ducklings2.jpg

Naujienos

Ūkininkams informacija

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1213-(14.41.2.) ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Užpalių seniūnijos Kaimynų kadastro vietovėje patvirtinimo“ nuo š. m. lapkričio 25  d. pradedamas rengti Kaimynų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas.Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Kaimynų kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Kaimynų kadastro vietovės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Kaimynų kadastro vietovę - Marytė Bražiūnienė, tel. 870686 049, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dėkojame už bendradarbiavimą.

Ūkininkams informacija

                      Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 41VĮ- 1223-(14.41.2.) „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos, Naujasodžio kadastro vietovėje“ nuo š. m. lapkričio 30 d. pradedamas rengti Naujasodžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas.

                                 Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1238-(14.41.2.) 1 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Kuktiškių kadastro vietovėje Kuktiškių, Tauragnų ir Utenos seniūnijose Utenos rajone“ patvirtino teritoriją Utenos rajono Kuktiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Kuktiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2015 m. gruodžio 11 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2015 m. gruodžio 7 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti.

                                 Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1231-(14.41.2.) 1 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Vyžuonų kadastro vietovėje Vyžuonų seniūnijoje Utenos rajone“ patvirtinta teritorija Utenos rajono Vyžuonų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Vyžuonų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2015 m. gruodžio 11 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2015 m. gruodžio 7 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti.

                     Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Naujasodžio, Kuktiškių ir Vyžuonų kadastro vietovėse asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

                     Pradedamų rengti žemėtvarkos projektų ir projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projektų autorė – Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius), tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Naujasodžio, Kuktiškių ir Vyžuonų kadastro vietoves - Neringa Šmatavičienė, tel. 8 706 86 046, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                                                           Dėkojame už bendradarbiavimą.

Vedėjo pavaduotojas

pavaduojantis skyriaus vedėją                                                                                 Raimondas Katinas            

Ūkininkams informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-171 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITUS PLOTUS PARAIŠKOS IR TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. liepos 21 d. Nr. 3D-587

Vilnius

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

 1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
 2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
 3. Pakeičiu 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8. Pareiškėjas, siekiantis pateikti įrodymus, nurodytus taisyklių 5.2.1 ir 5.2.2 papunkčiuose, privalo Agentūrai pateikti duomenis apie gaunamas pajamas Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalį, būtiną žemės ūkio veiklos subjektų aktyvumui įrodyti, per praėjusius kalendorinius metus, numatytos Žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-541 „Dėl žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, pagrindu bei Agentūros nurodymu kitus susijusius dokumentus.

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Pareiškėjas (fizinis asmuo), siekiantis įrodyti, kad jo pagrindinė veikla yra žemės ūkio veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 papunktį, privalo būti įregistravęs ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

„10. Pareiškėjas (juridinis asmuo), siekiantis įrodyti, kad jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 papunktį, privalo Agentūrai pateikti duomenis apie vykdomose veiklose patiriamas sąnaudas Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto vykdomų veiklų sąnaudas, numatytos Žemės ūkio veiklos subjektų vykdomų veiklų sąnaudų įvertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-542 „Dėl žemės ūkio veiklos subjektų vykdomų veiklų sąnaudų įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pagrindu bei Agentūros nurodymu kitus susijusius dokumentus.

„23.1. ganyklas arba pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ ir DGP) nušienauti bent 1 kartą per metus arba visiškai nuganyti iki einamųjų metų liepos 15 d. Pareiškėjams, kurių einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG/ha (vertinamas visų deklaruojamų ganyklų arba pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų, danielių, dėmėtųjų elnių, tauriųjų elnių, bizonų, stumbrų) santykis), ganyklas arba pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ ir DGP) nušienauti privalu bent 1 kartą per metus arba visiškai nuganyti iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d;

5. Pakeičiu 24.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„24.4. pareiškėjai, numatyti taisyklių 23.1 ir 24.3 papunkčiuose – žolėdžių ūkinių gyvūnų laikytojai, turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre. Žolėdžių ūkinių gyvūnų, perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, pagal šių taisyklių priede pateiktą Gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelę, duomenys vertinami atsižvelgiant į Ūkinių gyvūnų registre pateiktus duomenis.

Žemės ūkio ministrė                                                                                                                         Virginija Baltraitienė

Ūkininkams informacija

Seimas patvirtino degalų akcizo mokestį žemdirbiams

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo numatytas minimalus – 21 Eur už 1000 litrų degalų akcizo mokestis žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai.

Iki šiol žemdirbiams galiojo nulinis akcizo tarifas, tačiau Europos Komisijos reglamentas naujajam finansiniam laikotarpiui reikalauja įsivesti bent minimalų 21 Eur už 1000 litrų akcizo mokestį. Taigi, įstatymo projekto tikslas – suderinti Lietuvos teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.

Siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas turėjo būti priimtas iki 2015 m. liepos 1 d. Jeigu ir po 2015 m. liepos 1 d. toliau būtų taikomas nulinis akcizo tarifas, Komisija galėtų tokią pagalbą pripažinti prieštaraujančia ES teisei ir būti laikoma nesuderinama su bendrąja rinka. Tokiu atveju po Komisijos sprendimo iš ūkininkų galėjo tekti išieškoti visą akcizų mokestį (t. y. 330,17 Eur už 1000 litrų degalų) bei atitinkamas palūkanas, o bendra suma per metus susidarytų daugiau kaip 90 mln. Eur.

Įsigyti lengvatinių gazolių galės žemės ūkio veiklos subjektai, kurie bus įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. (Anksčiau beakcizių degalų galėjo įsigyti tik Ūkininkų ūkių registre registruoti ūkiai arba įmonės, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos viršijo 50 proc. visų pajamų.)

Priėmus įstatymą į valstybės biudžetą galėtų būti surenkama apie 7 mln. Eur mokesčių. 2014 m. valstybės biudžeto netekimai dėl akcizo mokesčio lengvatos dyzeliniam kurui žemės ūkyje sudarė 312,7 mln. Lt (90,6 mln. Eur), o žuvininkystės sektoriuje – 1,1 mln. Lt (0,3 mln. Eur).

Pažymėtina, kad 21 Eur už toną (2,1 euro cento litrui) akcizo mokestis sudarytų tik 6,4 proc. dabar Lietuvoje taikomo akcizo mokesčio ne žemės ūkio srityje naudojamam dyzeliniam kurui (330,17 Eur už toną). Žemės ūkio ministerijos duomenimis, Lenkijoje minimalus 21 Eur už toną akcizo tarifas buvo įvestas nuo 2006 m., o šiuo metu jau siekia 122 Eur, 2014 m. liepos 1 d. Estijoje buvo taikomas 110,95 Eur tarifas, Vokietijoje – 255,60 Eur, o Latvija nuo 2015 m. liepos 1 d. įsiveda 50 Eur už toną akcizo tarifą.

Ūkininkams informacija

Patvirtinta

Lietuvos ūkininkų sąjungos išplėstiniame prezidiumo posėdyje

2015 m. balandžio 16 d.

 

KONKURSO

“METŲ ŪKIS 2015”

n u o s t a t a i

 1. KONKURSO TIKSLAS - skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.
 2. KONKURSO ORGANIZATORIAI - Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
 3. RĖMĖJAI - įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.
 4. 4.KONKURSO DALYVIAI - Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.
 5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, seniūnijose, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.
 6. VERTINIMO KOMISIJOS - sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus - ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.
 7. VERTINIMO KRITERIJAI - vertinimas susideda iš trijų dalių:
  1. ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,
  2. ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas,
  3. papildomi kriterijai.

