ducklings2.jpg

Naujienos

NŽT informacija

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus

vedėjas 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-196 „Dėl žemės reformos

žemėtvarkos projekto rengimo Daugailių kadastro vietovėje Daugailių seniūnijoje Utenos rajone“

patvirtino teritoriją Utenos rajono Daugailių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos

projektui rengti. Daugailių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas

rengti 2014 m. kovo 18 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2014 m. kovo 12 d. turi teisę pateikti

prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją

pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti. Su laisvos

žemės fondo žemės sklypais Daugailių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės

žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje.

www.nzt.lt.

Kvietimas žemdirbiams

Gerbiami Utenos krašto ūkininkai, kaimo bendruomenių nariai,

visus, kuriems rūpi Lietuvos tolimesnė žemės ūkio ir kaimo raida, kviečiame į susitikimą-diskusiją su Seimo nariu, Šešėlinės Vyriausybės žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičium. Susitikimas vyks kovo 6 dieną (ketvirtadienį) Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos salėje. Susitikmo pradžia  14.30 val.

Pagarbiai,

Edmundas Pupinis

Utenos TS-LKD Utenos skyriaus pirmininkas

Kėdainių sporto arenoje šaukiamas antrasis Žemės gynėjų suvažiavimas

renginys

Ūkininkų dėmesiui

Informuojame, kad Utenos rajono ūkininkų sąjunga 2014-02-11d.

įstojo į Lietuvos ūkininkų sąjungą.

Renginiai

 

                                                               

Pranešu , kad  2018-04-06    12val. įvyks Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Ataskaitinis susirinkimas . Susirinkimas įvyks Utenos savivaldybės patalpose

3 aukšte posėdžių salėje. Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dalyvavimas būtinas.

Telefonas pasiteiravimui 8-672-20717 

Svečių sąrašas dar tikslinamas, jį pranešiu likus savaitei iki susirinkimo.

 

Pagarbiai  Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Egidijus Gudonis

Utenoje įkurta ūkininkų sąjunga

Informuojame, kad š. m. sausio 16 d. įvykusiame Utenos rajono žemdirbių susirinkime nuspręsta naujai įkurti Utenos rajono ūkininkų sąjungą.
Balsų dauguma šio sąjungos pirmininku išrinktas Vyžuonų seniūnijos ūkininkas Mečislovas Bučelis.

Apie mus

Utenos rajono ūkininkų sąjunga savo veiklą oficialiai pradėjo 2014 m. sausio27 d., kai buvo įregistruota Juridinių asmenų registre. Atsirado noras turėti stiprią, aktyviai veikiančią visuomeninę organizaciją, kuri patenkintų žemdirbių lūkesčius. Ši mintis netruko pasklisti rajone ūkininkaujančiųjų tarpe ir neužilgo atsirado iniciatyvinė grupė, kuri rūpinosi organizacijos sukūrimu, sušaukė steigiamąjį visuotinį ūkininkų susirinkimą, kuriame buvo nutarta įkurti Utenos rajono ūkininkų sąjungą, patvirtinti Sąjungos įstatai bei išrinkti valdymo organai.

Sąjungos veiklos tikslaspuoselėti, tobulinti ir skatinti ūkininkus bei ūkininkavimą Utenos rajone, tuo tikslu siekti Sąjungos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo bei gynimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus. Skatinti jaunimo susidomėjimą ūkininkavimu. Puoselėti ūkininkavimo kultūrą, skatinti ir organizuoti profesinį tobulėjimą.

Mūsų noras, kad mus išgirstų, pamatytų ir įvertintų kuo didesnis ūkininkaujančių ar ūkininkavimui prijaučiančiųjų ratas, todėl mes esame atviri ir siekiame, kad mūsų užsidegimas vienytis vardan tikslo pasiekti aukštą ūkininkavimo lygį, pritrauks dar daug bendraminčių iš Utenos rajono ir mūsų darbai bus naudingi Sąjungos nariams.

 

Steigiamojo susirinkimo protokolas

2014-01-16

Utena

Susirinkimas įvyko 2014-01-16

Susirinkimo pirmininkas Mečislovas Bučelis

Susirinkimo sekretorius Valerija Vaškeliene

Dalyvavo:

48 ūkininkai ,sąrašas dalyvių pridedamas.

Darbotvarkė:

1.Utenos rajono ūkininkų sąjungos įstatų patvirtinimas.

