukais) ir šios įrangos priežiūros reikalavimai. Supažindinimas su augalų apsaugos produktų purškimo įrangos techninės apžiūros tikslais ir purškimo kokybės gerinimo būdais. Supažindinimas su konkrečia rizika, susijusia su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir taikytinomis rizikos valdymo priemonėmis;

6.10. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

6.11. vandenų apsaugos priemonės saugomose teritorijose ir požeminių vandens telkinių sanitarinėse apsaugos zonose;

6.12. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

7. Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

7.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

7.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

7.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

7.2. supažindinimas su neregistruotų ir (ar) falsifikuotų augalų apsaugos produktų keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

7.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

7.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Ekologinės žemdirbystės principai. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės;

7.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

7.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

7.7. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

7.8. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos kalibravimo reikalavimai, augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo būdai, keliantys mažiausią riziką augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui, kitiems asmenims, netikslinėms gyvūnų ir augalų rūšims, bioįvairovei ir aplinkai, įskaitant vandens šaltinius;

7.9. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, įskaitant specialias augalų apsaugos produktų purškimo technologijas (purškimas mažais kiekiais ir mažo slinkio purkštukais) ir šios įrangos priežiūros reikalavimai. Supažindinimas su augalų apsaugos produktų purškimo įrangos techninės apžiūros tikslais ir purškimo kokybės gerinimo būdais. Supažindinimas su konkrečia rizika, susijusia su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir taikytinomis rizikos valdymo priemonėmis;

7.10. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

7.11. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

____________________________

Ūkininkams informacija

VIEŠOJI KONSULTACIJA DĖL NEPILNAMEČIŲ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS PAGAL ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO KVITUS, GARANTIJŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymu, atlygintinos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai, gali būti teikiamos pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo kvitus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218 patvirtintas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas. Pažymėtina, kad žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos pagal paslaugų kvitą teikiamos civilinių teisinių santykių pagrindu, todėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo tvarką, tokių paslaugų atlikimui netaikytinos.

Atkreiptinas dėmesys, kad nepaisant to, jog žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal kvitą yra laikomas civiliniais santykiais, minėtų paslaugų gavėjas privalo užtikrinti, kad paslaugas teikiantys asmenys dirbtų saugiomis ir sveikatai nekenksmingomis sąlygomis. Saugių darbo sąlygų užtikrinimas ypatingai svarbus nepilnamečių asmenų atžvilgiu. Europos Socialinėje Chartijoje (Pataisytoje) nustatyta, kad dirbdami bet kokį darbą vaikai ir paaugliai turi teisę būti ypač ginami nuo jiems iškylančių fizinių ir moralinių pavojų (I dalies 7 punktas). Vadovaujantis išdėstytu, nepilnamečiams asmenis, teikiantiems paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, turi būti garantuotos tokios pačios saugios darbo sąlygos, kaip ir nepilnamečiams, dirbantiems pagal darbo sutartį. Tokiu būdu saugias ir sveikas darbo sąlygas jauniems asmenims reglamentuojantys teisės aktai turėtų būti taikomi subsidiariai.

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis asmenų iki 18 metų darbą yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko aprašo, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), kurio 28 punktu numatyta, kad jauni asmenys (asmenys nuo 14 iki 18 metų) turi būti apsaugoti nuo bet kokios konkrečios rizikos jų saugai, sveikatai ar vystymuisi, galinčios atsirasti dėl jaunų asmenų patirties stokos, nežinojimo, kokia yra arba kokia gali kilti rizika, arba dėl jaunų asmenų nesubrendimo.

                     Vadovaujantis Nutarimu, nepilnamečiai asmenys gali dirbti sulaukę 14 metų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.8 straipsnyje numatyta, kad nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų sandorius sudaro, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą. Vadovaujantis išdėstytomis normomis, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas gali teikti nepilnamečiai asmenys nuo 14 metų, tačiau jiems būtina turėti tėvų sutikimą. Sąrašu numatoma, kad asmenys nuo 14 iki 16 metų – vaikai, gali dirbti tik lengvą darbą, t.y. tokį, kuris dėl atitinkamų užduočių pobūdžio ir atlikimo sąlygų nekenkia vaikų saugai, sveikatai, vystymuisi, netrukdo lankyti mokyklos ir mokytis pagal privalomojo švietimo ir profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą. Vaikams nuo 14 metų leidžiama dirbti lengvus darbus kultūros, meno, sporto, reklamos, prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, paslaugų, informacijos ir ryšių, finansinėje ir draudimo, administracinėje ir aptarnavimo, namų ūkio, žemės ūkio srityse.