1. ŪKININKO KVALIFIKACIJA, IŠSILAVINIMAS

Amžius (metais):

 • iki 35 m.3balai
 • 36 – 62 m.2balai
 • virš 62 m.1balai
 • daugiau kaip 10 m.5balai
 • 5-10 m.3balai
 • iki 5 m.1balas
 • aukštasis (žemės ūkio)7 balai
 • aukštasis (ne žemės ūkio)5 balai
 • aukštesnysis3 balai
 • kitas1 balas
 • dalyvavimas seminaruose (už kiekvieną)1balas
 • papildoma darbinė kvalifikacija susijusi su ūkine veikla (vairuotojas, traktorininkas,
 • 100%3balai
 • 90 - 99%2balai
 • 80 - 89%1balas
 • labai geras5 balai
 • geras3 balai
 • patenkinamas1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • prasta1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • patenkinama1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • patenkinama1 balas
 • labai gera2balai
 • gera1balas
 • geras3 balai
 • patenkinamas1 balas
 • labai gera 2balai
 • gera1balas
 • labai geras2balai
 • geras1balas
 • LŪS organizacijos narys10 balų
 • kitos žemdirbiškos organizacijos narys3 balai
 • Ūkis modernizuotas5 balai
 • specializuotas ūkis1 balas
 • turi žemės ūkio produkcijos perdirbimo cechus, vysto agroturizmą ar kitus pagalbinius
  • žemės ūkio kooperatyvo ar kredito unijos narys - už kiekvieną po10 balų
  • neturi skolų1 balas
  • atlikti dirvožemio tyrimai1 balas
  • naudojasi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugomis2 balai
  • veda ūkio apskaitą pagal nustatytą metodiką1balas
  • įdarbina žemės ūkio mokyklų praktikantus3 balai
  • vaikai mokosi žemės ūkio mokyklose, Aleksandro Stulginskio universitete ar Lietuvos
   • rajoniniame (savivaldybės) lygmenyje - rajoninio (savivaldybės) konkurso organizatoriai;
   • respublikiniame - Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija. Į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus. Taip pat bus kviečiami laimėtojai iš mažų savivaldybių (pvz., Rietavo, Birštono ir kt.), kur LŪS skyrių nėra, bet ūkininkai veiklą vykdo atitinkamai prie gretimai esančių didesnių savivaldybių ūkininkų sąjungų.

Ūkininkavimo metai:

Išsilavinimas:

Kvalifikacijos kėlimas:

suvirintojas ir pan.) - už kiekvieną                                                                                1balas

2. ŪKIO VEIKLOS IR JO REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

 

Žemės panaudojimas (išskyrus ne žemės ūkio paskirties):

Sodybos aplinkos sutvarkymas:

Privažiavimas prie sodybos, kelių būklė:

Pasėlių būklė :

Pievų ir ganyklų būklė:

Pastatų būklė:

                                                                                                                                                      

Apsirūpinimas technika:

Technikos būklė ir jos laikymas:

Mineralinių ir organinių trąšų, chemikalų, kuro ir tepalų sandėliavimas:

3. PAPILDOMI KRITERIJAI

verslus: lentpjūvės, malūnai, aliejaus spaudyklos ir pan., - už kiekvieną po                 1 balą

veterinarijos akademijoje                                                                                                     5 balai                                                                                                                                                                   

Pastaba: Rajoninės vertinimo komisijos gali numatyti ir priimti kitus papildomus kriterijus.

8. KONKURSO INFORMACINIAI RĖMĖJAI – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, portalas www.ukininkopatarėjas.lt, agroverslo žurnalas „Mano ūkis“, portalai www.manoukis.lt, www.agroakademija.lt, TV laida „Kaimo akademija“.

9. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO GENERALINIS RĖMĖJAS – AB DNB bankas.

10. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO PAGRINDINIS RĖMĖJAS – UAB „Biržų žemtiekimas“.

11. Konkurso apibendrinimo renginio rėmėjais gali būti ir kitos įmonės, pareiškusios norą remti renginį.

                      LAIMĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS

                      Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimais, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Jiems vertinimo komisija pateikia konkurso anketas (1 priedas), kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Jie gali būti kviečiami dalyvauti vertinimo komisijos darbe.

Rajonuose (savivaldybėse) konkurso organizatoriai nuostatus ir kitą su konkursu susijusią informaciją skelbia rajoninėje spaudoje. Konkurso pradžia – nuo paskelbimo spaudoje. Galutinius konkurso rezultatus komisijos pateikia centrinei LŪS administracijai iki 2015 m. rugsėjo 30 d: rajoninės konkurso vertinimo komisijos paskutinio posėdžio protokolo išrašą (žr. 2 priedas) ir konkurso nugalėtojų anketas (1 priedas).

Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

Konkurso nugalėtojai apdovanojami konkurso organizatorių ir rėmėjų padėkos raštais, asmeninėmis rėmėjų dovanomis ir prizais, o pirmos vietos laimėtojai, esant galimybei, išskirtiniu paskatinamuoju prizu.

                     

1 priedas

20___ m. konkurso “Metų ūkis” dalyvio anketa

1. Ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkis, vardas, pavardė (jeigu yra šeima,tai antros pusės vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________

2. Gimimo data _________________________________

3. Išsilavinimas (pažymėti):

                                            aukštasis                          aukštesnysis                                          spec. vidurinis                                            kitas 

4. Ūkininkauti pradėjau _________________________ metais.

5.Gyvenamoji vieta (tikslus adresas): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5.Telefonas (kodas + numeris):   paprastas _______________________

                                                    mobilus _______________________

6.Naudojamos žemės plotas:                    nuosavos __________________________ha;

nuomojamos _______________________ha.

7.Ūkio specializacija (pažymėti):

                      augalininkystė                  gyvulininkystė                 paukštininkystė               

daržininkystė       sodininkystė                                          bitininkystė  (įrašyti kiek šeimų)__________

                      ekologinis ūkis                 mišrus                              kita  (patikslinti) ______________________

Pastaba. Jeigu gyvulininkystės, paukštininkystės ūkis, tai įrašyti, kokių gyvulių ar paukščių ir kiek turite: __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8.Praėjusių metų konkurse (pažymėti):

nedalyvavau                                                   dalyvavau  (laimėjau ________ vietą)

                      Sutinku dalyvauti šių metų konkurse “Metų ūkis”. Su konkurso nuostatais esu susipažinęs.

                      ___________________                                   _____________________________

                               (data)                                                           (dalyvio parašas)

2 priedas

___________________________ savivaldybės konkurso “Metų ūkis”

vertinimo komisijos posėdžio NR.

Protokolo išrašas

                                                                                                                  20__ m. ____________mėn. ____d.

                      Posėdžio pirmininkas(ė)     _____________________________

                                                                                                                        (vardas, pavardė)

                      Posėdžio sekretorius(ė)                            _____________________________

                                                                                                                        (vardas, pavardė)

                      Posėdyje dalyvavo: konkurso vertinimo komisijos pirmininkas _____________________________

nariai: _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                      Darbotvarkė:

                      1.Konkurso “Metų ūkis” rezultatų suvedimas ir nugalėtojų išaiškinimas.  

                      Konkurso metu aplankyta ūkininkų : _________________________________________

                                                                                                                                                       (nurodoma skaičiumi ir žodžiais))

                      Nutarta:

Pirmą vietą skirti ūkininkui (–ams) ___________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė, jeigu šeimos ūkis, žmonos ir vyro vardai, pavardė)

Antrą vietą skirti ūkininkui (–ams) ___________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė, jeigu šeimos ūkis, žmonos ir vyro vardai, pavardė)

Trečią vietą skirti ūkininkui (–ams) ___________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė, jeigu šeimos ūkis, žmonos ir vyro vardai, pavardė)

Pirmininkas(ė) __________________________________________________________________

                                                                                     (parašas, vardas, pavardė)

Sekretorius(ė) ___________________________________________________________________

                                                                                      (parašas, vardas, pavardė)

Ūkininkams informacija

20___ m. konkurso “Metų ūkis” dalyvio anketa

1. Ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkis, vardas, pavardė (jeigu yra šeima,tai antros pusės vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________

2. Gimimo data _________________________________

3. Išsilavinimas (pažymėti):

                                           aukštasis                          aukštesnysis                                          spec. vidurinis                                            kitas 

4. Ūkininkauti pradėjau _________________________ metais.

5.Gyvenamoji vieta (tikslus adresas): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5.Telefonas (kodas + numeris):   paprastas _______________________

                                                    mobilus _______________________

6.Naudojamos žemės plotas:                    nuosavos __________________________ha;

nuomojamos _______________________ha.