2.Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininko rinkimai.

3.Utenos rajono ūkininkų sąjungos tarybos rinkimai.

4.Utenos rajono ūkininkų sąjungos revizijos komisijos rinkimai.

5, .Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių stojamųjų įnašų ir narių metinio mokesčio

patvirtinimas,

Svarstyta Utenos rajono ūkininkų sąjungos įstatų patvirtinimas.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

Pasisakė Arūnas Kudrevičius. Pasiūlė patvirtinti Utenos rajono ūkininkų

sąjungos įstatus balsuojant.

Nutarta:

1.Balsais 48-už.0-susilaikė.0-prieš.Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Įstatus patvirtinti.

Svarstyta Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininko rinkimai.

Pranešėjas Arūnas Kudrevičius Paprašo visų susirinkusiųjų pasiūlyti

kandidatus Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininko pareigoms.

Pasiūlyta 4 kandidatai:

  1. 1.Virginijus Keraminas.
  2. 2.Irena Guobužienė.
  3. 3.Brigita Rinkevičiūtė.
  4. 4.Mečislovas Bučelis.

Pasisakė Virginijus Keraminas. Atsisako kandidatuoti į pirmininkus,

kadangi turi labai daug ir taip atsakingų pareigų.

Pasisakė Irena Guobužienė . Atsisako kandidatuoti į pirmininkus,

kadangi užima kitas pareigas

Pasisakė Brigita Rinkevičiūtė.Sutinka kandidatuoti,pristatė ūkininkų sąjungos

viziją.Akcentuoja būtinybę busimos organizacijos bendradarbiavimą

su rajono organizacijomis.

Pasisakė Mečislovas Bučelis. Pristatė Utenos rajono ūkininkų sąjungos

veiklos gairės.

Nutarta:

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininku išrinktas Mečislovas Bučelis

gyv. vieta: Liepų g.9 ,Vyžuonų mstl. ,Vyžuonų sen., Utenos r.

Balsais 41-už. 0-susilaikė. 7-prieš

Svarstyta: Utenos rajono ūkininkų sąjungos tarybos rinkimai.

Pranešėjas Arūnas Kudrevičius Paprašo visų susirinkusiųjų pasiūlyti kandidatus į Utenos rajono ūkininkų sąjungos tarybą, po vieną kandidatą iš kiekvienos seniūnijos.

Pasiūlyta 9 kandidatai:

1.Utenos sen.- Vilimas Lapackas

2.Leliūnų sen.-Žydrūnas Varkavičius

3.Saldutiškio sen.-Almantas Deveikis

4.Kuktiškių sen.-Kęstutis Gilys

5.Tauragnų sen. –Vismantas Pošiūnas

6.Vyžuonų sen.-Mykolas Marcinkevičius

7.Užpalių sen.-Valerija Vaškelienė

8.Sudeikių sen.-Artūras Vitkūnas

9.Daugailių sen.-Ina Janavičienė

Pasisakė Vladas Vitas. Pasiūlė balsuoti už visus kandidatus .

Nutarta:

Balsais 48-už .0-susilaikė.0-prieš,išrinkti į Utenos rajono ūkininkų sąjungos tarybą

1. Vilimas Lapackas         Tauragnų g.1, Vijeikių k, Utenos sen., Utenos r.

2. Žydrūnas Varkavičius   Tautgirių k., Leliūnų sen., Utenos r.

3. Almantas Deveikis       Šilinės k, Leliūnų sen., Utenos r.

4. Kęstutis Gilys                Paneveržio k, Kuktiškių sen., Utenos r.

5. Vismantas Pošiūnas    Kalno g.10 Sėlės k, Tauragnų sen., Utenos r.

6. Mykolas Marcinkevičius  Sodo g.18, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen.,Utenos r.

7. Valerija Vaškelienė        Ringio g.6, Užpaliai, Utenos r.

8. Artūras Vitkūnas           Novosiolkų vns., Sudeikių sen.,Utenos r.

9. Ina Janavičienė             Garnių k, Daugailių sen., Utenos r.

Svarstyta: Utenos rajono ūkininkų sąjungos revizijos komisijos rinkimai.

Pranešėjas Vladas Vitas. Pasiūlė Utenos rajono ūkininkų sąjungos revizijos komisiją rinkti iš 3 narių ir balsuoti už visą sąrašą.