                     Nutarimu taip pat nustatyta, kad, siekiant įdarbinti vaiką nuo 14 iki 16 metų, turi būti gauta vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo pažyma su išvada apie vaiko sveikatą ir tinkamumą dirbti konkrečius darbus, taip pat, jei vaikas įdarbinamas mokslo metų laiku, būtina gauti mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštišką sutikimą dėl tokio vaiko darbo. Manytina, kad siekiant užtikrinti normalų vaiko vystymąsi bei apsaugoti jo sveikatą, paminėti reikalavimai turėtų būti taikomi ir tais atvejais, kai nepilnamečiai nuo 14 iki 16 metų teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal kvitą.

                     Nutarimas numato, kad siekiant apsaugoti jaunus asmenis (asmenis nuo 14 iki 18 metų) nuo bet kokios konkrečios rizikos, jie negali būti įdarbinti, jeigu: 1) dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių jie nėra fiziškai ar psichologiškai pajėgūs dirbti darbo; 2) darbas susijęs su kenksmingų veiksnių poveikiu, įskaitant toksiškus ir kancerogeninius, mutageninius veiksnius, taip pat veiksnius, galinčius pakenkti dar negimusiam vaikui, taip pat kokiu nors kitu būdu visam gyvenimui pakenkti žmogaus sveikatai; 3) darbas susijęs su kenksmingu spinduliuotės poveikiu; 4) darbas susijęs su nelaimingų atsitikimų rizika, kuri gali būti neatpažinta ar jos neišvengta dėl jaunų asmenų nepakankamo dėmesio saugai arba patirties ar mokymo trūkumo; 5) darbas susijęs su rizika sveikatai dėl labai didelio šalčio ar karščio arba dėl triukšmo, vibracijos, ergonominių veiksnių.

                     Nutarimu numatytas nebaigtinis sąrašas darbų, kuriuos draudžiama dirbti jauniems asmenims, pvz., auramino gamyboje, skerdyklose, darbą su plėšriaisiais ir (ar) nuodingaisiais gyvūnais, darbą keliantį elektros pavojų, darbą, susijusį su sprogiosiomis medžiagomis ir kt., taip pat numatytas nebaigtinis sąrašas sveikatai kenksmingų ir pavojingų fizikinių, biologinių bei cheminių veiksnių, kuriems esant, jaunų asmenų darbas draudžiamas.

                     Taip pat paminėtina, kad siekiant nepakenkti jaunų asmenų sveikatai, turėtų būti išlaikyta nepilnamečiams asmenims numatyta darbo laiko trukmė. Paaugliams (jauniems asmenims nuo 17 iki 18 metų) leidžiama dirbti ne daugiau kaip 8 valandas per parą kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme per savaitę; vaikams, dirbantiems lengvus darbus, leidžiama dirbti iki 2 valandų per dieną mokslo metų laiku ir 12 valandų per savaitę, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos, arba 7 valandas per dieną ir 35 valandas per savaitę, kai dirbama ne mažiau kaip savaitę ne mokslo metų laiku (šis darbo laikas gali būti pailgintas iki 8 valandų per dieną ir 40 valandų per savaitę vaikams, kuriems sukako 15 metų).   Vaikų darbas rytais nuo 6 iki 7 valandos prieš pamokas draudžiamas. Vaikų, dirbančių lengvus darbus prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, paslaugų, informacijos ir ryšių, finansinėje ir draudimo, administracinėje ir aptarnavimo, namų ūkio, žemės ūkio srityse, darbas nuo 20 iki 6 valandos draudžiamas. Visiems nepilnamečiams asmenims draudžiama dirbti nakties metu – nuo 22 iki 6 valandos.

Apibendrinant pažymėtina, kad net ir tuo atveju, kai tarp žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikiančio nepilnamečio bei minėtų paslaugų gavėjo susiklosto civiliniai teisiniai santykiai, paslaugų gavėjas privalo užtikrinti, jog konkrečių paslaugų atlikimas nekeltų grėsmės jauno asmens saugai ir sveikatai.