7.Ūkio specializacija (pažymėti):

                      augalininkystė                  gyvulininkystė                 paukštininkystė               

daržininkystė       sodininkystė                                          bitininkystė  (įrašyti kiek šeimų)__________

                      ekologinis ūkis                 mišrus                              kita  (patikslinti) ______________________

Pastaba. Jeigu gyvulininkystės, paukštininkystės ūkis, tai įrašyti, kokių gyvulių ar paukščių ir kiek turite: __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8.Praėjusių metų konkurse (pažymėti):

nedalyvavau                                                   dalyvavau  (laimėjau ________ vietą)

                      Sutinku dalyvauti šių metų konkurse “Metų ūkis”. Su konkurso nuostatais esu susipažinęs.

                      ___________________                                   _____________________________

                               (data)                                                           (dalyvio parašas)

Ūkininkams informacija

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                  Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2015 m. gegužės 6 d.

                                                                                                                                                                                          įsakymu Nr. 3D-354                               

                                                                                     

TRĄŠŲ SAUGOJIMO, NAUDOJIMO IR APSKAITOS KONTROLĖS PIRMINĖJE PAŠARŲ GAMYBOJE APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo (toliau – Aprašas)tikslas – mažinti neigiamą poveikį gyvūnų ir žmonių sveikatai, užtikrinti trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolę pirminėje pašarų gamyboje.

2. Aprašo nuostatos taikomos žemės ūkio veiklos subjektams, Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškoje (į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) įvesti, išsaugoti ir patvirtinti duomenys)deklaravusiems 50 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, užsiimantiems pirmine pašarų gamyba ir laikantiems bei naudojantiems trąšas laukams tręšti.

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. ŠiameApraševartojamos sąvokos:

3.1. Pirminė pašarų gamyba – kaip apibrėžta 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 183/2005, nustatančiame pašarų higienos reikalavimus (OL 2005 L 35, p. 1).

3.2. Trąšos – medžiagos, aprūpinančios augalus maisto medžiagomis.

3.3. Tręšiamasis produktas – dirvožemio gerinimo medžiaga, augalų augimo stimuliatorius, augalų augimo reguliatorius, tręšiamasis šalutinis produktas. Prie tręšiamųjų produktų priskiriamos ir auginimo terpės.

3.4. Tręšimo norma – didžiausias leidžiamas augalų maisto medžiagų ir (ar) kitų medžiagų, veikiančių augalų augimą, kiekis tręšiamo ploto vienetui, kuris gali patekti į dirvožemį ar auginimo terpę tręšiant augalus. Tręšimo norma gali būti metinė ir vienkartinė.

3.5. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimų aprašas), ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

III SKYRIUS

TRĄŠŲ SAUGOJIMO REIKALAVIMAI

4. Sandėliai (patalpos), kuriuose laikomos trąšos, turi būti pastatyti iš nedegių medžiagų, uždari, sausi ir vėdinami. Grindys turi būti aukščiau žemės paviršiaus, medinės sandėlio konstrukcijos padengtos ugniai atspariais mišiniais.

5. Pakuotos trąšos gali būti laikomos sandėliuose arba lauke ant padėklų, apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos kritulių taip, kad maišai nestovėtų vandenyje ir vanduo nesikauptų ant maišų.

6. Palaidos trąšos laikomos tik sandėlyje. Skirtingų rūšių palaidos trąšos sandėlyje laikomos atskirtos pertvaromis arba atskirose talpyklose.

7. Didelį azoto kiekį (N > 28 %) turinčios amonio nitrato trąšos laikomos tik supakuotos.

8. Skystosios trąšos gali būti laikomos sausame, uždarame sandėlyje arba lauko aikštelėse ar ant padėklų, sandariose atmosferos poveikiui, chemiškai inertiškose talpose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių.

9. Trąšos laikomos atskirai nuo kaitinimo šaltinių ar liepsnos, tepalų, degių medžiagų, rūgščių, šarmų ar kitų cheminių medžiagų, augalų apsaugos produktų, pašarų bei atsižvelgiant į kiekvieno trąšų tipo ypatybes taip, kad nekiltų pavojus joms patekti į aplinką.

10. Mėšlo ir srutų kaupimas bei laikymas ūkiuose turi atitikti Reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

11. Tręšiamųjų produktų laikymui taikomi reikalavimai, nustatyti šio aprašo 5–10 punktuose.

IV SKYRIUS

TRĄŠŲ NAUDOJIMAS AUGALAMS TRĘŠTI

12.Augalai turi būti tręšiami pagal kasmet sudaromus tręšimo planus, naudojant optimalias, aplinką tausojančias trąšų normas, rekomenduojamas mokslo įstaigų.

13. Ūkio subjektas, tręšiantis mėšlu ir (ar) srutomis, turilaikytis Reikalavimų apraše apibrėžtų nuostatų.

V SKYRIUS

NAUDOJAMŲ TRĄŠŲ APSKAITA

14. Ūkio subjektas, naudojantis trąšas, turi pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą (priedas), nurodydamas tręšiamų laukų plotus, tręšimo laiką, naudotų trąšų pavadinimus ir jų kiekius.

VI SKYRIUS

TRĄŠŲ KONTROLĖS ATLIKIMO TVARKA

15.Trąšų naudojimą pirminėje pašarų gamyboje kontrolę atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie   Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1150 „Dėl Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

16. Tarnyba rengia metinį trąšų kontrolės patikrinimų planą (toliau – planas), kurį tvirtina Tarnybos direktorius.

17. Tarnybos specialistas trąšų naudojimo pirminėje pašarų gamyboje kontrolę atlieka pagal sudarytą ir patvirtintą planą. Atvykęs į vietą, jis pateikia tarnybinį pažymėjimą, pavedimą dėl patikrinimo atlikimo ir supažindina su tikrinimo užduotimi ūkio subjektą ar jo atstovą.

18. Tarnybos specialistas, vykdantis trąšų naudojimo pirminėje pašarų gamyboje kontrolę, turi teisę naudotis filmavimo, fotografavimo priemonėmis.

19. Tarnybos specialistas, atliekantis trąšų naudojimo pirminėje pašarų gamyboje kontrolę, įvertina, ar trąšos naudojamos pagal optimalias, aplinką tausojančias trąšų naudojimo normas, ar kasmet sudaromi tręšimo planai.

20. Tarnybos specialistas, atlikęs trąšų saugojimo, naudojimo ir jų apskaitos įvertinimą,surašo Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos tikrinimo aktą.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.Asmenys už šio Aprašo nesilaikymą ir dėl to padarytą žalą aplinkai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Ginčai, kilę dėl aprašo vykdymo, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Tikrinimo aktą suinteresuotieji asmenys turi teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Ūkininkams informacija

Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės    pirminėje pašarų gamyboje aprašo

priedas

(Trąšų naudojimo apskaitos žurnalo forma)
 

TRĄŠŲ NAUDOJIMO APSKAITOS ŽURNALAS

(20____       metai)

Žemės ūkio veiklos subjektas (fizinio asmens vardas,

pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) ______________________________________________

Žemės ūkio valdos ar Ūkininko ūkio registre registracijos Nr.______________________________

(fiziniu svoriu)

Trąšų pavadinimas,

veikliosios medžiagos

proc.

Deklaruoto lauko,

kuriame naudotos trąšos,

Tręšiami augalai

Tręšimo

data

Panaudota

trąšų iš viso

kontrolinio žemės   sklypo Nr.

lauko Nr.

augalo

pavadinimas

plotas ha

t

kg

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Ūkyje pagamintos trąšos:

             

iš jų:

             

srutos

             

mėšlas

             

skystasis mėšlas

             

.......

             

.......

             

.......

             

2. Įsigytos (pirktos) trąšos:

             

iš jų:

             

srutos

             

mėšlas

             

skystasis mėšlas

             

.......

             

.......

             

.......

             

3. Organinės trąšos:

iš jų:

             

kompostas, žemės ūkio produktų perdir­­­bimo, maisto pramonės orga­ninės atliekos, dumblas, sapro­pelis, smulkinti ragai ir kitos organinės medžiagos, tinkamos naudoti kaip trąšos

             

........

             

.........