Pasiūlyta 3 nariai:

1.Zita Ramoškienė

2.Vesta Vaškelienė

3.Virginijus Keraminas

Nutarta:

Balsais 48-už .0-susilaikė.0-prieš, išrinkti į Utenos rajono ūkininkų sąjungos

revizijos komisiją:

1.Zita Ramoškienė

2.Vesta Vaškelienė

3.Virginijus Keraminas

Svarstyta: Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių stojamųjų įnašų ir narių metinio mokesčio

patvirtinimas.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis. Pasiūlė Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių stojamasis įnašas 50lt. ir narių metinis mokestis 100lt.

Nutarta:

Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių stojamasis įnašas 50lt. ir narių metinis mokestis 100lt.

patvirtintas balsais 46-už, 0-susilaikė, 2-prieš.

Susirinkimo pirmininkas                                               Mečislovas Bučelis

Susirinkimo sekretorius                                                 Valerija Vaškelienė 

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Tarybos posėdis

Data 2014-02-04

Vieta : Utenio a.11 Utenos m

(2 aukštas konsultavimo tarnyba)

Laikas :pradžia 11val.

Darbotvarkė

1.Dėl stojimo į Lietuvos ūkininkų sąjungos asociaciją.

2.Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio patvirtinimo.

4.Dėl naujų narių priėmimo į Utenos rajono ūkininkų sąjungą.

5.Einamieji klausymai.

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis tel.861579358

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Data 2014-02-04

Vieta : Utenio a.11 Utenos m.

(2 aukštas, LŽŪKT Utenos r. konsultavimo tarnyba)

Posėdis įvyko 2014-02-04, 11 val. 00 min.

Posėdžio pirmininkas Mečislovas Bučelis

Posėdžio sekretorius Violeta Gurklienė

Dalyvavo:

8 tarybos nariai, sąrašas dalyvių pridedamas ir LŽŪKT Utenos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė, tvarkanti sąjungos apskaitą Violeta Gurklienė

Darbotvarkė

1. Dėl stojimo į Lietuvos ūkininkų sąjungą.

2. Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio patvirtinimo.

4 . Dėl naujų narių priėmimo į Utenos rajono ūkininkų sąjungą.

5.Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA: Dėl stojimo į Lietuvos ūkininkų sąjungą.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Įstoti į Lietuvos ūkininkų sąjungos asociaciją. Balsuota: 8-už, 0-susilaikė, 0-prieš.

2. SVASTYTA: Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Patvirtinti Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdį. Balsuota:

8-už, 0-susilaikė, 0 – prieš.  

3. SVARSTYTA: Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Svarstyti sekančiame posėdyje dėl patvirtinimo Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio. Balsuota: 8-už, 0-susilaikė, 0-prieš.

4. SVARSTYTA: Dėl naujų narių priėmimo į Utenos rajono ūkininkų sąjungą.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Priimti narius į Utenos rajono ūkininkų sąjungą:

 

Darius Bučelis

Žilvinas Vitkūnas

Renata Pinkevičienė

Ritautas Žukauskas

Eimutis Puodžiukas

Justas Puodžiūnas

Saulius Sirvydis

Stanislovas Stundžia

Antanas Gimžauskas.

Balsuota: 8-už, 0 - susilaikė, 0 – prieš.

5. SVARSTYTA : Einamieji klausimai. Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos internetinės svetainės sukūrimo www uus.lt.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis

NUTARTA: Sukurti Utenos rajono ūkininkų sąjungos internetinę svetainę www.

Balsuota: 8 - už, 0 - susilaikė, 0 – prieš.

Posėdžio pirmininkas                                               Mečislovas Bučelis

Posėdžio sekretorius                                                 Violeta Gurklienė  

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Tarybos posėdis

Data 2014-03-20

Vieta : Utenio a.11 Utenos m

(2 aukštas konsultavimo tarnyba)

Laikas :pradžia 11val.

Darbotvarkė

1.Dėl Utenos ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamento patvirtinimo.

2.Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo.

3.Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio patvirtinimo.

4.Dėl naujų narių priėmimo į Utenos rajono ūkininkų sąjungą.

5.Einamieji klausymai.( dėl šventės organizavimo )

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis tel.861579358

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Data 2014-03-20

Vieta : Utenio a.11 Utenos m.

(2 aukštas, LŽŪKT Utenos r. konsultavimo tarnyba)

Posėdis įvyko 2014-03-20, 11 val. 00 min.

