ducklings2.jpg

Naujienos

URŪS informacija

Utenos rajono ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamentas

Veikla

  1.  Šaukia visuotinius narių susirinkimus.
  2.  Vykdo visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus.

  3. Teikia susirinkimui tvirtinti dokumentų projektus, kuriuos pagal šiuos Įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus turi patvirtinti visuotinius narių susirinkimas.

  4.  Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyvių ,bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.

   5.   Teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms taryboje apsvarstytus įstatymų ar poįstatyminių aktų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su žemės ūkio veikla.

     6.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus.

     7.   Priima sprendimus dėl buveinės keitimo.

     8.   Sprendžia kitus Sąjungos veiklos, klausimus, kurie nepriskirti kitų organų kompetencijai.

     9.   Teikia visuotiniam narių susirinkimui kandidatūras į Sąjungos organus.

     10. Priima sprendimus dėl nario priėmimo, išstojimo bei pašalinimo.

     11. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo nariams

tvarką.

Darbo veiklos tvarka

     1.Taryba sudaroma iš 10 asmenų ir yra visuotinio narių susirinkimo renkama 3 metų laikotarpiui. Tarybos pirmininku yra Sąjungos pirmininkas. Sąjungos pirmininkas gali įgalioti jam pavestas funkcijas laikinai atlikti tarybos narį.

    2.Taryba priima sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių ir dalyvavusių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami sąjungos pirmininko sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

     3.Tarybos posėdžio dienotvarkę sudaro sąjungos pirmininkas įtraukiant pasiūlytus tarybos

narių klausymus svarstymui.

     4.Tarybos posėdį praveda posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

     5. Tarybos posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius išrenkamas dalyvavusių

posėdyje narių balsų dauguma.

   6. Posėdžio sekretorius surašo posėdžio protokolą, jis patvirtinamas posėdžio pirmininko ir posėdžio sekretoriaus parašais.

      7. Apie priimtus tarybos posėdžio sprendimus informuoja tarybos nariai pagal

seniūnijas Utenos rajono ūkininkų sąjungos nariams, svetainę uus.lt

       Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas                   Mečislovas Bučelis

URŪS informacija

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Data 2014-03-20

Vieta : Utenio a.11 Utenos m.

(2 aukštas, LŽŪKT Utenos r. konsultavimo tarnyba)

Posėdis įvyko 2014-03-20, 11 val. 00 min.

Posėdžio pirmininkas Mečislovas Bučelis

Posėdžio sekretorius Ina Janavičiene

Dalyvavo:

8 tarybos nariai, sąrašas dalyvių pridedamas

Darbotvarkė

1.Dėl Utenos ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamento patvirtinimo.

2.Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo.

3.Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio patvirtinimo.

4.Dėl naujų narių priėmimo į Utenos rajono ūkininkų sąjungą.

5.Einamieji klausymai.( dėl šventės organizavimo )

1. SVARSTYTA: Dėl Utenos ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamento patvirtinimo.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Utenos ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamentą patvirtinti .       Balsuota: 8-už, 0-susilaikė, 0-prieš.

2. SVASTYTA: Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Patvirtinti Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdį. Balsuota:

8-už, 0-susilaikė, 0 – prieš.  

3. SVARSTYTA: Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdį patvirtinti. Balsuota: 8-už, 0- susilaikė, 0-prieš.

4. SVARSTYTA: Dėl naujų narių priėmimo į Utenos rajono ūkininkų sąjungą.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Priimti narius į Utenos rajono ūkininkų sąjungą:

Kazimieras Keraitis

Jonas Vaičius

Darius Varnas

Marius Vitas

Jatulevičius Vidas

Arūnas Kubiliūnas

Stanislovas Stundžia

Julis Mačiulis

Gintautas Kazlauskas    

Andrius Arlauskas

Aldona Grižiene

Eglė Jovaraitė

Egidijus Gudonis

Neringa Šmatavičienė

Algirdas Žukas

Kazimieras Urbonavičius

Tadas Vaškelis

Paulius Vaškelis

Viktorija Jovariene

Danutė Makaravičiene

Antanas Paužuolis

Balsuota: 8-už, 0 - susilaikė, 0 – prieš.

5. SVARSTYTA : Einamieji klausimai. Einamieji klausymai.( dėl šventės organizavimo ) Pranešėjas Mečislovas Bučelis

NUTARTA: 2014-11-14 organizuoti kartu su Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriumi Šventinį – koncertinį renginį ,,Žemdirbių šventė 2014“ Utenos kultūros centre.

Balsuota: 8 - už, 0 - susilaikė, 0 – prieš.

Posėdžio pirmininkas                                               Mečislovas Bučelis

Posėdžio sekretorius                                                 Ina Janavičiene

 

URŪS informacija

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Tarybos posėdis

Data 2014-03-20

Vieta : Utenio a.11 Utenos m

(2 aukštas konsultavimo tarnyba)

Laikas :pradžia 11val.