             

........

             

4.Mineralinės trąšos:

             

iš jų:

             

azoto trąšos (N):

             

......

             

.....

             

fosforo trąšos P2O5):

             

.......

             

......

             

kalio trąšos (K2O2):

             

.......

             

1

2

3

4

5

6

7

8

......

             

NPK trąšos:

             

.......

             

......

             

5. Mikroelementų trąšos, kalkinimo medžiagos, dir­vos savybių gerinimo medžiagos, substratai

             

........

             

........

             

Žurnalą užpildė                                       _________________               _____________________

                                                                                           (parašas)                                         (vardas, pavardė)

Ūkininkams informacija

Parama nenašioms žemėms – 287 mln. eurų

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė įsakymą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių. Šia priemone siekiama atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas.

Paraiškos priimamos nuo balandžio 13 d., šiai priemonei įgyvendinti 2014–2020 m. skirta daugiau kaip 287 mln. eurų.

2015 m. taikomas 2007–2013 m. programavimo laikotarpio mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapis, pritaikytas 2 kategorijų vietovėms: viena kategorija – vietovės, turinčios didelių gamtinių trūkumų, kita kategorija – vietovės, turinčios specifinių kliūčių.

Remiama veikla

Pagal priemonę remiamos veiklos sritys, susijusios su aplinkai nekenksmingų ūkininkavimo sistemų skatinimu. Parama pagal veiklos sritis „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ ir „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl didelių gamtinių ar specifinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Paramos dydis ir intensyvumas

Parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ diferencijuojama atsižvelgiant į vietovės nepalankumą: didelio nepalankumo vietovėse kompensacinė išmoka yra 61 Eur už ha, vietovėse iki 100 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 101 ha iki 500 ha – 71 proc., nuo 501 ha – 41 proc.

Mažo nepalankumo vietovėse kompensacinė išmoka yra 46 Eur už ha. Vietovėse iki 100 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 101 ha iki 500 ha – 77 proc., nuo 501 ha – 55 proc.

Parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ diferencijuojama atsižvelgiant į gamtinės kliūties pobūdį: intensyvaus karsto zonoje kompensacinė išmoka yra 59 Eur už ha, vietovėse iki 100 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 101 ha iki 500 ha – 71 proc., nuo 501 ha – 42 proc.

Potvynių užliejamose teritorijose kompensacinė išmoka yra 28 Eur už ha, vietovėse iki 500 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 501 ha – 92 proc.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Informaciniai seminarai balandžio mėnesį

Informaciniai seminarai balandžio mėnesį
Primename, kad š. m. kovo 16 d. – balandžio 24 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra organizuoja nemokamų informacinių seminarų ciklą 50-yje Lietuvos rajonų savivaldybių.
 
Renginių dalyviai supažindinami su naujojo finansinio laikotarpio aktualijomis, pristatomi paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimo, išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai.
 
Džiaugiamės, kad seminaruose sulaukiame ypač daug dalyvių – 15-oje renginių apsilankė daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių. Tikimės aktyvaus dalyvavimo ir kituose rajonuose vyksiančiuose renginiuose.
 
Renginių grafiką papildėme balandžio mėnesio seminarais.
 
Seminarų vieta ir laikas gali keistis, todėl maloniai prašome sekti naujausią informaciją NMA interneto svetainėje.
 
 

Ūkininkams informacija

Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas
Nuo balandžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, veiklos sritis bei veiklas.
 
Balandžio 1 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis: „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama smulkiesiems ūkiams“. Jaunieji ūkininkai paraiškas galės teikti mėnesį, iki balandžio 30 d., smulkieji ūkininkai turės daugiau laiko pateikti paraiškas – paramos jie galės kreiptis iki birželio 30 d.
 
Nuo balandžio 1 d. laukiama paramos pagal veiklą „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“  paraiškų. Paraiškų teikimo terminas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms“ veiklą baigsis liepos 31 d.
 
Taip pat nuo šios datos paramos galės kreiptis pirmą kartą dalyvaujantieji kokybės sistemose. Pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ paraiškos bus priimamos iki metų pabaigos, gruodžio 31 d.
 
Nuo balandžio 1 d. pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Paraiškų bus laukiama iki gegužės 29 d.
 
Netrukus bus galima teikti paraiškas gauti paramą vietiniams keliams. Numatytas paraiškų priėmimo terminas gauti paramą pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.
 
Siekiantiesiems pakeisti asbestinių stogų dangą primename, kad paramos paraiškas jie dar gali teikti iki balandžio 30 d.
 
Su paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2014–2015 metais tvarkaraščiu galima susipažinti, paspaudus šią nuorodą.
 

Ūkininkams informacija

                                                                                           PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

                                                                                           2015 m. kovo    d. įsakymu Nr.3D-

LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 mETŲ PROGRAMOS priemoNĖS „IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ

AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ“ ĮGYVENDINIMO taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842 (toliau – Programa), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Programos administravimo taisyklės), ir Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TI taisyklės), kitais Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, nustatančiais paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką.

2. Šių taisyklių tikslas – nustatyti paramos pagal Programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ (toliau – priemonė) įgyvendinimo tvarką.

II. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

3. Šiose taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

3.1. Sutrumpinimai:

       3.1.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

       3.1.2. PPIS – paraiškų priėmimo informacinė sistema.

       3.1.3. ŽŪIKVC – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

       3.2. Sąvokos:

           3.2.1. Aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas žemės ūkio veiklos subjektas, kuris atitinka TI taisyklių 5 punkte nustatytus kriterijus ir sąlygas.

           3.2.2. Deklaruotas laukas – paramos paraiškoje nurodytas žemės ūkio naudmenų ir (arba) kitas plotas.

       3.2.3. Deklaruotas plotas – paramos paraiškoje nurodytų laukų, už kuriuos žemės ūkio veiklos subjektas prašo kompensacinių išmokų, plotų suma.

       3.2.4. Duomenų neatitiktis – pateiktų duomenų nesutapimas su tikrove, kai jų nepataisius negalima tinkamai administruoti paramos, apskaičiuoti jos sumos.

       3.2.5. Ilgalaikė sankcija – pagal paramos paraiškoje deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto remiamo ploto skirtumą apskaičiuojamas paramos dydžio sumažinimas, papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą sankciją. Ši sankcija gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos kalendoriniais pažeidimo nustatymo metais, tačiau negali būti išskaičiuojama ilgiau nei trejus kalendorinius metus po pažeidimo nustatymo metų.

       3.2.6. Kompensacinė išmoka – teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama finansinė parama dėl gamtinių kliūčių žemės ūkio gamybai konkrečioje vietovėje negautoms prarastoms pajamoms ir patirtoms papildomoms išlaidoms kompensuoti.

       3.2.7. Kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje (toliau – KŽS_DB5LT). Šio sklypo plotas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams kontroliuoti (KŽS visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu).

       3.2.8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras (toliau – registras) – valstybės registras, kuriame įregistruojamos žemės ūkio valdos ir tvarkomi jų registravimo duomenys.

3.2.9. Neteisingas deklaravimas – didesnio žemės ūkio paskirties žemės ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame užsiima žemės ūkio veikla, deklaravimas.

           3.2.10. Paramos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitinka visus priemonės reikalavimus paramai gauti ir kuriam išmokama kompensacinė išmoka.

3.2.11. Paramos paraiška (toliau – paraiška) –TI taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas (į PPIS įvesti, išsaugoti ir patvirtinti duomenys), kuriuo prašoma einamaisiais metais skirti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas, susietąją paramą už gyvulius ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.

       3.2.12. Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs paraišką gauti kompensacinę išmoką.

       3.2.13. Pareiškėjo ar paramos gavėjo duomenų ir dokumentų patikra (toliau – patikra) – fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktų duomenų ir dokumentų patikrinimas.

       3.2.14. Sankcija – pareiškėjui ar paramos gavėjui taikomas paramos dydžio sumažinimas, paramos teikimo nutraukimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį išmokėtos sumos, apribojimo teikti paraiškas nustatymas ir (arba) kitos poveikio priemonės už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

       3.2.15. Tyčinis neteisingas deklaravimas –atvejai, kai pareiškėjas:

       a) deklaruoja plotą, kuriame neužsiima žemės ūkio veikla (nepateikia žemės dirbimo įrodymo dokumentų);

      b) prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas ir neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais ir piktžolėmis) žemės ūkio naudmenas.