Posėdžio pirmininkas  Mečislovas Bučelis

Posėdžio sekretorius   Ina Janavičiene

Dalyvavo:

8 tarybos nariai, sąrašas dalyvių pridedamas

Darbotvarkė

1.Dėl Utenos ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamento patvirtinimo.

2.Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo.

3.Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio patvirtinimo.

4.Dėl naujų narių priėmimo į Utenos rajono ūkininkų sąjungą.

5.Einamieji klausymai.( dėl šventės organizavimo )

1. SVARSTYTA: Dėl Utenos ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamento patvirtinimo.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Utenos ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamentą patvirtinti .       Balsuota: 8-už, 0-susilaikė, 0-prieš.

2. SVASTYTA: Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Patvirtinti Utenos rajono ūkininkų sąjungos nario pažymėjimo pavyzdį. Balsuota:

8-už, 0-susilaikė, 0 – prieš.  

3. SVARSTYTA: Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Utenos rajono ūkininkų sąjungos vėliavos pavyzdį patvirtinti. Balsuota: 8-už, 0- susilaikė, 0-prieš.

4. SVARSTYTA: Dėl naujų narių priėmimo į Utenos rajono ūkininkų sąjungą.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

NUTARTA: Priimti narius į Utenos rajono ūkininkų sąjungą:

Kazimieras Keraitis

Jonas Vaičius

Darius Varnas

Marius Vitas

Jatulevičius Vidas

Arūnas Kubiliūnas

Stanislovas Stundžia

Julis Mačiulis

Gintautas Kazlauskas    

Andrius Arlauskas

Aldona Grižiene

Eglė Jovaraitė

Egidijus Gudonis

Neringa Šmatavičienė

Algirdas Žukas

Kazimieras Urbonavičius

Tadas Vaškelis

Paulius Vaškelis

Viktorija Jovariene

Danutė Makaravičiene

Antanas Paužuolis

Balsuota: 8-už, 0 - susilaikė, 0 – prieš.

5. SVARSTYTA : Einamieji klausimai. Einamieji klausymai.( dėl šventės organizavimo ) Pranešėjas Mečislovas Bučelis

NUTARTA: 2014-11-14 organizuoti kartu su Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriumi Šventinį – koncertinį renginį ,,Žemdirbių šventė 2014“ Utenos kultūros centre.

Balsuota: 8 - už, 0 - susilaikė, 0 – prieš.

Posėdžio pirmininkas                                               Mečislovas Bučelis

Posėdžio sekretorius                                                  Ina Janavičiene

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos Tarybos darbo reglamentas

 

Veikla

  1. Šaukia visuotinius narių susirinkimus.
  2. Vykdo visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus.

  3. Teikia susirinkimui tvirtinti dokumentų projektus, kuriuos pagal šiuos Įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus turi patvirtinti visuotinius narių susirinkimas.

  4.  Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyvių ,bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.

   5.  Teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms taryboje apsvarstytus įstatymų ar poįstatyminių aktų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su žemės ūkio veikla.

    6.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus.

    7.   Priima sprendimus dėl buveinės keitimo.

    8.   Sprendžia kitus Sąjungos veiklos, klausimus, kurie nepriskirti kitų organų kompetencijai.

    9.   Teikia visuotiniam narių susirinkimui kandidatūras į Sąjungos organus.

    10. Priima sprendimus dėl nario priėmimo, išstojimo bei pašalinimo.

    11. Nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarką.

 

Darbo veiklos tvarka

     1.Taryba sudaroma iš 10 asmenų ir yra visuotinio narių susirinkimo renkama 3 metų laikotarpiui. Tarybos pirmininku yra Sąjungos pirmininkas.Sąjungos pirmininkas gali įgalioti jam pavestas funkcijas laikinai atlikti tarybos narį.

    2.Taryba priima sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių ir dalyvavusių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami sąjungos pirmininko sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

      3.Tarybos posėdžio dienotvarkę sudaro sąjungos pirmininkas įtraukiant pasiūlytus tarybos

narių klausymus svarstymui.

      4.Tarybos posėdį praveda posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

      5. Tarybos posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius išrenkamas dalyvavusių

posėdyje narių balsų dauguma.

    6. Posėdžio sekretorius surašo posėdžio protokolą, jis patvirtinamas posėdžio pirmininko ir posėdžio sekretoriaus parašais.