Darbotvarkė

1.Dėl Utenos ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamento patvirtinimo.

2.Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo.

3.Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio patvirtinimo.

4.Dėl naujų narių priėmimo į Utenos rajono ūkininkų sąjungą.

5.Einamieji klausymai.( dėl šventės organizavimo )

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis tel.861579358

NŽT informuoja

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūko ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2014 m. kovo 18  d. įsakymu  Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-260 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Tauragnų seniūnijos Klykių kadastro vietovėje patvirtinimo“ nuo š. m.  kovo 31 d.  pradedamas rengti Klykių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui  prilyginamas planas.
Pradedamo rengti
Klykių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorius – Raimundas Zablackas, tel. , tel. 8 682 47943, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Klykių kadastro vietovę – Danguolė Skliaustienė, tel. (8 389) 61 452, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Dėkojame už bendradarbiavimą.


Skyriaus vedėjas                                                                                  Eugenijus Skardžius

NŽT informuoja

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-251 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamojo plano rengimo Utenos rajono Utenos seniūnijos Jotaučių kadastro vietovėje patvirtinimo“ patvirtino teritoriją Utenos rajono Jotaučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamajam planui rengti. Jotaučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamasis planas pradedamas rengti 2014 m. balandžio 2 d. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Jotaučių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti rajono Jotaučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamojo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė, tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Jotaučių kadastro vietovę – Rasa Kviečiūnienė, tel. (8 389) 61 454, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

NŽT informuoja

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-251 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Biliakiemio kadastro vietovėje Utenos seniūnijoje Utenos rajone“ patvirtino teritoriją Utenos rajono Biliakiemio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Biliakiemio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2014 m. balandžio 7 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2014 m. kovo 31 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Biliakiemio kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Biliakiemio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė, tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Kuktiškių kadastro vietovę – Rasa Kviečiūnienė, tel. (8 389) 61 454, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Utenos rajono savivaldybės info

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia kaimo rėmimo projektų konkursą, kurio prioritetai 2014 metams:

1. Naujos ar naudotos įrangos, tiesiogiai susijusios su pirminių gyvulininkystės produktų gamyba, finansavimas. Paraiškų pateikimas iki šių metų balandžio 22 d. (imtinai).

2. Šventinių-kultūrinių renginių žemdirbiams finansavimas. Paraiškų pateikimas iki šių metų kovo 14 d. (imtinai).

Paraiškos forma ir kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašas pateiktos interneto svetainėje www.utena.lt, skyriuje „Kaimo plėtra". Paraiškas pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai (Utena, Utenio a. 4, 103 kab.).

NZT info

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūko ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-230 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Daugailių seniūnijos Juknėnų kadastro vietovėje patvirtinimo“ nuo š. m. kovo 17 d. pradedamas rengti Juknėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas.

Pradedamo rengti Juknėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorius – Raimundas Zablackas, tel. , tel. 8 682 47943, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Juknėnų kadastro vietovę - Rasa Žilinskienė, tel. (8 389) 61 453, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

Skelbimas

Skelbimas

Utenos rajono savivaldybės administracija primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 8 straipsnio 4 punktu, jeigu ūkininko ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia, ūkininkas per 6 mėnesius nuo pokyčių atsiradimo dienos privalo pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai prašymą šiuos pakitimus įregistruoti, ir dokumentus, kuriais patvirtinama, kad duomenys pasikeitė. Tad, jeigu ūkininkas įsigijo arba išsinuomojo naują žemės sklypą ir jį įregistravo Registrų centre, jis turi atvykti į savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių (Utenio a. 4) įregistruoti pasikeitusius duomenis. Telefonas pasiteirauti (8 389) 64012.

DNB greitasis ūkininiko kreditas

DNB

NŽT informuoja

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS UTENOS SKYRIUS INFORMUOJA

                  Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-196 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Daugailių kadastro vietovėje Daugailių seniūnijoje Utenos rajone“  patvirtino teritoriją Utenos rajono Daugailių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui  rengti. Daugailių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2014 m. kovo 18 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2014 m. kovo 12 d.  turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Daugailių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Daugailių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė, tel. 8 612 21931,              el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Daugailių kadastro vietovę - Rasa Žilinskienė, tel. (8 389) 61 453,                           el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

      Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-182 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Kuktiškių kadastro vietovėje Kuktiškių, Tauragnų ir Utenos seniūnijose Utenos rajone“ patvirtino teritoriją Utenos  rajono Kuktiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui  rengti. Kuktiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2014 m. kovo 18 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2014 m. kovo 12 d.  turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Kuktiškių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti  Kuktiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas -  VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorius - Raimundas  Zablackas, tel. + 370 682 47943, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Kuktiškių kadastro vietovę  - Neringa Šmatavičienė, tel. (8 389) 61 453,                 el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Skyriaus vedėjas                                                           Eugenijus Skardžius

Joomla templates by a4joomla