       Visais šiais atvejais tyčiniu neteisingu deklaravimu laikoma, kai bendras neteisingai deklaruotų laukų plotas sudaro daugiau kaip 10 proc. paramos paraiškoje deklaruoto ploto.

       3.2.16. Žemės ūkio naudmenų ar kitas laukas (toliau – laukas) – vieno žemės ūkio veiklos subjekto dirbamas vientisas žemės ūkio naudmenų ar kitas plotas.

       3.2.17. Žemės ūkio paskirties žemė – žemė, naudojama arba tinkama naudoti žemės ūkio produktų gamybai, įskaitant žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir ūkiniais pastatais užstatytus plotus, jeigu jie nesuformuoti kaip atskiri sklypai, kiemai, žemė, tinkama paversti žemės ūkio naudmenomis, žemės plotai, užstatyti statiniais, naudojamais žemės ūkio veiklai, taip pat Vyriausybės nustatyto dydžio miškų plotai, jeigu jie nesuformuoti kaip atskiri sklypai, ir kitos šiuose žemės plotuose įsiterpusios ne žemės ūkio naudmenos.

       3.2.18. Žemės ūkio valdos ar jos dalies perdavimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų ir kitų šio registro administravimą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka atliekamas žemės ūkio valdai priklausančių objektų ar jų dalies nuosavybės teisės ar naudojimo teisės perdavimas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais kitam žemės ūkio veiklos subjektui, paliekant tą patį unikalų valdos atpažinties kodą.

       4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Programoje, Programos administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

III. PRIEMONĖS PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

5. Priemonės prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas.

       6. Priemonės tikslinės sritys:

       6.1. biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura2000“vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas bei Europos kraštovaizdžius;

       6.2. dirvožemio erozijos prevencijos ir dirvožemio tvarkymo gerinimas;

6.3. vandentvarkos gerinimas, įskaitant trąšų ir pesticidų valdymo gerinimą, siekiant išsaugoti regionų, kuriuose nustatytos specifinės kliūtys, paviršinius ir požeminius vandenis nuo užteršimo.

       7. Priemonės kompleksiniai tikslai – orientuoti į aplinkos apsaugą ir tvarią plėtrą:

       7.1. žemės ūkio vietovių, kuriose ekstensyviai ūkininkaujama, išsaugojimui ir gamybos pajėgumo užtikrinimui;

       7.2. biologinės įvairovės ir žemės ūkio gyvybingumo didelės gamtinės vertės agrarinėse teritorijose išsaugojimui.

IV. REMIAMA VEIKLA

       8. Pagal priemonę remiamos veiklos sritys, susijusios su aplinkai nekenksmingų ūkininkavimo sistemų skatinimu:

       8.1. parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl didelių gamtinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas;

     8.2. parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl specifinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

V. GALIMI PAREIŠKĖJAI

       9. Pareiškėjais gali būti aktyvūs žemės ūkio veiklos subjektai, kurie vykdo minimalią veiklą, nustatytą TI taisyklių III skyriuje, ir kurių žemės ūkio valda (toliau – valda) arba jos dalis:

       9.1. yra mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje (didelio arba mažo nepalankumo), patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-72 „Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių“ 5–6 punktuose, išskyrus Pagėgių savivaldybę, Šilutės rajono savivaldybę ir Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės seniūniją;

      9.2. arba patenka į Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ar Nemuno deltos užliejamų pievų teritoriją, kuri priskiriama prie vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių, kategorijos.

                      VI. TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI GAUTI PARAMĄ

     10. Kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

          10.1. pareiškėjo valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ numatyta tvarka ir jos duomenys atnaujinti TI taisyklėse nurodytais terminais;

10.2. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu). Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.

           11. Pareiškėjas privalo deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius TI taisyklėse nustatyta tvarka. Deklaruotas žemės ūkio paskirties žemės plotas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha, susidedantis iš laukų, kurių plotas ne mažesnis kaip 0,1 ha.

           12. Pareiškėjams pagal priemonę parama neteikiama, jei jie yra perleidėjai pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

13. Pareiškėjo atitiktis nustatytoms tinkamumo sąlygoms vertinama pagal paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus, dokumentais pagrįstus bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

VII. ĮSIPAREIGOJIMAI

     14. Pareiškėjas, kuris yra prisiėmęs įsipareigojimus ūkininkauti penkis metus nuo pirmos gautos išmokos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ (toliau – priemonė MPŪV) ir šių įsipareigojimų dar neįvykdęs, privalo deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus likusį įsipareigojimų laikotarpį arba iki deklaravimo metų pabaigos pateikti Agentūrai dokumentus, kuriais įrodomas ūkininkavimo faktas, ir nurodyti paraiškos nepateikimo priežastį. Agentūra gali priimti sprendimą administraciniu būdu patikrinti pareiškėjų ūkininkavimo faktą.

      15. 14 punkto nuostata netaikoma pareiškėjams, įvykdžiusiems įsipareigojimus pagal priemonę MPŪV, bei pareiškėjams, 2014 metais pateikusiems paraiškas pagal priemonę MPŪV pirmą kartą.

     16. Pareiškėjas privalo ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla deklaruotame plote, už kurį teikiama parama:

      16.1. iki sekančių metų deklaravimo pradžios;

       16.2. bet ne mažiau kaip 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę MPŪV, esant tęstiniams įsipareigojimams arba ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę MPŪV, galutinai nutraukus žemės ūkio veiklą. Tokiu atveju pareiškėjas iki einamųjų metų gruodžio 1 d. privalo informuoti Agentūrą ir pateikti juridinę galią turinčius dokumentus, kuriais įrodoma žemės ūkio veiklos baigtis, prisiimdamas įsipareigojimą dėl tolesnės žemės ūkio veiklos, apimančios žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą ir (arba) žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės palaikymą, nevykdymo.

17. Pareiškėjas visoje valdoje privalo laikytis žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (toliau – GAAB reikalavimai), nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“, ir žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-1019 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ (toliau – Valdymo reikalavimai).

     18. Pareiškėjas ir paramos gavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta kompensacinė išmoka.

19. Paramos gavėjai įsipareigoja teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.

VIII. PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

       20. Parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ diferencijuojama atsižvelgiant į vietovės nepalankumą:

       20.1. didelio nepalankumo vietovėse (toliau – DNV) kompensacinė išmoka yra 61 Eur už ha;

       20.1.1. vietovėse iki 100 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 101 ha iki 500 ha – 71 proc., nuo 501 ha – 41 proc.;

       20.1.2. didelio nepalankumo vietovėms priskirtos Ignalinos rajono, Molėtų, rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Varėnos rajono ir Zarasų rajono savivaldybės;

       20.2. mažo nepalankumo vietovėse (toliau – MNV) kompensacinė išmoka yra 46 Eur už ha;

       20.2.1. vietovėse iki 100 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 101 ha iki 500 ha – 77 proc., nuo 501 ha – 55 proc.;

       20.2.2. mažo nepalankumo vietovėms priskirtos savivaldybės ir seniūnijos, atitinkančios Bendrijos Vietinių administracinių vienetų sistemos LAU administracinius vienetus:

       20.2.2.1. LAU 1 lygiu (Local administrative unit) – Elektrėnų, Rietavo, Anykščių rajono, Lazdijų rajono, Plungės rajono, Rokiškio rajono, Šalčininkų rajono, Telšių rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono ir Širvintų rajono savivaldybės;

           20.2.2.2. LAU 2 lygiu (Local administrative unit)Daugų, Raitininkų, Leipalingio, Viečiūnų, Dumsių, Upninkų, Zapyškio, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Paparčių, Stakliškių, Dovilų, Šiluvos, Barstyčių, Notėnų, Jankų, Lekėčių, Vištyčio, Gražiškių, Kupiškio, Karsakiškio, Kruopių, Vaiguvos, Užvenčio, Kražių, Šaukėnų, Pakražančio, Šiaulėnų, Viešvilės, Bijotų, Bilionių, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Palentinio, Šilalės kaimiškoji, Tenenių, Traksėdžių, Upynos, Žadeikių, Gaurės, Batakių, Lauksargių, Žygaičių, Sedos, Buivydžių, Dūkštų, Medininkų ir Sužionių seniūnijos.