        

 

NŽT informuoja

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2014 m. birželio 5 d įsakymu Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-656 patvirtino teritoriją Utenos rajono Antalgės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui (arba projektui prilyginamam planui) rengti. Antalgės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (arba projektui prilyginamas planas) pradedamas rengti 2014 m. birželio 28 d.. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2014 m. birželio 18 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus dėl projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti (prašymų ir pasiūlymų pateikimo data nurodoma, jeigu rengiamas žemės reformos žemėtvarkos projektas). Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Antalgės kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

                     Pradedamo rengti Antalgės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. + 370 612 21931), Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Antalgės kadastro vietovę, Asta Kalasauskienė tel. 8 389 61 454, el. p. Asta.Kalasauskienė@nzt.lt.

Dėkojame už bendradarbiavimą

Vedėjo pavaduotojas

atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas                             Raimondas Katinas                                                                              

.

ŪRUS informuoja

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ šeštąją kryptį ir pagal Lietuvos kaitų ūkis 2014“.mo Tinklo 2013-2014 m. veiksmų planą, Lietuvos ūkininkų sąjunga skelbia „Konkursą „Metų ūkis"

Konkursas „Metų ūkis“ organizuojamas jau dvidešimt pirmą kartą. Konkurso dalyviais gali būti Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti ir veiklą vykdanti rajono Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse. Respublikinis rezultatų aptarimo renginys planuojamas 2014 m. metų pabaigoje. Todėl konkurso rezultatus LŪS administracijai pristatyti iki 2014 m. spalio 25 d. imtinai.

Konkurso pradžia – nuo paskelbimo spaudoje.

Informacija pasiteiravimui: 8-37 225301, 8-687 83457, el.paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

KONKURSO “METŲ ŪKIS 2014”

n u o s t a t a i

 1. KONKURSO TIKSLAS - skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.
 2. KONKURSO ORGANIZATORIAI - Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
 3. RĖMĖJAI - įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.
 4. 4.KONKURSO DALYVIAI - Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.
 5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, seniūnijose, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.
 6. VERTINIMO KOMISIJOS - sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus - ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.
 7. VERTINIMO KRITERIJAI - vertinimas susideda iš trijų dalių:
  1. ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,
  2. ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas,
  3. papildomi kriterijai.

(pilnus konkurso nuostatus galite gauti LŪS administracijoje, www.lus.lt arba teirautis pas rajono (savivaldybės) vertinimo komisijos narius)

LAIMĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS

                      Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimais, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Jiems vertinimo komisija pateikia konkurso anketas, kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Jie gali būti kviečiami dalyvauti vertinimo komisijos darbe.

Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

 • rajoniniame (savivaldybės) lygmenyje - rajoninio (savivaldybės) konkurso organizatoriai;
 • respublikiniame - Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija. Į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus. Taip pat bus kviečiami laimėtojai iš mažų savivaldybių (pvz., Rietavo, Birštono ir kt.), kur LŪS skyrių nėra, bet ūkininkai veiklą vykdo atitinkamai prie gretimai esančių didesnių savivaldybių ūkininkų sąjungų.

KONKURSO INFORMACINIAI RĖMĖJAI – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, portalas www.ukininkopatarėjas.lt, agroverslo žurnalas „Mano ūkis“, portalai www.manoukis.lt, www.agroakademija.lt

KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO GENERALINIS RĖMĖJAS – AB DNB bankas.

KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO PAGRINDINIS RĖMĖJAS – UAB „Biržų žemtiekimas“.

URŪS informacija

Patvirtinta

Lietuvos ūkininkų sąjungos išplėstiniame prezidiumo posėdyje

2014 m. balandžio 29 d.

 

KONKURSO

“METŲ ŪKIS 2014”

n u o s t a t a i

 1. KONKURSO TIKSLAS - skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.
 2. KONKURSO ORGANIZATORIAI - Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
 3. RĖMĖJAI - įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.
 4. 4.KONKURSO DALYVIAI - Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.
 5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, seniūnijose, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.
 6. VERTINIMO KOMISIJOS - sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus - ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.
 7. VERTINIMO KRITERIJAI - vertinimas susideda iš trijų dalių:
  1. ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,
  2. ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas,
  3. papildomi kriterijai.