       7. Apie priimtus tarybos posėdžio sprendimus informuoja tarybos nariai pagal seniūnijas

 Utenos rajono ūkinininkų sąjungos nariams, svetainę uus.lt

       Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas                   Mečislovas Bučelis

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos išplėstinis

Tarybos posėdis

Data 2014-04-01

Vieta : Utenio a.4 Utenos m

(3 aukštas Utenos rajono savivaldybė mažoji salė)

Laikas :pradžia 10 val.

Darbotvarkė

1.Deklaravimo ir plotinių priemonių aktualijoms aptarti.( NMA seminaras)

2. Dėl Utenos rajone melioracijos įrenginių būklės ir sprendimo būdai jai pagerinti.

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis tel.861579358

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Tarybos posėdis

Data 2014-06-17

Vieta : Utenio a.11 Utenos m

(2 aukštas konsultavimo tarnyba)

Laikas :pradžia 11val.

Darbotvarkė

1.Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimo.

2.Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimo rezoliucijos.

3.Dėl konkurso ,,Metų ūkis 2014“ pravedimo.

4. Einamieji klausymai.

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis tel.861579358

 

  • Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Tarybos posėdis

Data 2014-06-17

Vieta : Utenio a.11 Utenos m

(2 aukštas konsultavimo tarnyba)

Susirinkimas įvyko 2014-06-17

Susirinkimo pirmininkas Mečislovas Bučelis

Susirinkimo sekretorius Valerija Vaškeliene

Dalyvavo:

7 Tarybos narių ,sąrašas dalyvių pridedamas.

Darbotvarkė

1.Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimo.

2.Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimo rezoliucijos.

3.Dėl konkurso ,,Metų ūkis 2014“ pravedimo.

4. Einamieji klausymai.

Svarstyta: Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimo. Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

Nutarta:

1.Balsais 7 -už.0-susilaikė.0-prieš dalyvauti Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavime.

Deleguoti 5 narius į suvažiavimą.

Svarstyta Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimo rezoliucijos.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

Nutarta: 1.Balsais 7-už.0-susilaikė.0-prieš pritarta Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI suvažiavimo rezoliucijai.

Svarstyta : Dėl konkurso ,,Metų ūkis 2014“ pravedimo.

Pranešėjas Mečislovas Bučelis.

Nutarta:

1.Balsais 7 -už.0-susilaikė.0-prieš konkursą ,,Metų ūkis 2014“ pravesti.

.

Susirinkimo pirmininkas                                               Mečislovas Bučelis

Susirinkimo sekretorius                                                  Valerija Vaškelienė  

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Ataskaitinis susirikimas

Data 2015-03-25

Vieta : Utenio a.4 Utenos m

Utenos rajono savivaldybė

(3 aukštas mažoji salė)

Laikas :pradžia 11val.

Darbotvarkė

1.Utenos rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita už 2014m.

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas M. Bučelis

Metines finansinės atskaitomybės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

2.Revizijos komisijos ataskaita.

Pranešėjas Revizijos komisijos narys Virginijus Keraminas

3.Nario stojamojo ir metinio mokesčio tvirtinimo

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas M. Bučelis

3.Pasisakymai

Dėl Utenos rajono ūkininkų sąjungos veiklos Irena Guobužiene ,Algirdas Žukas

Dėl pieno gamybos sektoriaus padėties Arūnas Kudrevičius

Dėl ŽŪR veiklos rajone Žemaitis Povilas

SEB 12. 15 val. atstovai

Dnb 12 .30 val. atstovai

Elektrum Lietuva nepriklausomi elektros energijos tiekėjai 12.45 val.

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapčinskas

Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Linas Tiškus

Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė ,specialistai

4, Einamieji klausymai.Apdovanojimai.

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis tel.861579358

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Tarybos posėdis

Data 2015-02-11

Vieta : Utenio a.11 Utenos m

(2 aukštas konsultavimo tarnyba)

Laikas :pradžia 11val.

Darbotvarkė

1.Dėl Kaimo rėmimo fondo 2015m.

Supažindins Utenos rajono savivaldybės direktorius Jonas Slapčinskas

2.Dėl ataskaitinio susirinkimo pravedimo.

3. Dėl nario mokesčio patvirtinimo.

4. Einamieji klausymai.

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis tel.861579358

Joomla templates by a4joomla