           21. Parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ diferencijuojama atsižvelgiant į gamtinės kliūties pobūdį:

       21.1. intensyvaus karsto zonoje kompensacinė išmoka yra 59 Eur už ha;

       21.1.1. vietovėse iki 100 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 101 ha iki 500 ha – 71 proc., nuo 501 ha – 42 proc.;

       21.1.2. prie intensyvaus karsto zonos, kurioje kliūtis ūkininkavimui sukelia intensyvaus karsto reiškiniai, priskiriamos:

       21.1.2.1. Biržų rajono savivaldybėje – Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Širvėnos seniūnijos;

       21.1.2.2. Pasvalio rajono savivaldybėje – Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio miesto, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų ir Saločių seniūnijos;

       21.2. potvynių užliejamose teritorijose kompensacinė išmoka yra 28 Eur už ha;

       21.2.1. vietovėse iki 500 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 501 ha – 92 proc.;

       21.2.2. prie potvynių užliejamų teritorijų, kuriose kliūtis ūkininkavimui sukelia periodiškai pasikartojantys potvyniai arba yra reali šių potvynių grėsmė, priskiriamos:

21.2.2.1. Klaipėdos rajono savivaldybėje – Priekulės seniūnija;

       21.2.2.2. Pagėgių savivaldybėje – Lumpėnų, Natkiškių, Pagėgių, Stoniškių ir Vilkyškių seniūnijos;

       21.2.2.3. Šilutės rajono savivaldybėje – Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijos.

22. Paramos suma apskaičiuojama atitinkamai pagal nepalankumo kategorijas arba į vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių, teritoriją (intensyvaus karsto zoną ar potvynių užliejamas teritorijas) patenkantį plotą. Pareiškėjams neteisingai nurodžius valdos ar jos dalies buvimo vietovėje, kurioje esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, faktą, paramos suma apskaičiuojama pagal nustatytą faktą.

       23. Jeigu dalis deklaruoto lauko ploto pagal priemonę patenka į vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, teritoriją, kompensacinė išmoka gali būti skiriama tik už tą plotą, kuris yra vietovėje su didelėmis gamtinėmis ar specifinėmis kliūtimis, nurodytoje viename iš 20.1.2, 20.2.2.1–20.2.2.2, 21.1.2.1–21.1.2.2, 21.2.2.1–21.2.2.3 papunkčių. Tokiais atvejais turi būti įbraižomi atskiri laukai, atsižvelgiant į remiamą veiklos sritį ir vietovės kategoriją (ar rūšį) toje veiklos srityje.

       24. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ribos turi sutapti su Lietuvos Respublikos skaitmeninėmis seniūnijų ribomis, vadovaujantis 2012 m. gruodžio 31 d. VĮ Registrų centro Adresų registro duomenimis.

IX. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

       25. Pareiškėjas (arba teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjo įgaliotas asmuo):

25.1. nuo paraiškų teikimo dienos iki einamųjų metų birželio 15 d. seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą dirbančiam savivaldybės/seniūnijos darbuotojui pateikia:

       25.1.1. laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą / brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.) ir laukų plotais bei naudmenų pavadinimais);

       25.1.2. VĮ Registrų centro pažymą apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio paskirties žemės plotą (arba nekilnojamojo turto registro išrašą pagal žemės sklypo savininką arba žemės sklypo adresą);

       25.1.3. deklaruojantiems valstybinę žemę, išskyrus asmeninio ūkio žemę, būtina pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą;

       25.1.4. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo ir (arba) kai paraišką teikia juridinis asmuo;

25.1.5. deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus), jeigu pareiškėjas juos turi. Minėti dokumentai naudojami tik apytiksliai nustatant deklaruojamų plotų vietą;

       25.1.6. visų deklaruojamų laukų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos ir jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo. Minėtų dokumentų pateikimo faktas pažymimas paraiškos antrojo lapo lentelėje;          

       25.2. nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 15 d. gali jungtis prie PPIS https://paseliai.vic.lt per elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pats užpildyti TI taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą ir įbraižyti deklaruojamus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus. Tokiu atveju elektroninę paraišką užpildęs pareiškėjas privalo pasirašyti ją elektroniniu parašu arba išsispausdinti paraiškos registracijos dokumentą, jį pasirašyti ir iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. išsiųsti ŽŪIKVC (adresu Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius) paštu arba skenuotą jo kopiją elektroniniu paštu (adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Jeigu pareiškėjas parašu patvirtinto paraiškos registracijos dokumento nepateikė ŽŪIKVC (vėliausiai iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.), Agentūra paraišką atmeta;

           25.3. pats arba padedant savivaldybės / seniūnijos darbuotojui, naudodamasis PPIS, elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus TI taisyklių nustatyta tvarka bei pateikia kitus paraiškos duomenis;

       25.4. įbraižydamas deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ar kitų laukų ribas, PPIS privalo nurodyti bei aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus (jei tokių pasikeitimų esama) TI taisyklių nustatyta tvarka;

25.5. savivaldybės / seniūnijos darbuotojui išspausdinus TI taisyklių 1 priede nurodytos paraiškos formą, užpildytą pagal pareiškėjo pateiktus duomenis ir pagal TI taisyklių 2 priede nurodytą pildymo instrukciją, patikrina paraiškos duomenis ir patvirtina jų teisingumą savo parašu, pasirašydamas paraiškoje. Pareiškėjo ir savivaldybės / seniūnijos darbuotojo parašais patvirtintas paraiškos egzempliorius lieka pareiškėjui. Pareiškėjui parašu patvirtinus paraiškos duomenų teisingumą, PPIS patvirtinami paraiškos duomenys, sudaromas ir išspausdinamas paraiškos registracijos dokumentas (kuris yra paraiškos dalis), kurį pasirašo pareiškėjas bei savivaldybės / seniūnijos darbuotojas. Paraiškos registracijos dokumente pateikiamas iš paraiškos duomenų sudarytas šešioliktainis (keturiasdešimties skaitmenų) skaitmenų kodas, kuriuo yra užkoduoti paraiškos duomenys. Pareiškėjui bei savivaldybės / seniūnijos darbuotojui pasirašius paraiškos registracijos dokumentą laikoma, kad paraiška pateikta;

       25.6. gali pateikti tik vieną paraišką;

       25.7. jeigu nuo ankstesnio valdos duomenų atnaujinimo iki paraiškos pateikimo dienos žemės ūkio valdoje neįvyko pokyčių, pildydamas paraiškos formą atnaujina valdos duomenis seniūnijoje. Jei valdoje įvyko pokyčių, su šių pokyčių įrodymo dokumentais kreipiasi į savivaldybės / seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujina valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

       25.8. pildydamas paraišką nurodo duomenis apie praėjusiais metais valdoje panaudotas trąšas.

      26. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki einamųjų metų liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc. Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui (po einamųjų metų liepos 10 d.), paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Į PPIS įvedami paraiškos duomenys, paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežastį pagrindžiantys dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai kartu su pasirašytu registracijos dokumentu siunčiami paštu Agentūrai, kuri priima sprendimą dėl tokios paraiškos administravimo. ŽŪIKVC, gavęs Agentūros sprendimą, kad tokia paraiška gali būti priimta, elektroninius paraiškos duomenis perduoda Agentūrai. Paraiškos, pateiktos pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui (po einamųjų metų liepos 10 d.), priimamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Vėliau paraiškos nepriimamos.