1. ŪKININKO KVALIFIKACIJA, IŠSILAVINIMAS

Amžius (metais):

 • iki 35 m.3balai
 • 36 – 62 m.2balai
 • virš 62 m.1balai
 • daugiau kaip 10 m.5balai
 • 5-10 m.3balai
 • iki 5 m.1balas
 • aukštasis (žemės ūkio)7 balai
 • aukštasis (ne žemės ūkio)5 balai
 • aukštesnysis3 balai
 • kitas1 balas
 • dalyvavimas seminaruose (už kiekvieną)1balas
 • papildoma darbinė kvalifikacija susijusi su ūkine veikla (vairuotojas, traktorininkas,
 • 100%3balai
 • 90 - 99%2balai
 • 80 - 89%1balas
 • labai geras5 balai
 • geras3 balai
 • patenkinamas1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • prasta1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • patenkinama1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • patenkinama1 balas
 • labai gera2balai
 • gera1balas
 • geras3 balai
 • patenkinamas1 balas
 • labai gera 2balai
 • gera1balas
 • labai geras2balai
 • geras1balas
 • LŪS organizacijos narys10 balų
 • kitos žemdirbiškos organizacijos narys3 balai
 • Ūkis modernizuotas5 balai
 • specializuotas ūkis1 balas
 • turi žemės ūkio produkcijos perdirbimo cechus, vysto agroturizmą ar kitus pagalbinius
  • žemės ūkio kooperatyvo ar kredito unijos narys - už kiekvieną po10 balų
  • neturi skolų1 balas
  • atlikti dirvožemio tyrimai1 balas
  • naudojasi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugomis2 balai
  • veda ūkio apskaitą pagal nustatytą metodiką1balas
  • įdarbina žemės ūkio mokyklų praktikantus3 balai
  • vaikai mokosi žemės ūkio mokyklose, žemės ūkio universitete ar veterinarijos
   • rajoniniame (savivaldybės) lygmenyje - rajoninio (savivaldybės) konkurso organizatoriai;
   • respublikiniame - Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija. Į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus. Taip pat bus kviečiami laimėtojai iš mažų savivaldybių (pvz., Rietavo, Birštono ir kt.), kur LŪS skyrių nėra, bet ūkininkai veiklą vykdo atitinkamai prie gretimai esančių didesnių savivaldybių ūkininkų sąjungų.

Ūkininkavimo metai:

Išsilavinimas:

Kvalifikacijos kėlimas:

suvirintojas ir pan.) - už kiekvieną                                                                                1balas

2. ŪKIO VEIKLOS IR JO REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

 

Žemės panaudojimas (išskyrus ne žemės ūkio paskirties):

Sodybos aplinkos sutvarkymas:

Privažiavimas prie sodybos, kelių būklė:

Pasėlių būklė :

Pievų ir ganyklų būklė:

Pastatų būklė:

                                                                                                                                                      

Apsirūpinimas technika:

Technikos būklė ir jos laikymas:

Mineralinių ir organinių trąšų, chemikalų, kuro ir tepalų sandėliavimas:

3. PAPILDOMI KRITERIJAI

verslus: lentpjūvės, malūnai, aliejaus spaudyklos ir pan., - už kiekvieną po                 1 balą

          akademijoje                                                                                                                  5 balai                                                                                                                                                                        

Pastaba: Rajoninės vertinimo komisijos gali numatyti ir priimti kitus papildomus kriterijus.

8. KONKURSO INFORMACINIAI RĖMĖJAI – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, portalas www.ukininkopatarėjas.lt, agroverslo žurnalas „Mano ūkis“, portalai www.manoukis.lt, www.agroakademija.lt

9. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO GENERALINIS RĖMĖJAS – AB DNB bankas.

10. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO PAGRINDINIS RĖMĖJAS – UAB „Biržų žemtiekimas“.

                      LAIMĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS

                      Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimais, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Jiems vertinimo komisija pateikia konkurso anketas (1 priedas), kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Jie gali būti kviečiami dalyvauti vertinimo komisijos darbe.

Rajonuose (savivaldybėse) konkurso organizatoriai nuostatus ir kitą su konkursu susijusią informaciją skelbia rajoninėje spaudoje. Konkurso pradžia – nuo paskelbimo spaudoje. Galutinius konkurso rezultatus komisijos pateikia centrinei LŪS administracijai iki 2014 m. spalio 25 d.: rajoninės konkurso vertinimo komisijos paskutinio posėdžio protokolo išrašą (žr. 2 priedas) ir konkurso nugalėtojų anketas (1 priedas).

Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

Konkurso nugalėtojai apdovanojami konkurso organizatorių ir rėmėjų padėkos raštais, asmeninėmis rėmėjų dovanomis ir prizais, o pirmos vietos laimėtojai, esant galimybei, išskirtiniu paskatinamuoju prizu.

                     

NŽT informuoja

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-597 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Sudeikių kadastro vietovėje Sudeikių seniūnijoje Utenos rajone“ patvirtino teritoriją Utenos rajono Sudeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Sudeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2014 m. birželio 10 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2014 m. birželio 6 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Sudeikių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Sudeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė, tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Sudeikių kadastro vietovę – Rasa Kviečiūnienė, tel. (8 389) 61 454, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Skyriaus vedėjas                                                                                Eugenijus Skardžius

Ūkininkams informacija

Mes mokame už tai, kas jums nebereikalinga!
Turite netinkamos naudoti buitinės technikos ar elektronikos?
Priduokite atliekų tvarkymo įmonei "Žalvaris" - juk tai puikus būdas gauti papildomų pajamų!
     
   
Aktyvios organizacijos, įmonės ar bendruomenės dažnai susiduria su klausimu, iš kur gauti lėšų vienam ar kitam nekomerciniam projektui. Tiems, kurie nelinkę nuleisti rankų, į pagalbą ateina atliekų tvarkymo bendrovė „Žalvaris“. Paskelbusi akciją „Mes mokame už tai, kas Jums nebereikalinga“, įmonė superka visą pasenusią buitinę techniką ir elektroniką, tad tai yra neblogas būdas ne tik išvalyti sandėliukus, bet ir užsidirbti trūkstamų lėšų vienam ar kitam projektui.
Mokame tik už pilnos komplektacijos elektros ir elektroninę įrangą. Išardytą elektroniką priimame nemokamai.
 
 
 
Superkame ir kitas atliekas: tepalo, kuro, oro filtrus, akumuliatorius, amortizatorius.
Priduodami atliekas turėsite dvigubos naudos – patogiai atsikratysite atliekomis ir sukaupsite papildomų lėšų.
Dėl atliekų supirkimo sąlygų ir kainų kreipkitės:
Tel. 8 698 27 054
El.paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NŽT informuoja

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-554 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Užpalių kadastro vietovėje Užpalių seniūnijoje Utenos rajone“ patvirtino teritoriją Utenos rajono Užpalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Užpalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2014 m. birželio 3 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2014 m. gegužės 30 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, pirkti turimų pastatų eksploatacijai užtikrinti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Užpalių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Užpalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorius – Raimundas Zablackas, tel. + 370 682 47943, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Užpalių kadastro vietovę – Marytė Bražiūnienė, tel. (8 389) 61 454, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Skyriaus vedėjas                                        Eugenijus Skardžius                                                                                  

          

Ūkininkams informacija

,,Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo apžvalga ir paramos verslui įžvalgos 2014–2020 m. laikotarpiu“

Gerbiamieji,

Maloniai kviečiame Jus į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą renginį, kuris vyks šių metų gegužės 28 d., 10 val.Panevėžio rajono savivaldybės salėje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys).

Renginio tema - ,,Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo apžvalga ir paramos verslui įžvalgos 2014–2020 m. laikotarpiu“.

Renginio programa:

09.30 – 10.00

Dalyvių registracija, kava;

10.00 – 10.40

10.40 – 11.10

11.10 – 11.40

11.40 – 12.00

Pranešimas: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo apžvalga ir paramos žemės ūkio verslui įžvalgos 2014–2020 m. laikotarpiu.Pranešėja Milda Jusienė, Kaimo plėtros departamentas, Kompensacijų ir investicijų skyrius

Pranešimas: Paramos galimybės alternatyviems žemės ūkiui verslams įgyvendinat Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą.PranešėjaJelena Dokudovič, Kaimo plėtros departamentas, Alternatyviosios veiklos skyrius

Diskusijos,klausimai, konsultacijos;

Seminaro apibendrinimas.

 

Su pagarba,

LR Žemės ūkio ministerija

Joomla templates by a4joomla