     27. Pasikeitus deklaruotiems duomenims po paraiškos pateikimo, pareiškėjas iki einamųjų metų liepos 10 d.:

     27.1. gali savivaldybės / seniūnijos darbuotojui pateikti prašymą pakeisti paraiškos duomenis. Tokiu atveju pareiškėjas pasirašo Prašymo pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos duomenis registracijos dokumentą, kurio forma pateikta TI taisyklių 6 priede, arba pakeisti juos pats, prisijungęs prie PPIS (tokiu atveju pastarąjį prašymą elektroniniu būdu užpildęs pareiškėjas privalo pasirašyti jį elektroniniu parašu arba išsispausdinti, pasirašyti ir iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. išsiųsti ŽŪIKVC (adresu Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius) paštu arba skenuotą jo variantą elektroniniu paštu (adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Pareiškėjui parašu patvirtinto prašymo pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumento nepateikus ŽŪIKVC iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d., prašymas pakeisti paraiškos duomenis atmetamas);

27.2. gali taisyti įbraižytų laukų grafinį vaizdą (netikslaus deklaruojamų laukų įbraižymo atveju), jei toks taisymas galimas nekeičiant TI taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos 2 lapo lentelės duomenų (įbraižytų laukų ploto). Prašymų pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumentai, pateikti einamaisiais metais nuo birželio 16 d. iki liepos 10 d., laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma už tą lauką, kurio duomenys keičiami, mažinama 1 proc. (išskyrus minėtus atvejus, kai pareiškėjai taiso įbraižytų laukų grafinį vaizdą, jei toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų (įbraižytų laukų ploto) keitimo).

       Jeigu prieš tai, kai pareiškėjas pateikia prašymo pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumentą (arba prieš tai, kai pareiškėjas pakeičia juos pats, prisijungęs prie PPIS), Agentūra buvo informavusi pareiškėją apie ketinimą atlikti patikrą vietoje ar pranešusi apie paraiškoje aptiktas klaidas, kaip tai numatyta šių taisyklių 33 punkte, pareiškėjui taikomos sankcijos, numatytos šių taisyklių 37.3 ir 37.6 papunkčiuose.

       28. Šių taisyklių 27 punkto nuostatos dėl paramos sumos mažinimo pavėluotai teikiant prašymus pakeisti paraiškos duomenis netaikomos, jei norima keisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis bei atsisakant paramos už atskirus laukus ar pagal visą paraišką (išskyrus šių taisyklių 29 punkte nustatytus atvejus).

       29. Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos už visą paraišką arba jos dalį, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo jis nebuvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu būdu, kaip tai numatyta taisyklių 33 punkte.

       30. Jei pareiškėjas nori pakeisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis, jis tai gali padaryti laikotarpiu nuo paraiškos pateikimo iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos.

       31. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškoje nurodyta banko sąskaita ar ryšio duomenys (adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą Agentūrai arba per Agentūros informacinį portalą (toliau – Portalas). Teikiant Agentūrai prašymus dėl banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, pakeitimo, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti patvirtintas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Patvirtinti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali Agentūros darbuotojas.

       32. Informaciją apie savo paraiškos duomenis pareiškėjas gali rasti Portale arba teirautis Agentūroje telefonais, nurodytais Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, elektroniniu paštu (adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) arba raštu bei tiesiogiai atvykęs į Agentūrą adresu: Blindžių g. 17, Vilnius, taip pat informacijos gali kreiptis į savivaldybes (seniūnijas). Tada, kai pareiškėjas pageidauja, jog informacija apie jo paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams, paraiškoje tai nurodo. Klausdamas raštu ar elektroniniu paštu, pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą (fizinis asmuo), įmonės pavadinimą ir kodą (juridinis asmuo), adresą, telefono numerį, valdos numerį.

       33. Laikoma, kad pareiškėjas yra informuotas apie paraiškoje esančias klaidas, kai gavo informaciją apie jas bent vienu iš savo pasirinktų būdų: nuo informacijos atsiradimo Portale, elektroninio laiško ar trumposios žinutės mobiliuoju telefonu išsiuntimo praėjus 5 kalendorinėms dienoms, nuo informacijos išsiuntimo raštu praėjus 7 darbo dienoms. Neatsižvelgiant į pareiškėjo pasirinktą būdą, informacija apie pareiškėjo pateiktą paraišką pateikiama ir Portale.

X. PARAIŠKŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA

       34. Priemonę administruoja Agentūra pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo tvarkos aprašus.

       35. Savivaldybės (seniūnijos), ŽŪIKVC ir Agentūra vykdo TI taisyklėse nurodytas funkcijas.

      

XI. SANKCIJOS

     36. Jeigu naudmenų ar kitų plotų nedeklaravęs, tačiau jų nuosavybės ar valdymo teisę turintis asmuo praneša apie pareiškėją, kuris einamaisiais arba praėjusiais metais neteisėtai deklaravo jo valdomus plotus, arba yra gaunamas skundas, pranešimas ar kita informacija apie galbūt netiksliai ir (arba) neteisėtai pareiškėjo einamaisiais arba praėjusiais metais deklaruotą plotą, parama už šiuos plotus pareiškėjui mokama, o išmokėta parama nesusigrąžinama tik tuo atveju, jeigu jis pateiks šių plotų dirbimo (žemės ūkio veiklą, kuri įrodoma pagal žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus minėtos veiklos fakto patvirtinimo dokumentus) bei žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus, o jei deklaruoti plotai yra valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, kartu su žemės dirbimo ir valdymo dokumentais pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Agentūra, remdamasi žemės sklypo planu ir valdymo teisę pagrindžiančiais dokumentais, rašytiniais bendraturčių sutikimais, nustato, ar pareiškėjas teisėtai deklaruoja minėtus plotus. Pareiškėjui, įrodžiusiam žemės ūkio veiklos (dirbimo) faktą deklaruotoje žemės sklypo dalyje ar visame žemės sklype ir žemės valdymo teisę (pagal žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus ir bendraturčių sutikimus, nustačius deklaravimo teisėtumą deklaruotoje žemės sklypo dalyje ar visame žemės sklype), išmokos mokamos, o išmokėta parama nesusigrąžinama. Už paramai deklaruotus plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo.

     37. Sankcijos taikomos:

     37.1.jei nesilaikoma tęstinio įsipareigojimo ūkininkauti mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę MPŪV, pareiškėjas privalo grąžinti jam išmokėtą paramą pagal šią priemonę, išskyrus atvejus:

     37.1.1. kai paramos gavėjas, kuris ūkininkavo ar užsiėmė žemės ūkio veikla ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę MPŪV, galutinai nutraukia žemės ūkio veiklą, išskyrus atvejus, kai nustatomas pažeidimas, kai paramos gavėjas nesilaiko įsipareigojimo dėl žemės ūkio veiklos nevykdymo ir, informavęs Agentūrą apie žemės ūkio veiklos nutraukimą bei pateikęs jai dokumentus, kuriais įrodoma žemės ūkio veiklos baigtis, vykdo prekinę žemės ūkio gamybą ir (arba) gauna pajamų iš prekinės žemės ūkio gamybos;

     37.1.2. kai paramos gavėjas perduoda visą ar dalį valdos kitam asmeniui tuo laikotarpiu, kuriuo galioja įsipareigojimas paramai gauti;

       37.2.dėl vėlavimo pateikti paraiškas:

     37.2.1. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną apskaičiuota paramos suma mažinama 1 proc.;

   37.2.2. pavėluotai pateikus prašymą dėl paraiškos duomenų keitimo, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma už tą lauką, kurio duomenys keičiami, mažinama 1 proc.;

     37.2.3. paraiška, pateikta po einamųjų metų liepos 10 dienos, nepriimama, išskyrus 26 punkte nurodytą atvejį;

     37.3. dėl neteisingo deklaravimo skaičiuojamos remiamos grupės lygiu:

     37.3.1. kai deklaruotas plotas viršija faktinį nuo 3 iki 20 proc. faktinio ploto arba 2 ha, einamaisiais metais parama pagal remiamą grupę mokama už faktinį plotą, sumažintą du kartus iš faktinio ploto atėmus deklaruoto ir faktinio plotų skirtumo dydžius;

     37.3.2. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip20 proc., bet ne daugiau kaip 50 proc. faktinio ploto, einamaisiais metais parama užatitinkamą remiamą grupę neteikiama;

     37.3.3. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip 50 proc. faktinio ploto, parama už atitinkamą remiamą grupę einamaisiais metais neteikiama ir pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija, lygi deklaruoto ir nustatyto ploto skirtumui;

     37.3.4.kai nustatytas didesnis kaip 0,5 proc. arba 1 ha, bet ne daugiau kaip 20 proc. faktinio ploto tyčinis neteisingas deklaravimo atvejis, išmoka pagal priemonę einamaisiais metais nemokama;

     37.3.5. kai nustatytas didesnis kaip 20 proc. faktinio ploto tyčinis neteisingas deklaravimas, išmoka pagal priemonę einamaisiais metais nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija, lygi deklaruoto ir nustatyto ploto skirtumui;    

       37.4. pareiškėjui neleidus atlikti patikros vietoje bent viename jo deklaruotų laukų, pareiškėjui parama nemokama ir taikomos ilgalaikės sankcijos. Jei pareiškėjas patikros vietoje metu nepateikia dokumentų, susijusių su prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, laikoma, kad jis įsipareigojimo nesilaiko (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai pareiškėjui, neturinčiam reikiamų dokumentų patikros vietoje metu, leidžiama per nustatytą laikotarpį pateikti juos Agentūrai);

     37.5. už GAAB reikalavimų ir Valdymo reikalavimų pažeidimus sankcijos dydis apskaičiuojamas pagal Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“;

     37.6. dėl atskirų žemės ūkio naudmenų (išskyrus esančių namų valdos žemėje) plotų nedeklaravimo:

     37.6.1. nustačius, kad skirtumo tarp viso pagal priemonę deklaruoto ploto ir viso pagal priemonę deklaruoto ploto bei viso nedeklaruotų laukų ploto sumos santykis su visu pagal priemonę deklaruotu plotu viršija 3 proc., bet neviršija 30 proc., parama pagal priemonę sumažinama 1 proc.;

     37.6.2. nustačius, kad skirtumo tarp viso pagal priemonę deklaruoto ploto ir viso pagal priemonę deklaruoto ploto bei viso nedeklaruotų laukų ploto sumos santykis su visu pagal priemonę deklaruotu plotu viršija 30 proc., bet neviršija 50 proc., parama pagal priemonę sumažinama 2 proc.;

     37.6.3. nustačius, kad skirtumo tarp viso pagal priemonę deklaruoto ploto ir viso pagal priemonę deklaruoto ploto bei viso nedeklaruotų laukų ploto sumos santykis su visu pagal priemonę deklaruotu plotu viršija 50 proc., parama pagal priemonę sumažinama 3 proc.;

           37.7. jei pareiškėjas, deklaravęs pluoštinių kanapių lauką, iki einamųjų metų spalio 30 d. Agentūrai nepateikė Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kanapių augintojo pažymos, išmoka pagal priemonę einamaisiais metais nemokama;

     37.8. atliekant ilgalaikių sankcijų išskaičiavimą, atsižvelgiama į pateiktų paraiškų pagal kitas Programos priemones pateikimo datą ir mokėjimus. Ilgalaikės sankcijos, nustatytos taisyklių 37.3.3, 37.3.5 ir 37.4 papunkčiuose, yra išskaičiuojamos iš bet kokios pareiškėjams per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, priskaičiuotos paramos sumos (mokamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar valstybės biudžeto lėšų, kurių asignavimų valdytoja yra Žemės ūkio ministerija). Ilgalaikės sankcijos gali būti pradėtos išskaičiuoti iš paramos sumos, priskaičiuotos pažeidimo nustatymo metais.

     38. Agentūra turi teisę ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą, atlikusi administracinį patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje, tada, kai pareiškėjas nesilaikė paramos suteikimo ar paraiškoje numatytų reikalavimų ar pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas. Už paramai netinkamą plotą, nustatytą atnaujinus KŽS_DB5LT arba einamųjų metų patikros vietoje metu, išmokėta parama iš deklaravusių pareiškėjų susigrąžinama už ketverius metus (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kai plotas paramai netinkamas mažiau nei ketverius metus – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai) skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas (užfiksuotas) pažeidimas, tačiau ne ilgiau nei iki paskutiniųjų metų, prieš kuriuos buvo daryti ortofotografiniai žemėlapiai (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kai plotas paramai netinkamas ilgiau nei iki paskutiniųjų metų, prieš kuriuos buvo daryti ortofotografiniai žemėlapiai – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai, bet ne daugiau kaip už ketverius metus).

     39. Kilus abejonių, kad pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, Agentūra gali sustabdyti paraiškos administravimą, kol bus gautos išvados dėl jų teisingumo. Jei dėl pareiškėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, Agentūra gali sustabdyti paraiškos administravimą, kol bus baigti teisiniai procesai.

     40. Einamaisiais metais taikomų sankcijų suma negali viršyti 100 proc. mokėtinos paramos sumos.

     41. Sankcijos netaikomos, jei nustatytų reikalavimų ir apribojimų nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) atvejų.

XII. ŽEMĖS ŪKIO VALDOS PERDAVIMAS

       42. Paramos gavėjui perleidus (pardavus, išnuomojus ar kitu panašiu su atitinkamais gamybos vienetais susijusiu sandoriu) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruotą valdą arba dalį valdos, po to, kai valdos perleidėjas jau yra pateikęs paraišką, bet dar neįvykdęs visų paramos skyrimo sąlygų ir reikalavimų pagal priemonę, valdos perleidėjui parama neskiriama. Tokiu atveju parama skiriama valdos perėmėjui, jei:

       42.1. valdos perėmėjas nuo einamųjų metų birželio 16 d. iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos praneša Agentūrai apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą bei valdos perėmimo fakto patvirtinimo dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.) savivaldybei (seniūnijai) pagal valdos registravimo vietą;

       42.2. valdos perėmėjas prisiima atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš perleidėjo paraiškos pagal priemonę;

       42.3. valdos perleidėjas neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (netaikoma perleidėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai).

     43. Valdos ir dalies valdos perėmėjas per 30 kalendorinių dienų nuo valdos perėmimo dienos privalo perduoti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrui.

       44. Jei visa valda arba dalis valdos perduodama po to, kai valdos perleidėjas jau yra pateikęs paraišką ir įvykdęs visus reikalavimus, nustatytus pagal priemonę, jis turi informuoti Agentūrą apie valdos perdavimą (išskyrus valdos perleidėjo mirties atvejį, kai prisiimti atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir informuoti Agentūrą apie valdos perėmimą pagal 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus turi valdos perėmėjas).

       45. Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.

       46. Pareiškėjai kartą per kalendorinius metus, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d., atnaujina savo valdų registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

XIII. ATSAKOMYBĖ

     47. Už paraiškos bei kitus duomenisatsako juos pateikę pareiškėjai.

       48. Už pareiškėjų informavimą paramos teikimo klausimais, paraiškos duomenų bei kitų dokumentų įvedimą ir patvirtinimą PPIS (kai paraiška pateikiama seniūnijos darbuotojui)atsakingos savivaldybės (seniūnijos).

       49. Už tinkamą PPIS veikimą, paraiškų priėmimo darbų organizavimą, paraiškų registracijos dokumentų priėmimą ir perdavimą Agentūrai atsako ŽŪIKVC.

       50. Už paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

     51. Pareiškėjų pateikti duomenys Lietuvos Respublikos institucijų, kitų Europos Sąjungos šalių institucijų, Europos Sąjungos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Europos audito rūmų bus apdoroti elektroniniu būdu ir panaudoti kontrolės tikslais.

       52. Pareiškėjai už taisyklėse nurodytų įsipareigojimų ir reikalavimų nesilaikymą, taip patgavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtų išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

     53. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros priimtais sprendimais ar veiksmais (neveikimu), turi teisę juos apskųsti šiame skyriuje nustatyta tvarka.

     54. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjas gali apskųsti Agentūros direktoriui per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

     55. ŽŪIKVC konkrečių darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjas gali apskųsti ŽŪIKVC direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

     56. Agentūros ir ŽŪIKVC sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________

Joomla templates by a4joomla